images
UN
UN
ေလာက၏ဖန္တီးရွင္အစစ္
တကၠသုိလ္သခၤ Thursday, 05 November 2020
ဘဝအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေလာကအမ်ဳိးမ်ဳိး ကို ဖန္တီးေပးေနသူမွာ 'စိတ္'သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ေလာကႏွင့္သတၱဝါတို႔ကို ဖန္တီး ႏိုင္သည့္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္၊ ဖန္တီးရွင္ ဆို သည္မရွိေပ။ တကယ္ရွိေသာ အေျခခံ အက်ဆံုး တရားမ်ားမွာ ''စိတ္၊ ေစ တသိက္၊ ပရမတ္႐ုပ္''သံုးမ်ဳိးသာရွိ၏။ 'စိတ္'ႏွင့္ 'ေစတသိက္'တို႔ကိုေပါင္းၿပီး 'နာမ္'ဟုေခၚသည္။ 'ျဒပ္'ႏွင့္ 'စြမ္းအင္' တို႔ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး '႐ုပ္'ဟုေခၚသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ 'နာမ္႐ုပ္'ႏွစ္ပါးသာရွိ၏။
ထိုနာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးသည္ ခဏမစဲျဖစ္ ၿပီး ပ်က္ေနၾက၏။ မတည္ၿမဲၾက။ ထိုနာမ္ ႐ုပ္တို႔ကို ေပါင္းစုၿပီး ျပဳျပင္စီရင္ထား ေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလံုးသည္ မတည္ၿမဲၾကေပ။ ခဏမစဲလ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနၾက၏။ တိပိဋကဓရအဘိ ဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသက အမွန္ကိုဆင္ ျခင္ႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းလကၤာ သီကံုးေပးထား၏။
''ဤကိုယ္ကာယ၊ တစ္လံမွ်၌ ႏွစ္ဝ နာမ္႐ုပ္ျဖစ္၍ခ်ဳပ္၏။ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါး အလြတ္ထား၍၊ ဤကား လိပ္ျပာ၊ ဤကားငါႏွင့္၊ ဤမွာဇီဝ၊ ဤ အတၱဟု၊ ညႊန္ျပဖြယ္ရာ၊ မရွိပါသည္၊ ခႏၶာနာမ္႐ုပ္ မွ်ပါတကား''။
''နာမ္႐ုပ္တရား၊ ဤႏွစ္ပါးလည္း
ရွည္လ်ားကာလ၊ မတည္ၾကဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၍၊ ႏွိပ္စက္ ျခင္းရာ၊ လိုမပါဘူး၊ သဘာဝအား ဤသံုးပါးေၾကာင့္၊ ျဖစ္ပြားသမွ်၊ အနိစၥ သည္၊ ဒုကၡအနတၱပါတကား''။
နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးအနက္ နာမ္က အာ႐ံု ကိုသိတတ္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ သည္။ ႐ုပ္ကအာ႐ံုကိုမသိ၊ နာမ္ဦးေဆာင္ ရာကုိ ေနာက္လိုက္ရ၏။
ကမၻာေလာကအေၾကာင္း၊ ဘဝ အေၾကာင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာထိုးထြင္း သိျမင္ေတာ္မူသည့္ ျမတ္စြာဘုရားက ''စိတ္'' တစ္ပါးတည္းကိုသာ ေစာင့္ စည္းထိန္းကြပ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ လူ႕ဘဝ၊ နတ္ဘဝ၊ ျဗဟၼာဘဝ၊ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာတို႔ကို ရရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူသည္။ ဤသည္ကို မွတ္သားနာယူလြယ္ကူေစရန္ မာန္လည္ ဆရာေတာ္က မဃေဒဝလကၤာတြင္ ဤသို႔ သီကံုးေပးထား၏။
''စိတ္ဟုမည္ျငား၊ ဤတစ္ပါးမွ်၊ တရားကိုယ္က်ပ္၊ ေစာင့္စည္းကြပ္က၊ လူရပ္နတ္ရြာ၊ ျဗဟၼာနိဗၺာန္၊ ေရာက္ ေၾကာင္းမွန္၏။''
ဆိုရလွ်င္ ''စိတ္'' ဟူသည္ အာ႐ံု ကိုသိမႈသေဘာမွ်ပင္ျဖစ္၍ အေကာင္း အဆိုးခြဲျခားႏုိင္စရာမရွိေပ။ ပင္ကို သေဘာအားျဖင့္ ျဖဴစင္သည္ဟုဆိုရေပ မည္။ သို႔ရာတြင္ ပုထုဇဥ္မွန္သမွ်တို႔၏ စိတ္သႏၲာန္တြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစသည့္ မေကာင္းေသာအေျခခံ တရားမ်ား စိုးမိုးလ်က္ရွိသျဖင့္ ယုတ္မာ ညစ္က်ဴးေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးအနည္းႏွင့္ အမ်ားကိန္းဝပ္၍ ရွိၾကစၿမဲျဖစ္၏။

ထိုသို႔ ဆိုသျဖင့္ ပုထုဇဥ္တို႔ သႏၲာန္တြင္ ေကာင္း မြန္ေသာစိတ္ထားမ်ားအလွ်င္းမရွိဟု ဆို လိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ သို႔ေစကာမူ စိတ္ သည္ မေကာင္းမႈတြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ ၏။ ေဒသနာေတာ္အရ စိတ္သည္ မေကာင္းမႈဘက္သို႔ ကိုင္းညႊတ္က်က္ စားတတ္ပါ၏၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ကိုလိုက္၍ မေကာင္းေသာအရာကို အတု ျမင္အတတ္သင္သည့္သေဘာျဖင့္ စိတ္ ကဆြဲေဆာင္ မႈျပဳတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရက တရားပြဲမ်ားတြင္ ''ကံ-ကံ၏အက်ဳိးအေၾကာင္းက အေရး အႀကီးဆံုးျဖစ္၍ ကံအေၾကာင္းကုိ အျမဲ ဦးစားေပးၿပီး ေဟာေတာ္မူသည္''ထိုသို႔ ေဟာရာတြင္ ေအာက္ပါလကၤာကို ရြတ္ဆို ျပၿပီး ရွင္းျပေပးသည္ဟု သိရ၏။
''လူျပည္၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္၊ က်င္လည္စိတ္ေၾကာင့္သာ၊ အပါယ္ေလး ပါး၊ က်သူမ်ား၊ မွတ္သားစိတ္ေၾကာင့္ သာ၊ ေကာင္းဆိုးယုတ္ျမတ္၊ ျဖစ္လာ တတ္၊ မွတ္ၾကစိတ္ေၾကာင့္သာ၊ နိဗၺာန္ သာေခါင္၊ ေဘးမဲ့ေသာင္၊ စိတ္ေဆာင္ ေရာက္မည္သာ''
လူ႕ျပည္၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္တို႔ တြင္ ဘဝသစ္ျဖစ္ၾကရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သည္ ၄င္းတို႔၏ ေကာင္းေသာစိတ္မ်ား ကပို႕ေဆာင္၍ ထုိထိုဘံုတို႔တြင္ ဘဝ ျဖစ္ၾကရ၏။ အပါယ္ဘံုတြင္ ဘဝသစ္ ျဖစ္ၾကရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ မေကာင္းေသာစိတ္မ်ားက ပို႔ေဆာင္၍ အပါယ္ဘံုသို႔ ေရာက္သြား ၾကရျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ထို႔ျပင္ လူ႕ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔တြင္ ျဖစ္ၾကရသည့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္းတို႔ သည္လည္း မတူၾကေပ။ အခ်ဳိ႕က ခ်မ္းသာ၏။ အခ်ဳိ႕က ဆင္းရဲ၏။ အခ်ဳိ႕ က ႐ုပ္လွ၏။ အခ်ဳိ႕က အက်ည္းတန္ သည္။ အခ်ဳိ႕ကတန္ခိုးႀကီး၏။ အခ်ဳိ႕က တန္ခိုးနည္းသည္စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံုကြဲျပားေနၾကရသည္မွာလည္း စိတ္ ကစီမံဖန္တီးထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သာျဖစ္ပါ၏။ ထို႔အတူေဘးရန္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ ေခမာေသာင္ကမ္းနိဗၺာန္ နန္းသို႔ တက္လွမ္းခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ လည္းစိတ္ကိုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္ပါက ေရာက္ႏိုင္ပါ၏။
ထို႔ေၾကာင့္သတၱဝါမ်ား၏ ဘဝ ကံၾကမၼာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စီမံဖန္တီးေပးေန ေသာ ဖန္တီးရွင္အစစ္မွာ ''စိတ္''သာ လွ်င္ျဖစ္ပါ၏။ စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္တစ္ပါးက စိတ္ ကိုအိမ္တစ္လံုးႏွင့္ ဥပမာေပး၍ ေဟာ ၾကားခဲ့၏။
အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ''ေခါင္မိုး''သည္ အေရးႀကီး၏။ ေခါင္မိုးမလံုလွ်င္ ၄င္း အိမ္သည္ မိုးဒဏ္ကို ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ ေပ။ မိုးမလံုသျဖင့္ အိမ္ၾကမ္းခင္းမ်ား မိုးထိၿပီး ပ်က္စီးမည္။ ထို႔အတူ အိမ္နံရံ မ်ားလည္း ပ်က္စီးမည္။ ၾကာလွ်င္ တစ္ အိမ္လံုးၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။
ထိုနည္းတူစြာ လူတို႔သည္ စိတ္ကို မထိန္းႏိုင္လွ်င္ တစ္နည္းလႊတ္ထားလွ်င္ စိတ္အလိုလိုက္ၿပီး ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားမွအစ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် သည္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရ၏။ စိတ္မခိုင္ လွ်င္ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယိုင္လဲႏိုင္၏။ စိတ္မခိုင္လွ်င္ ဘဝကို အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္႐ိုင္းႏွင့္တူေသာ စိတ္ကို ပညာတည္းဟူေသာ ခြၽန္းျဖင့္ အုပ္ထိန္းရန္ လိုသည္ဟုဆိုမိန္႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
ေလာကတြင္လူတို႕သည္ ကိုယ္စီ ကိုယ္င ခ်မ္းသာသုခရေရးကို တစ္စိုက္ မတ္မတ္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾက၏။ ထိုသို႔ုလုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ျပင္ပ၌သာ ခ်မ္းသာသုခရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ကာ ျပင္ပဝတၴဳအာ႐ံုတို႔ကိုသာမရ ရေအာင္ ၾကံ ေဆာင္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၾက၏။ ဆိုရလွ်င္ ျပင္ပအရာဝတၴဳမ်ားသည္လည္း ခ်မ္းသာ သုခကို တကယ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ခ်မ္းသာသုခရေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္႐ံုသာရွိ၏။
အမွန္အားျဖင့္ ခ်မ္းသာသုခဟူသည္ စိတ္ႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေနေသာ သေဘာ တရား တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ စိတ္၌သာ ခ်မ္းသာသုခရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ခ်မ္းသာ သုခရရန္ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း ထားၾကဖို႔လည္း လိုအပ္ပါ၏။ စိတ္ ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း ထားႏိုင္သည္ႏွင့္ အမွ် မိမိတို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ရွာေဖြ လ်က္ရွိေသာ ခ်မ္းသာသုခကို မလြဲမေသြ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းသည္ မိမိစိတ္ကို မိမိ အသိ ဆုံး ျဖစ္၏။ မိမိသည္ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံး ေကာင္းထားသူ ဟုတ္မဟုတ္ အျမဲတမ္း ဆန္းစစ္ေနရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဆိုး စိတ္ယုတ္ရွိသူသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ မၾကည္ညိဳႏိုင္။ မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ စေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္း အဝိုင္းကလည္း ထိုသူ၏ ယုတ္မာမႈကို သိေနၾကသည့္အတြက္ ထိုသူအေပၚ ေလးစားၾကည္ညိဳၾကမည္ မဟုတ္ေပ။
ထို႔ျပင္ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း မထားသူသည္ မည္သည့္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ဳိးကို လုပ္လုပ္ ႐ိုးသား ျဖဴစင္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသူ၏ ကုသိုလ္ ကံသည္လည္း စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ ရွိလိမ့္ မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းမထားဘဲ စိတ္ဆိုး စိတ္ ယုတ္ကိုသာ လက္ခံထားလွ်င္ ထိုဆိုးညစ္ ယုတ္မာေသာ စိတ္က တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ယုတ္သည္ထက္ ယုတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ပါ၏။
အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံး ေကာင္း ထားျခင္းျဖင့္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အကုသိုလ္တို႔ကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈစိတ္ထား အကုသိုလ္တရားမ်ားသည္ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပရာ ယင္းကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပရပါ၏။