images
UN
UN
ေဆာင္းေႏွာင္း တပို႔တြဲ ျမန္မာ့ထမနဲပြဲ
ထိပ္တင္ဦး Monday, 22 February 2016
တပုိ႔တြဲလသည္ျမန္မာလမ်ား၏ဆယ့္ တစ္လေျမာက္လျဖစ္သည္။ ေဆာင္းေႏွာင္းလရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေအး ဓာတ္လြန္ကဲ၍ ခ်မ္းေအးတတ္သည္။ ေရွးျမန္မာပညာရွိမ်ားက ထုိလကို 'ႏွာ ရည္ယိုရြဲတပို႔တြဲ'၊ 'တပုိ႔တြဲ ကြၽဲခ်ဳိဖ်ား ဆတ္ဆတ္ခါသည္'ဟု ေအးလြန္းသည့္ ရာသီကို မွတ္တမ္းျပဳၾကသည္။ ညတာ အခ်ိန္သည္ ေန႔တာထက္ ပို၍ရွည္သည္။
တပို႔တြဲလကို ပုဂံေခတ္က 'တပုိဝ္ထြယ္၊ တပိုထြဲ၊ တပိုင္ထြယ္'ဟူ၍ အမ်ဳိး မ်ဳိးေရးသားထားသည္။ ေက်ာက္စာအခ်ိဳ႕ တြင္ 'တပိုဝ္အထြယ္'ဟု ေရးသားသည္ကို လည္းေတြ႕ရတတ္သည္။
တပို႔တြဲလကို 'ထန္းပိုးဆြဲ၊ ထန္းပုိး တြဲ'ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္လျဖစ္သည္။ ထန္းဖူး၊ ထန္းခိုင္တံတုိ႔အားေအာက္သို႔ ကိုင္းညြတ္ဆြဲဆုိင္းေအာင္၊ တြဲေအာင္ျပဳ ေသာ လလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထန္းရည္နင္းေသာလျဖစ္သည္။
တပို႔တြဲလသည္ ထန္းဖုိဦးရာသီျဖစ္ သည္။ ထန္းဖုိပင္ရွိထန္းႏုိ႔ခုိင္အတြက္ ေႏွာင့္ယွက္ကာကြယ္ေနေသာ ထန္းလက္မ်ားအား တြဲက်ေအာင္နင္းခ်ရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ ထန္းဖုိတြဲလ သို႔မဟုတ္ တပို႔တြဲလဟုလည္း အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္ဟု ေရွးျမန္မာပညာရွိတုိ႔က ဆုိသည္။
တပို႔တြဲလသည္ ေရွးေခတ္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ငန္း သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ႐ိုးျပတ္ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္မ်ားသာ က်န္ရစ္ေသာကာလျဖစ္သည္။လယ္သမား မ်ားလုပ္ငန္းသိမ္းခ်ိန္သည္ ထန္းသမားမ်ားက လုပ္ငန္းစခ်ိန္ဟု ဆုိၾကသည္။
ေဟမန္ေဆာင္းဥတုသည္ မေဖာက္မျပန္မွန္ကန္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္းရာသီသည္ အေအးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္လည္း ေဆာင္းရာသီတြင္ အေအးဆုံးအခ်ိန္ကာလ ေလးခ်ိန္ရွိ ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္လွ်င္ ရွစ္ရက္ရွိသည္။ ၄င္းတြင္ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္မွ တေပါင္းလဆန္း ၄ ရက္အထိ ရွစ္ရက္သည္ အေအးဆုံး အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။
ထုိကာလကို ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက တိစီဝရိတ္ေခၚ သကၤန္းသုံးထည္ေဆာင္ ယူခြင့္ ပညတ္ေတာ္ျပရခဲ့ေသာကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။
တပုိ႔တြဲလတြင္ ေပါက္လဲပန္း၊ လက္ပံပြင့္ေသာ လရာသီျဖစ္သည္။ ထုိပန္းမ်ားသည္ အနီရဲေရာင္ ျဖစ္ၿပီးအပင္အရြက္တုိ႔က အစိမ္းေရာင္ရွိသည္။ အရြက္တုိ႔၏ အစိမ္းရင့္ႏွင့္ ရာသီပန္းတုိ႔ကအနီရဲေရာင္ ႏွစ္ေရာင္အားၿပိဳင္ၿပီး လူ၏အျမင္အာ႐ုံ ကိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။

သစ္ပင္မ်ားတြင္ တမာပင္မ်ားသည္ ရြက္ေဟာင္းေၾကြ၍ ရြက္သစ္ရြက္ႏုမ်ားေဝ၍ စိမ္းစိုေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ထ႔ုိျပင္ ေက်းငွက္မ်ားဥသည့္ ရာသီျဖစ္သည္။ ေရွးျမန္မာစာေပပညာရွင္တုိ႔က 'တမာ လည္းႏု၊ ေက်းလည္းဥ'ဟု ဆုိၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ေရွးျမန္မာတို႔သည္ အလြန္ခ်မ္းေအးေသာ၊ ေအးခ်မ္းမႈလြန္ကဲေသာ တပို႔တြဲလတြင္ ဘုရားမ်ားေရွ႕၌ မီးဖို ရန္ႏွင့္ သက္ႀကီးရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမီးလံႈရန္အတြက္ နံ႔သာထင္းမီးဖို ေပးလွဴေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ထင္းလွဴျခင္းကို မီးဖုန္းပြဲ သို႔မဟုတ္ မီးပံု ပြဲက်င္းပျခင္းဟု ဆိုသည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ မီးအလွဴပြဲ သို႔မဟုတ္ မီးကုသိုလ္ျပဳ ပြဲဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။
တပို႔တြဲလတြင္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားက မီးဖုန္းပြဲက်င္းပျခင္းအတူ ထမနဲပြဲ မ်ားကိုတြဲ၍လည္း က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ေကာက္သစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထမနဲထိုးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထမနဲကို ေရွးက ယာဂုဟု လည္းေခၚသည္။ ထမနဲကို အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားက ႏွမ္းဆီႏွင့္ ႏွမ္းႏိုင္ႏိုင္ထည့္၍ လုပ္ရေသာေၾကာင့္ 'ႏွမ္းမနဲ'ဟု လည္း ေခၚၾကသည္။
ထမနဲထိုးျခင္းတြင္ ေကာက္ညႇင္း၊ ႏွမ္း၊ ႏွမ္းဆီ၊ အုန္းသီး၊ ေျမပဲ၊ ခ်င္း စသည့္တို႔ကို ခ်ဳိဆိမ့္ေမႊးရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားေသာ အစားအစာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေဟမႏၲေဆာင္းဥတုတြင္ ေဆးဖက္ဝင္ အစားအစာျဖစ္သည္။ ထမနဲသည္ အပူလြန္ကဲေသာ အစာျဖစ္ပါသည္။ ထမနဲ ထိုးျခင္းသည္ ကုသိုလ္လည္းရၿပီး က်န္း မာေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္းကို ဦးတည္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စည္းလံုး ညီၫြတ္ေစသည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ ပါသည္။ အစာလည္း ေဆး၊ ေဆးလည္း အစာဆိုေသာ ထမနဲပြဲကို ျမန္မာတို႔ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ထမနဲသည္ ဆီအိုင္ေသာအစာျဖစ္၍ ခ်မ္းေအးျခင္းကို ကာကြယ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီခန္း ေျခာက္မႈကိုလည္း ကာကြယ္ေသာအစား အစာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပို႔တြဲလ၏ ထမနဲထိုးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ေရွး ျမန္မာတို႔က ရာသီဥတုသဘာဝကို ရာသီ စာျဖင့္ ကုစားမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။