images
UN
UN
က်႐ႈံးေနေသာ ျမန္မာ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင္႕ အျခားအလားအလာမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 19 August 2020
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန၏ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူေန ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေန ျဖင့္ လြတ္လပ္မႈပိုရွိသည့္အျပင္ ဝန္ႀကီး ဌာနအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းအသြင္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို တာဝန္ယူေနသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး မွဴးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ျပသရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကို အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္း ေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တာဝန္ယူ ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္ လပ္စြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အလုပ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မၾကာ ခဏျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းက ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ အဓိကအက် ဆံုးအေၾကာင္းတရားျဖစ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေသာအစိုးရေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြင္း၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလြတ္ သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ပံုမွန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခမ္း အနားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကိုသာ အမ်ား ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု လက္ခံထားသည့္ ၾကားမွ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈနည္းပါး ခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက အစိုးရအဖြဲ႕၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈ မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္အဓိပၸာယ္ သည္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သိသိသာသာကြဲျပားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား၊ ဖြဲ႕ စည္းပံုအရ ေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ားရွိေန ၿပီး ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျဖရွာရန္ခက္ခဲေနေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာ သည္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ရန္ နီးကပ္လာမႈသည္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမႈျပဳ လုပ္ျခင္းအပါအဝင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရမႈမ်ားအတြက္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည့္ ဖိအားမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီး ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။ အကယ္၍ အစိုးရ ဘက္မွ အဆုိပါအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္ တီးႏုိင္ခဲ့ပါက ကန္႔သတ္မႈနည္းပါးေသာ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး မႈႏွင့္ အျခားေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အလွဴ႕ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားေပၚထြက္လာ ႏုိင္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္-
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္း လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ ျမင္ေစရန္အတြက္ မတူညီသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးပါဝင္ရန္လုိအပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူး တြဲေကာ္မတီကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အဓိက က်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ားကို ခန္႔ အပ္တာဝန္ေပးထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္း သားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ ဒုတိယေခါင္း ေဆာင္ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အေျခအေန မ်ဳိးကိုသာ ပိုင္ဆုိင္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ ေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ပါ တာဝန္ယူ ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲမႈပူးတြဲေကာ္မတီကဲ့သို႔ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ဳိးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးအား အလွည့္က်ရယူျခင္းျဖင့္ ပူးတြဲေကာ္မတီ ဆုိေသာ စကားရပ္အား အဓိပၸာယ္ပိုရွိေစ ရန္ ဖန္တီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လို အပ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္လည္း ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖြယ္ရွိ သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါ က ထိေရာက္သည့္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစဖြယ္ရွိသည္။
Ref; Rebooting Myanmar's Stalled Peace Process By ICG )
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)