images
UN
UN
ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၏ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Thursday, 06 August 2015
■ ယေန႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟုိဌာန(MPC)၌က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ ေရာက္လာၾကသည့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မိတ္ေဆြ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိပါတယ္။
■ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔အႏုိင္ရပါတီအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိသည္မွာ ခြဲထြက္ျခင္းမဟုတ္ေသာ၊ ေပါင္းစည္းျခင္းကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္သည္ဟုခံယူပါသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားလုိလားေတာင့္တေနေသာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္အညီ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး တည္းဟူေသာအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႕လႊတ္ေတာ္မ်ားမွဦးတည္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိအထူးလုိလားၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ က်ရာအခန္းက႑မွတက္ၾကြစြာပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပေျပာၾကားလုိပါတယ္။ည တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဓိကစိုးရိမ္ေန ၾကသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအာမခံ ခ်က္ရရွိရန္ျဖစ္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က နားလည္သေဘာေပါက္ပါ သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ပီျပင္ စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္အတြက္ စိုးရိမ္ စရာမလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ အဓိကအေရးႀကီးသည္မွာ အားလံုးညီညီ ညြတ္ညြတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ ကတိတည္မႈမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုေၾကာင္းတင္ျပေဆြးေႏြး အပ္ပါသည္။
■ ၿပီးခဲ့သည့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ႏွစ္ဖက္ ရင္းႏွီးခင္မင္စြာျဖင့္ (NCA)တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္ (၁၃)ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခ်က္(၁ဝ)ခ်က္ကိုသေဘာတူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိ ေသာအခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ မိမိတို႕၏သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားထံတင္ျပၿပီး သေဘာထားရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ (NCA)ထဲမွာပါတဲ့ အဓိကအခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ရယူၾက ၿပီး ( NCA)စာခ်ဳပ္(အတည္ျပဳမူၾကမ္း)ကို အေခ်ာသပ္ႏိုင္ၿပီဆိုပါက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ႀကီးမား တဲ့တာဝန္တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္သြားၿပီလို႕ ေျပာရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ စာခ်ဳပ္အေခ်ာသပ္အတည္ျပဳၿပီးပါက လက္မွတ္ေရးထိုးၾက မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သက္ေသမ်ားကိစၥႏွင့္လက္မွတ္ေရး ထိုးမည့္ေန႕ရက္တို႕ကို ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆက္လက္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုး ၿပီးေျမာက္သြား ႏိုင္မည္ဟုတင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ တင္ျပေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ-
(၁) NCA စာခ်ဳပ္(အတည္ျပဳမူၾကမ္း)ကို အေခ်ာသပ္ႏိုင္ေအာင္ ဦးစြာႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါ။
(၂) လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ကိစၥကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါ။
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္၏ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ခရီး ဆက္ႏိုင္ေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္ႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါ။
(၄) ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါ။
(၅) ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းမွာ အားလံုးပါဝင္လာႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႕ ႏႈိးေဆာ္တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ ပါတယ္။