images
UN
UN
၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အတြက္ အႏုိင္ရရွိရန္ ေသခ်ာေသာအေျခအေနမ်ားမရွိေသးပါ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 11 January 2020
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ တြင္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၏တရား ဝင္မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အားေပးေထာက္ခံ ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ဆုိင္းဘုတ္ ႀကီးမ်ားအား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ နယ္ သာလန္ႏုိင္ငံ သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံ တကာတရား႐ုံးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား မ်ဳိး သုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဆုိေသာစြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ႀကိဳး ပမ္းမႈအား သြားေရာက္ေျဖရွင္းမႈမျပဳလုပ္ မီ အဆုိပါဆုိင္းဘုတ္မ်ားျမင္ေတြ႕ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ပမီဒီယာအမ်ားစုက ျမန္မာႏုိင္ငံအား တရားစြဲဆုိခဲ့မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားေရးသားကာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အား ေပးေထာက္ခံသည္ဟု ေရးသားခဲ့မႈမ်ား သည္ မွတ္သားဖြယ္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန ထုိင္လ်က္ရွိသည့္ အလုပ္သမားတစ္ဦး က ''လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္တုန္းကဆိုရင္ အခု လုိမ်ဳိးလုပ္ဖုိ႔ မလုိသလုိ လုပ္လည္းမလုပ္ ခဲ့ပါဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့သူအမ်ားစု ဟာ သူမကို ေထာက္ခံခဲ့သလို အခုလို မ်ဳိး ေထာက္ခံဖုိ႔သတိေပးရဖုိ႔လည္း မလုိ အပ္ခဲ့ပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း၌ က်င္းပမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၿပိဳင္ဆုိင္ရမည့္ ပထမ ဆုံးေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾက သည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားသည္ မတူညီသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ အျခားေရြးခ်ယ္ဖြယ္ရာကိုယ္စား လွယ္မ်ားစြာရွိေနသည့္ၾကားမွ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ား လႊမ္း မိုးေနမႈကို ဖယ္ရွားရန္ရည္ရြယ္သည့္ စိတ္အခံျဖင့္ မဲေပးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုစလုံးတြင္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏုိင္ရရွိခဲ့ သည္။ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိ သည္ဆုိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေၾကာင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ အား စတင္ခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ ကာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီက ျပတ္ျပတ္သားသားအႏုိင္ ရရွိခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းေလးႏွစ္ေက်ာ္ေရာက္ရွိလာ သည့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဘက္တစ္ဘက္ တည္းမွ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏုိင္ရရွိ ျခင္းမ်ဳိးထပ္မံျဖစ္ေပၚရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြး ေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၃၃ဝ ရွိသည့္ အနက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ၂၅၅ ေနရာတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေနရာ ၁ဝဝ အလုိ အေလ်ာက္ရရွိထားသည္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား လွယ္ ၁၆၈ ေနရာရွိၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၁၃၅ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ ၅၆ ဦးရွိေနသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လြဲ၍ က်န္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနရာ အမ်ားစုရရွိခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ျပည္နယ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ ေထာက္ခံမႈအေျခအေနမွာ အလြန္အမင္း က်ဆင္းလာသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ၌ ေျခာက္ေနရာ တြင္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ တုိင္းရင္း သားအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား၌ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာရလဒ္မ်ား သည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာရလဒ္ မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္သည့္အင္ အားမ်ဳိးကို ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက လက္ရွိ အာဏာရပါတီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္ အားရမႈမရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အခြင့္အေရးယူအသုံး ခ်ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားျခင္းမရွိေသးဟု သုံးသပ္ သူမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ က်င့္သုံးေသာမူဝါဒမ်ား မေအာင္ျမင္ျခင္း သည္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအတြက္ အေျခအေနေကာင္းရန္ တြန္းအားေပး သကဲ့သို႔ျဖစ္လာကာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ကအေရးပါသည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိ လာဖြယ္ရွိေနသည္။
(Ref; Suu Kyi No Shoo-in At Myanmar's 2020 polls by Bertil Lintner)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)