images
UN
UN
ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္
သုတ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။ Friday, 23 October 2015
အမည္ - ဦးေက်ာ္ညြန္႔
ပါတီ - ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc (DSA) M.A (Defence Studies)
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ - ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္
မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
- လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ
ICT Master Plan ေရးဆြဲျခင္း(၂ဝဝ၄)၊ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာမ်ား ေလ့လာျခင္း(ျပည္တြင္း/ျပည္ပ)၊ ၿဂိဳဟ္တု နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ)၊ MEC ၏ CDMA Net - work ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ထရန္စမစ္ရွင္း+ နက္ဝပ္+ ဖိုက္ဘာေအာ့(ပ္)တစ္ေကဘယ္လ္ေလ့လာျခင္း၊ ခ်ယ္ရီရိပ္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကနဦးတိုက္တြန္းျခင္း၊ Joke မဂၢဇင္းထုတ္ေဝျခင္း၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရးစက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
- ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးစနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ေပၚထြက္လာရန္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည့္တည့္မတ္မတ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းႏုသလို လူထု၏ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ နည္းပါးေနေသး၍ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဲတင္သြားႏိုင္ေရး။
- စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္
ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအေျခအျမစ္တစ္ခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲကိုင္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိမွ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ဟုယူဆပါသည္။
- လူမႈေရးရည္မွန္းခ်က္
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ သာေရးနာေရးအသင္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းမ်ားေပါင္းစည္း၍ ပိုမို ျပည့္စုံေသာ လူမႈေရးကြန္ရက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။

- ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္
မွန္ကန္တည္ၿငိမ္ေသာပညာေရးစနစ္သစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာဆရာဆရာမမ်ားျဖင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ျပည့္ျပည့္ဝဝ သင္ၾကားေပးရန္လိုသည္။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ICT နည္းပညာရပ္ကိုပညာေရးႏွင့္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
- က်န္းမာေရးရည္မွန္းခ်က္
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသက်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကြာဟ ခ်က္ေလ်ာ့နည္းေစေရး၊ က်န္းမာေရးစနစ္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ား၊ မိသားစုအားလုံး၏ က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။
- မဲဆႏၵနယ္အတြက္ရည္မွန္းခ်က္
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၏ အဓိကစီးပြားေရးစနစ္ကို နယ္ေျမခံျပည္သူ လူထုႏွင့္ေပါင္းစည္းယွက္ႏႊယ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပုံစံ(၇)ကဲ့သို႔ လယ္ေျမ အေထာက္အထားပီျပင္စြာရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ပုံမွန္ရရွိ ေရး၊ ICT Development ျဖစ္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ မိုးေလဝသ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ပညာေရးသတင္းမ်ား အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ဟန္ျပမဟုတ္ေသာပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း မ်ား ပီျပင္စြာထြက္ေပၚလာႏိုင္ေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ အေသးစားအလတ္စား (SME) စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအစရွိသည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူလူထု အတြက္ လိုအပ္မည့္ ကိစၥမွန္သမွ်ကို ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။