images
UN
UN
''Exim Bank က ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝကို သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ျပန္ဆပ္မွာပါ၊ လာမယ့္ဇူလိုင္ ၂၁ရက္ဆိုရင္ အတိုး ႏွစ္ ႀကိမ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါမယ္''
ခင္ယြန္းစံ Saturday, 04 July 2015
ေမး။ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြထုတ္ေပးထားမႈ အေျခအေနကို သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ အခုလက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္(၁၅)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၃ဝ၇)ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအသင္း ေပါင္း ၃၄၅၈၆ မွာရွိတဲ့ သမဝါယမအသင္း သားမိသားစု ၃ဝ၄၂ဝ၅ဝ ကို အေသးစား အရင္းအႏွီးေခ်းေငြက်ပ္ ၃၈၈ ဒသမ ၉၄၇ ဘီလီယံေက်ာ္ထုတ္ေခ်းေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အတုိးႏႈန္းက တစ္က်ပ္တစ္ဆယ့္ငါးျပားပါ။

ေမး။ ေခ်းေငြေတြကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ထိန္းပါသလဲ၊ လက္ရွိအေျခအေနကို သိခ်င္ပါတယ္။ေအာင္ ျမင္မႈရွိပါသလား။
ေျဖ။ ေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေအာင္ ဌာနအေနနဲ႔စီမံထား ရွိမႈ အေနနဲ႔-
အသင္းသားတစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ယူမႈ၊ ဝိုင္းႀကီး ခ်ဳပ္အဖြဲ႕နဲ႔ သမဝါယမအသင္းအသီးသီး၏ တာဝန္ယူမႈတို႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ သမ ဝါယမအသင္းသားေတြက ေခ်းေငြေတြကို အခ်ိန္မွန္ျပန္ဆပ္ၾကပါတယ္။ ယံုၾကည္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအေသးစားအရင္းအႏွီး ေခ်းေငြလုပ္ငန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက ျပည္သူ ေတြ ျပင္ပကေနအတိုးႀကီးေပးၿပီး ေငြေခ်းေနရ တာကို လတ္တေလာသက္သာေစဖို႔၊ ေနာင္ (၄/၅)ႏွစ္ ၾကာတဲ့အခါမွာ အျပင္ကေန ေငြေခ်း စရာမလိုေတာ့ဘဲ မိမိပိုင္ေငြေၾကးနဲ႔ မိမိဘာသာ ရပ္တည္လာႏိုင္ေစဖို႔ (Self-Reliance)နဲ႔ အဲဒီ ကမွ တစ္ဆင့္စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Sustainable Development) အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေစဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြရဲ႕ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း စုေဆာင္းတဲ့ အက်င့္ မျဖစ္မေနလုပ္ေပးထားၿပီး ေခ်းေငြေတြကို စရိတ္စက ကုန္က်မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေက်းရြာအေရာက္ထုတ္ေခ်းေပးတာေတြထိ လုပ္ေပးေနပါတယ္။သမဝါယမက ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ အေသးစားအရင္းအႏွီး ေခ်းေငြလုပ္ငန္း ဟာ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ေအာင္ျမင္ေန တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

ေမး။ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြေပးရတဲ့ ေခ်းေငြေတြက ဘယ္ကေငြေၾကးေတြပါလဲ၊ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ရရွိထားတာလဲ။
ေျဖ။ သမဝါယမက ျပည္သူေတြကိုအေသးစား အရင္း အႏွီးေခ်းေငြေတြထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ တဲ့ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္ရရွိေအာင္ သမဝါယမ အသင္းမ်ားနဲ႔အသင္းက ပိုင္ဆိုင္တဲ့ေငြေၾကးကို ရယူျခင္း၊ သမဝါယမအသင္းပိုင္ေျမ၊ အေဆာက္ အအုံတို႔ကို သမဝါယမဘဏ္မွာ အေပါင္ထား ၿပီး ေငြေခ်းယူျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ အားေပးကူညီမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီနဲ႔ ေခ်းေငြမ်ား ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (Exim Bank ထံမွ ေခ်း ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ ေခ်းယူၿပီး ျပည္သူမ်ားထံ ဆက္လက္ထုတ္ေခ်းေပးထား ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံေတြကေန ODA ေခ်းေငြမ်ားရရွိ ေအာင္လည္း ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းေရရွည္အတြက္ဆိုပါက ဒီလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာတဲ့ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ ထူေထာင္ထား ရန္လိုအပ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ မ်ားရဲ႕စုေဆာင္းေငြမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာအေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ဘဏ္ (Myanmar Microfinance Bank) ကို ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ေမး။ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနက ေခ်းယူထားတဲ့ေခ်း ေငြေတြကို ေငြေခ်းယူသူ လယ္သမားေတြက ဘယ္လိုျပန္ဆပ္ရမွာပါလဲ။
ေျဖ။ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အရင္း၊ အတိုးျပန္ဆပ္ရ ပါတယ္။ ျပန္ဆပ္လို႔ေျပေၾကတဲ့သူေတြကို တစ္ပါတ္အတြင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေခ်း ေပးတဲ့စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

ေမး။ Exim Bank က ေခ်းထားတဲ့ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝကို ဘယ္လို ျပန္ဆပ္မွာပါလဲ။
ေျဖ။ Exim Bank ကေခ်းထားတဲ့ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝကို သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနကပဲျပန္ဆပ္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အတုိးႏႈန္း ၄.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေပး ရပါတယ္။ Exim Bank ကေန ေခ်းယူခ်ိန္က စၿပီး စုစုေပါင္း ၁ဝႏွစ္ကာလျပန္ဆပ္ခ်ိန္ရ ပါတယ္။ ပထမႏွစ္ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ကာလမွာ အတိုး ကိုေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ေပးရပါမယ္။ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ အတိုးေပးတာ ေလးႀကိမ္ျပည့္ၿပီးရင္ သံုးႏွစ္ေျမာက္မွာအရင္းရဲ႕ ၁၆ပံုတစ္ပံု အေပါင္း
အတိုးျပန္ဆပ္ရပါမယ္။ အဲဒီစနစ္နဲ႔ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ဆပ္ရင္း အတိုးကေလ်ာ့လာမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပထမေျခာက္လ အတြက္ အတိုးတစ္ႀကိမ္ေပးၿပီးပါၿပီ။ အခု ဇူလိုင္ ၂၁ရက္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ အတိုးဆပ္ ရမွာပါ။ အသင္းသားေတြရဲ႕ ျပန္ဆပ္ ေငြေတြနဲ႔ Exim Bank ကို အတိုးေပးႏုိင္သလို အသင္း သားေတြကို ေငြျပန္ေခ်းႏုိင္ပါတယ္။ အသင္း သားေတြမွာလည္းစုေငြတိုးၿပီး ကိုယ္ပိုင္အရင္း အႏွီးျဖစ္သြားမွာပါ။

ေမး။ Deadong က စက္ေတြနဲ႔ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အဆင္မေျပတာၾကားတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါသလဲ။
ေျဖ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဟိုတေလာကဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ က ေရးထားတာလဲဖတ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ေသခ်ာမေလ့လာဘဲ ေရးတယ္လို႔ျမင္ပါ တယ္။ Deadong စက္ပစၥည္းမွာေရာ၊ အျခား စက္ပစၥည္းေတြမွာပါ သူ႔နည္းပညာ၊ သူ႔အရည္ အေသြး၊ သူ႔ေစ်းနဲ႔ေတာ့ သင့္ျမတ္မႈရွိတဲ့စက္ ေတြပါ။ ဥပမာဗ်ာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Deadong ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ေတြကိုသုံးတဲ့အခါ အေလ အလြင့္နည္းပါးေစဖို႔ဆိုရင္ စပါးပင္အျမင့္က ၁ ေပ ၈ လက္မအထက္ရွိ ဖို႔လိုတယ္။ ထြန္ ယက္စိုက္ပ်ိဳးေျမညီညာၿပီး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွာ ေအာက္ခံေျမက အသင့္အတင့္ေတာ့ မာေက်ာ မႈရွိဖို႔လိုတယ္။ ကန္သင္းေတြ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖာင့္တန္း ဖို႔လိုတယ္၊ စနစ္တက် အတန္း လိုက္ စိုက္ခင္းဆိုပိုေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္ ဆုံးအေရးႀကီးဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ စက္ေမာင္း မ်ားကြၽမ္းက်င္မႈရွိရမယ္၊ ဒါဆိုရိတ္သိမ္းေျခြ ေလွ႕မႈလြယ္ကူလ်င္ျမန္ၿပီး အေလအလြင့္လည္း နည္းပါးၿပီး အက်ိဳးအရွိဆုံးျဖစ္ႏိုင္တယ္။
Deadong ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႕စက္က Half Feeding Type ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံထုတ္စက္ ေတြက Full Feeding Type ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္မ်ိဳး လုံးဟာ အားသာခ်က္ရွိသလို အားနည္းခ်က္ ေတြလဲရွိတယ္။Full Feeding Type စက္က တစ္ေပ၊ တစ္ေပခြဲသာရွိၿပီး တိုတဲ့စပါးပင္၊ ၾကဲခင္းစပါးပင္တို႔ကို ေတာ္႐ုံတန္႐ုံေျမေပ်ာ့ေတြ မွာေတာင္ ရိတ္သိမ္းႏိုင္တယ္။ စပါးပင္အားလုံး ကို ဆြဲၿပီးယူသြားတဲ့စနစ္မို႔ ဆြဲယူတဲ့အခ်ိန္မွာ စပါးေစ့ေၾကြက်မႈနည္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ စပါး ေစ့ေျခြရာမွာ ႐ိုက္ေျခြစနစ္ျဖစ္လို႔ စပါးေစ့နာ တယ္။ မ်ိဳးေစ့အျဖစ္ ျပန္သုံးလို႔မေကာင္းဘူး။ ႀကိတ္ခြဲရာမွာလည္း ဆန္ထြက္ေအာက္တန္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္တယ္။ စပါး႐ိုးအားလုံးကို ျဖတ္ပစ္ တာမို႔ တိရစၧာန္အစာမရႏိုင္ဘူး။ တိရစၧာန္ အစာလိုအပ္တဲ့ အညာေဒသအတြက္က်ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ ၿပီးရင္စပါးေစ့ေတြထဲမွာ အဖ်င္းအေမွာ္ေတြပါတာမ်ားလို႔ တန္းၿပီးအိတ္ သြတ္သိုေလွာင္လို႔မရဘူး။ သီးသန္႔တစ္ခါ ျပန္လည္သန္႔စင္မႈလုပ္ၿပီးမွ အိတ္သြတ္ထိန္း သိမ္းႏိုင္တယ္။ Half Feeding Type ျဖစ္တဲ့ Deadong ရိတ္ သိမ္းေျခြေလွ႕စက္ရဲ႕ ေျခြေလွ႕ တဲ့ ပုံစံကစပါးႏွံကေန စပါးေစ့ကိုသပ္ၿပီးေျခြ တာ၊ ႐ိုက္ၿပီးေျခြတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အက်ိဳးအေက်နည္းတယ္၊ မ်ိဳးစပါးအျဖစ္ ျပန္လည္ရႏိုင္တယ္။ အဖ်င္း၊ အမႈန္၊ အမႈိက္ နည္းလို႔ ထပ္ၿပီးသန္႔စင္စရာမလိုဘဲ တစ္ခါ