images
UN
UN
ပုဒ္မ၄၃၆(ခ)တြင္အက်ဳံးဝင္သည္႕ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
Wednesday, 08 July 2015
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္႕ဥပေဒၾကမ္းႏွင္႕
စပ္လ်ဥ္း၍ ဇယား(၂ ၊ ၅)ပါအပုိဒ္/အပိုဒ္ခဲြမ်ားအတြက္လႊတ္ေတာ္၏
အဆံုးအျဖတ္ရယူရာတြင္၇၅ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမဲရရွိခဲ
႕၍ဥပေဒဆက္လက္အတည္ျပဳျပင္ဆင္မည္