images
UN
UN
ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင္႕ ထာဝရစည္ကားေနေသာ မင္းေနျပည္ေတာ္ပုဂံ
ေက်ာ္ေက်ာ္(မလိႈင္) Saturday, 28 November 2015
ျပည္တကာတို႔ထက္ ျမတ္ ေသာႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ-အၾကင္ျပည္သည္ရွိ၏။ ထုိျပည္ သည္ ဝတၴဳကာမတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု သည္ျဖစ္၍ ပုဏၰာကာမ(ပုဂံ)ဟူ ၍လည္း ထင္ရွားေက်ာ္ေစာ၏။ ထိုမွတစ္ပါးရန္သူတို႔ကိုေခ်မႈန္းေလ့ ရွိေသာ ရဲရင့္စြမ္းပကားရွိေသာ သူ တို႔၏ေနရာဌာနျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အရိ မဋန(အရိမဒၵန)ဟူ၍လည္း ထင္ရွား ေက်ာ္ေစာ၏ဟု ပင္းယဆင္ျဖဴ ငါးစီးရွင္မယ္ေတာ္၏ ပုဂံေက်ာင္း ေက်ာက္စာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ပုဂံကို ေအဒီ(၁ဝ၇)တြင္ သမုဒၵရာဇ္မင္းက ရြာေပါင္း ၁၉ ရြာကိုစုစည္းၿပီး ယုန္လႊတ္ကြၽန္း အရပ္၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းဆက္ ခုနစ္ဆက္ေျမာက္ ေသလည္ေၾကာင္မင္းက (ေအဒီ ၃၄၄-၃၈၇)လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ကို သိရိပစၥယာေက်ာက္ စကားအရပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းဆက္ ၃၄ ဆက္ေျမာက္ ပ်ဥ္ျပားမင္း(ေအဒီ၈၄၆-၈၇၈)လက္ ထက္(ေအဒီ၈၄၉)တြင္ယခုလက္ရွိ ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕႐ုိးႏွင့္ က်ဳံးတို႔ပါဝင္ ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ သည္ဟု သမိုင္းစာေပမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာရာဇဝင္မ်ားအရ သမုဒၵ ရာဇ္မင္းမွစတင္၍ ေစာမြန္နစ္မင္း အထိ ပုဂံမင္းဆက္ ၅၅ ဆက္ ျပဆိုထားေသာ္လည္း ပုဂံသမိုင္း သည္ အေနာ္ရထာမင္းက (ေအဒီ ၁ဝ၄၄-၇၇) လက္ထက္မွာ ခိုင္မာ စြာစတင္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္မွစတင္ၿပီး ပုဂံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝ တိုင္ ထြန္းကား စည္ပင္ခဲ့ၿပီး (ေအဒီ ၁၂၈၇)တြင္ ပုဂံကို မြန္ဂုိတို႔ဝင္ေရာက္တိုက္ ခိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ပုဂံ၏ တန္ခိုးၾသဇာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း လာသည္ႏွင့္အတူ ပုဂံ မင္းေနျပည္ ေတာ္အျဖစ္မွ ေရြ႕လ်ားခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ သထုံမွရွင္အရဟံ သည္ ပုဂံသို႔ၾကြလာ၍ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ လာၿပီး ပုဂံတြင္ သာသနာသံုးရပ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားလာကာ သာသနာ ေရာင္ဝါ ေနလိုလလိုလင္းလက္ လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေနာ္ ရထာမင္းႀကီးလည္း မင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ေထရဝါဒဗုဒၶ ဘာသာ အဓြန္႕ရွည္ တည္တံ့ေအာင္ သာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ စတုရန္းမိုင္ ၃ဝ က်ယ္ဝန္းေသာ ပုဂံေဒသ တစ္ဝိုက္တြင္ ေစတီ၊ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ ဥမင္၊ ျပာသာဒ္ စသည္မ်ား ကိုတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခားၾကည့္ပါက ေစတီ၊ ဂူဘုရားသည္ အေရအတြက္ မ်ား ျပားၿပီး အေျခခံက်ေသာအေဆာက္ အအုံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္း၊ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားအရ သိရသည္။ ပုဂံေဒသသည္ ယခုအခါေန႕စဥ္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား ခရီးသြား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမွ ေန႕စဥ္ဝင္ ထြက္သြားလာေလ့လာၾကသကဲ့သို႔ ယင္းေဒသသည္ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္မ်ားစြာ တည္ရွိေနသကဲ့သို႔ အစိုးရ႐ုံးစိုက္ရာေဒသျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကသလို တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ကုန္ စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ လည္း အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္ ၾကေပသည္။ ပုဂံသည္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာ ေပါမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလ့လာၾကသည္။ ပုဂံတြင္ ေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ပန္း ၁ဝ မ်ဳိး အျပည့္ နီးပါးရွိေနျခင္း၊ ေရွးမင္း စသည့္ နန္းတြင္းဓေလ့မ်ားတည္ရွိေနျခင္း၊ ေျပာျပ၍မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစြာ တည္ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးသြား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာမက ျမန္မာ ျပည္ရွိျပည္သူမ်ားကလည္း ဘုရား ဖူးရင္းေလ့လာေနၾကသျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ မ်ားျဖင့္ အစဥ္ထာဝရတည္ရွိေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။