images
UN
UN
အိုဘယ့္ ... နိယတမိစၧာဒိ႒ိတုိ႔
ေနဇင္လတ္ Monday, 06 April 2020
ဗုဒၶက အင္အားႀကီးမားေသာ ''ဂ႐ုကံ''၏ အက်ဳိးေပးပံုကို အေလး အနက္ေထာက္ျပခဲ့၏။ သာမန္ကံမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေက်ာ္လႊား၍ အက်ဳိးေပး ႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ မက်ဴးလြန္မိေစရန္ဆံုးမ ေတာ္မူထားသည္။ ဂ႐ုကံတြင္ ကုသိုလ္ ႏွင့္အကုသိုလ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲသည္။
အကုသိုလ္တြင္ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခဲြသည္။ ပဥၥာနႏၱရိယကံငါးပါး က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ နိယတမိစၧာဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္းက ပဥၥာနႏၲရိယ ကံငါးပါးကိုေတာ့ သိၿပီးျဖစ္သည္။ ငရဲ ေျခာက္ထပ္တြင္ေနာက္ဆံုးအဝီစိငရဲသို႔ က်ခံရသည့္ ဂ႐ုကံႀကီးျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ကမၻာပ်က္လ်င္မူ လြတ္ ကြၽတ္သည္။ ပဥၥာနႏၱရိယကံ ငါးပါး ထက္ပို၍ အင္အားႀကီးမားေသာ ဂ႐ုကံ မွာမူ နိယတမိစၧာဒိ႒ိ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္၏။နိယတဆိုသည္မွာၿမဲၿမဲခိုင္က်ည္သြားျခင္း (ျပဳျပင္၍မရေတာ့သည့္တိုင္)ႏွင့္ မိစၧာ ဒိ႒ိမွာအယူမွားျခင္းျဖစ္သည္။နိယတ မိစၧာဒိ႒ိတို႔မွားသူတို႔၏ အယူမွားကို ေနာက္လူ အမ်ားအျပားကိုျဖန္႔ေဝႏိုင္ သည့္အတြက္ ဂ႐ုကံအား ပိုႀကီးျခင္း ျဖစ္သည္။ (တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ကိုယ့္ ေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား အယူမွားေစ သည့္လုပ္ရပ္၏ အကုသိုလ္အက်ဳိးေပး က ပို၍ႀကီးမားသည္ဟု နားလည္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္)
နိယတမိစၧာ၊ ဒိ႒ိတို႔မွာ
- အေၾကာင္းကိုပယ္သည္
- အက်ဳိးကိုလည္းပယ္သည္
- အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ ျခင္း (ေၾကာင္း/က်ိဳး)ကိုလည္း ပယ္သူ မ်ား ျဖစ္၏။
မိဘေက်းဇူး ႏို႔တစ္လံုးဖိုးေက်ပါသလား
မိဘေက်းဇူးကိုဘုရားပင္လွ်င္ႏို႔တစ္ လံုးဖိုးမေက်ဟု အထင္မွားလက္ခံထား ၾကသူမ်ား အမ်ားအျပားပင္။ သာမန္ လုပ္ေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္းျဖင့္ေတာ့ ႏို႔တစ္ လံုးဖိုးမဆိုထားလင့္၊ ႏို႔ ၁ဝ စက္ဖိုးပင္ ေက်မည္မထင္၊ နိစၥဓူဝေကြၽးေမြးေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းသည္ထို မိဘႏွစ္ပါး၏ ယခု ဘဝ၏ ရွင္သန္မႈမွ်ကိုသာ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္သျဖင့္ ထုိက္သင့္ေသာေက်းဇူး ဆပ္ရာေတာ့ေရာက္ပါ၏။
မိဘတို႔အတြက္ သံသရာထိအက်ဳိး ေပးႏုိင္ေသာဓမၼအသံျဖင့္ ေလာကုတၱရာ ပါေက်းဇူးဆပ္ပါကႏို႔တစ္လံုးဖိုးမဆိုထား ႏွင့္ ႏို႔ႏွစ္လံုးဖိုး ေက်ပါသည္ဟု ဆိုပါ သည္။ေခတ္သစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ဓမၼနိယာမ ကိုလိုက္နာသည္။ လူတစ္ဦးကိုေငြေပး ျခင္းျဖင့္ ကူညီျခင္းသည္ ေယဘုယ် ေကာင္းမြန္ပါေသာ္လည္းစီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းက ပို၍ေက်းဇူးႀကီးေလသည္။ ႏွစ္ဖက္လံုး ေကာင္း၏။ ထုိကဲ့သို႔ပင္ လူအမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ အသိေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္ တစ္စံုတစ္ရာျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဂ႐ုကံကိုရရွိပါလိမ့္မည္။
လူတုိင္းသမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ ႏိုင္ပါ။ လူေတာ္တိုင္းလည္း ျဖစ္ခြင့္မရွိ တတ္ပါ။ ေရွးကံ၏အေဖးအမ၊ အက်ိဳး ေပးေကာင္းမြန္ျပည့္ဝမွသာ ျဖစ္ခြင့္ရွိပါ ၏။ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆမွန္ကန္ၿပီး ဧရာမကုသိုလ္ ကံရႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သျဖင့္ မွန္ ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖုိ႔လိုသည္။ ႀကီးမားေသာမိဘကဲ့သို႔ ေစတနာမ်ိဳး ထားႏုိင္ဖို႔ လိုပါသည္။ ေရွးမင္းတို႔စစ္ ထြက္သစၥာျပဳရာတြင္ ''သာသနာ ေကာင္းက်ဳိးသယ္ပိုးႏိုင္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္'' ဟူ၍ သာ သစၥာျပဳေလ့ရွိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း မင္းေကာင္း မင္းျမတ္တို႔ျဖစ္ၾက သည္။
အမ်ဳိးသားအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔လစ္ဘရယ္ဝါဒ
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမင္းအဆက္ဆက္၊ ေခတ္ သစ္အစိုးရအဆက္ဆက္တုိ႔သည္ အစိုးရ တာဝန္ယူၾကရာတြင္ စတင္ကတည္းက ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ ရန္က်မ္းက်ိန္ၾကရသည္။ သူမ်ားအက်ိဳး စီးပြားအတြက္ မည္သည့္အစိုးရကမွ် သစၥာျပဳသည္ဟူ၍မရွိတတ္၊ ဘာသာ ေရးတြင္လည္း ခရစ္ယာန္ကခရစ္ယာန္ ေကာင္းက်ိဳးကိုသယ္ပိုးၿပီး၊ အစၥလာမ္ ကလည္း အစၥလာမ္ဘာသာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ကာ၊ ဟိႏၵဴကလည္းဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာကလည္း ဗုဒၶဘာသာအက်ိဳး ကိုအေျခခံကာေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာကိုမွ် အျပစ္ဆိုစရာ မရွိပါ။
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္သူ႔အဓိကဘာသာရွိ ေလ့ရွိၾကပါသည္။ျပည္သူအမ်ားစု ကိုး ကြယ္ေသာ ဘာသာကိုဆိုလိုသည္။ထို ႏုိင္ငံတြင္အမ်ားစုကိုးကြယ္ေသာ အဓိက ဘာသာကိုေက်ာ္လြန္၍အျခားဘာသာတစ္ ခုခုကိုဦးစားေပးမရွိတတ္ပါ။အစိုးရမ်ား ကလည္း ဤတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ National Interest ဟူ ေသာအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတြင္ စီးပြား ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည္တို႔သာမက ကိုယ့္ ဘာသာကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းလည္းပါဝင္ပါသည္္။ Nation Building ဟု သတ္မွတ္ပါ၏။
အစိုးရတစ္ပါးပါးသည္ ကိုယ့္အမ်ဳိး သားအက်ဳိးမ်ားအေပၚအေျခမခံဘဲ၊ကိုယ့္ လူမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကို အေျခမခံဘဲ ေနရာတကာတြင္ လစ္ဘရယ္ဟူသည္ ႏွင့္အလဲအထပ္လုပ္ေနျခင္းသည္ အသိ မွားအယူမွားျခင္းျဖစ္သည္။ မိစၧာဒိ႒ိ ျဖစ္ျခင္းဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္၊ အမွား-အမွန္ကို ခြဲျခားရန္မစြမ္းႏုိင္ေတာ့သည္ အထိျဖစ္တည္ေနပါက၊အေၾကာင္းပယ္္၊ အက်ိဳးပယ္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးပယ္ အသိႀကီးစိုးလြန္းေနပါက နိယတမိစၧာ ဒိ႒ိအဆင့္ျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုရေပမည္။ ေမးခြန္းေပါင္း တသီတတန္းထုတ္ရန္ ရွိေနသည့္ အမွား-အမွန္ မသိေသာ လစ္ဘရယ္ကို အသိနည္းေသာ သူတို႔ အဓမၼျဖန္႔ေဝေနပါက သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ျပည္သူတို႔နစ္နာၾကရမည္ျဖစ္သျဖင့္ထိုမွ ရရွိလာမည့္ဂ႐ုကံသည္လည္း ႀကီးမား ပါလိမ့္မည္။ အကုသုိလ္အက်ဳိးေပးကာ ပဥၥာနႏၱရိယကံထက္ပို၍ျပင္းထန္ေသာ ကမၻာပ်က္သည့္တိုင္ အျခားကမၻာ၌ငရဲ ခံရသည့္အက်ဳိးကိုသာရရွိမည္မွ လြဲ၍ တျခားမရွိပါေခ်။
လစ္ဘရယ္ဝါဒဘယ္ေလာက္မွန္သလဲ
ယေန႔ေခတ္မွသာလစ္ဘရယ္ဝါဒကို တစ္ဖန္ဆိုေနၾကပါေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ ကာလမသုတ္သည္လည္းေကာင္း၊ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊လိစၧဝီ မင္းတို႔ရွိစဥ္ကလည္းေကာင္း၊လစ္ဘရယ္ ဝါဒကိုေရွးႏွစ္ေပါင္း ၂၆ဝဝကတည္းက က်င့္သံုးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါ၏။
လစ္ဘရယ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာ တရားမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေလးစားျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးတန္းတူျခင္း၊ လူမႈေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီရွိျခင္းစသည္တို႔အေပၚအေျခခံ သည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတန္ဖိုး မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လစ္ဘရယ္သေဘာတရား၏တရား ကိုယ္အႏွစ္သာရေကာင္းပါသည္။ ျဖစ္ လာရေသာေမးခြန္းက မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သံုးၾကပါသလား။ က်င့္သံုးႏိုင္ၾက ပါလား။ လစ္ဘရယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဘာသာကိုနိမ့္ပါး ေစၿပီး တျခားသူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ၾကဥ္းရာ ေရာက္ေနပါသလား စေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။
ယေန႔လစ္ဘရယ္တို႔၏ ဖခင္၊ မိခင္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္၊ ယူေက၊ အေမရိကန္တို႔သည္ လစ္ဘရယ္ဝါဒကို မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းမရွိၾက။အသိနည္းေသာႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို လစ္ ဘရယ္တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သေဘာတရား ကို စိမ့္ဝင္ေစၿပီး သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကို သာအျမတ္ထုတ္သြားၾကသည္ကိုေနရာ တိုင္းမွာေတြ႔ရသည္။ဗုဒၶ၏လစ္ဘရယ္က ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး ေပၚမွာမွန္ကန္စြာသက္ေရာက္ေစပါေသာ္ လည္း ယေန႔ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္က အားႀကီးသူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားေပၚမွာသာ အေျခခံထားသည္ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။