images
UN
UN
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏုိင္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ဒိုင္းနမစ္မ်ား
ျပည့္ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 23 April 2016
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ မင္ဒါနာအိုကြၽန္းေပၚတြင္ ျဖစ္ပြား ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ထင္သာ ျမင္သာရွိေသာ တူညီခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အဓိကက်သည့္ျခားနားခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ေတြ႕ရွိရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေရး သို႔မဟုတ္ အလံုးစံုလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေရးမ်ားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ အစိုးရမ်ားကို လက္နက္ကိုင္တုိက္ခိုက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စု မ်ားက ႀကီးစိုးသည့္အစိုးရမ်ားသာ စဥ္ ဆက္မျပတ္ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံ သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား၊ အစု အဖြဲ႕အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ မက္လံုးမ်ားမွာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိ သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး တြင္ ၿပီးခ့ဲသည့္ကာလမ်ား၌ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ရယူႏိုင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ယူရန္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ရယူထားႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီမႈ မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္သည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ မို႐ို ကြၽန္းစုကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္သတ္မွတ္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ျခင္းမွာ မင္ဒါနာအို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို အက်ပ္ အတည္းတစ္ရပ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မို႐ိုေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအကြီႏိုအေပၚ ယံုၾကည္ မႈအျပည့္ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ေသာ္လည္း က်င္းပေတာ့မည့္ ဖိလစ္ပိုင္ေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္မီ ကာလရွည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိ ပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစ မည့္ ဥပေဒ ပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အလ်င္ အျမန္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားနည္းေနျခင္း ကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္ဒါနာအို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေမလတြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာမည့္ သမၼတသစ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔႐ႈျမင္သေဘာ ထားမည္နည္းဆိုသည့္ အေျခအေနေပၚ တြင္ မူတည္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတသစ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးကာ မို႐ိုအစၥလာမၼစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ ရယူထား ေသာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္လား၊ သို႔ မဟုတ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္သစ္ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ သေဘာထားတင္းမာသည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္လား ဆို သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ခုရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
မို႐ိုအစၥလာမၼစ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ဦးအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈႏွင့္ သေဘာထားႀကီး မႈမ်ားကို ျပသခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မို႐ို လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္က်ယ္ျပန္႔သည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေနသည္ဟု ယူဆလာကာ မေက်နပ္မႈမ်ားတိုးပြားလာ ျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအလား အလာမဟုတ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႈွ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေနသည့္ မို႐ို လူငယ္မ်ား၏ အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ႀကီးထြားလာမႈမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚႀကီးမား သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈကိုျမင္သာ ေစသည့္အျပင္ မြတ္စလင္လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္တက် ေရး ဆြဲထားေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ နမူနာေကာင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ မင္ဒါနာအိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား က် ဆံုးသြားမည္ဆိုပါက ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရခက္ေသာ အ႐ႈပ္ အေထြးမ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းပိုးထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုပစ္မွတ္ထားျခင္း
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက က်င္းပ ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္း ေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည္ ဟု သတ္မွတ္ၾကေသာ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရ လက္ထက္၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဆက္ခံကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ လား အသစ္ျပန္စမည္လား ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတူ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဓိကက်သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမွာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့ေသာ အေျခအေနထက္ ပိုေကာင္း သည့္ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္အျပင္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံက်င္းပကာလက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
(Ref; The Tyranny Of Elections and Dynamics Of Peace By Ashley South)