images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံလိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္(သို႔မဟုတ္) စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဏ္စနစ္
ျပည့္ၿဖိဳးႏုိင္ Thursday, 10 March 2016
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပြင့္လန္းလာ မႈက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ကို သာမန္ထက္ပိုသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အိမ္ နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေျခ ခံက်ေသာ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မႈအားနည္းေန သည့္ၾကားမွ လူဦးေရ ၅၃ သန္းရွိေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေနသည့္အျပင္ သယံ ဇာတၾကြယ္ဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားကို သာမန္ထက္ပိုကဲသည့္ စိတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ဝင္ေရာက္ကာ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းလြန္းေသာ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရ သည္။ လူဦးေရ ၆၄ သန္းရွိေသာထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲ ၆၇၄၄ ခုရွိေနခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္မွာ ၁ဝဝဝ ပင္ မျပည့္တတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေငြေၾကး ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နည္းပါးေနသည့္အျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို အားထားသည့္ေငြေၾကး ေစ်းကြက္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္တည္ျခင္းမရွိဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

Anthem Asia ၏ရန္ကုန္႐ံုးခြဲဒါ႐ိုက္ တာပီတာဝွစ္တန္က''လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဘဏ္ရဲ႕စာရင္းကိုင္နဲ႔ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံ ေတြဟာ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ဖို႔နဲ႔အျခား ဘဏ္ကိစၥေတြအတြက္ အခ်ိန္ေတြအမ်ား ႀကီးသံုးေနရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဘဏ္တစ္ခုကေန အျခားဘဏ္တစ္ခုကို ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔အတြက္ ပိုင္ရွင္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္တာမ်ိဳးေတြ လည္းၾကံဳရပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
အဆိုးဆံုးဟုဆုိရမည့္အေၾကာင္းတရား တစ္ခုမွာ ေဖာက္သည္မ်ားက ဘဏ္မ်ား အေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ထား ေသာအတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Myanmar Capital Partners မွပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ နစ္ခ္ဖရီးမန္းက''ဘဏ္ ေတြအေပၚ ေဖာက္သည္ေတြကယံုၾကည္ မႈနည္းပါးတာေၾကာင့္ ေငြကိုလက္ထဲမွာ ကိုင္သံုးတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကိုဦးတည္ ေစပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေနဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ သားအမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘဏ္စာရင္း ေတြကို လစာထုတ္ဖုိ႔ေလာက္အတြက္ပဲ သံုးၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီကလႊဲေပးတဲ့ လစာေငြကိုထုတ္ၿပီးရင္ ဘဏ္စာရင္း စာအုပ္ေတြကို ကိုင္ၾကည့္ဖို႔ေတာင္စိတ္ မကူးၾကေတာ့ပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။

ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ရွိေသာ ဘဏ္ လုပ္ငန္းက႑ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ လအတြင္းက ျပည္ပဘဏ္ ကိုးခုကို ျပည္တြင္း၌ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းကလည္း ျပည္ပဘဏ္ေလးခုကို ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑ အဆင့္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ဗဟိုဘဏ္သည္ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ႏုိင္ေရးကို လည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ စီးဝင္လာေသာအရင္းအႏွီးမ်ားကို စီးပြား ေရးက႑သို႔ဝင္ေရာက္ေစရန္အတြက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲရန္လည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အက်ပ္အတည္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံု ၾကည္မႈကင္းမဲ့သြားေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ အႏၲရာယ္မကင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၿပိဳလဲ ေတာ့မည္ဆုိေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ကာ ေနာက္ ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လိုက္ပါလာေသာ ေကာလာဟလသတင္းမ်ားသည္ဘဏ္ မ်ား၏ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္လည္ပတ္မႈကို သံသယျဖစ္ေစသည့္အေျခအေနသို႔ ဦး တည္သြားေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ျပင္းထန္သည့္ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဏ္ အခ်ိဳ႕က ေငြေခ်းထားသူမ်ားကို ေခ်းေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ အား ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ယံုၾကည္မႈပ်က္စီးသြားကာ ဘဏ္အခ်ိဳ႕ ၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။