images
UN
UN
ေအာင္ျမင္မႈ
ခ်စ္ႏုိင္(စိတ္ပညာ) Saturday, 23 April 2016
(အဓိပၸာယ္၊ ဘာကအကူအညီေပးလဲ၊ အရည္အခ်င္း၊ အကဲျဖတ္ပါ၊ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈ၊ ယံုၾကည္ပါ)

''အဆံုးစြန္ေျပာရရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ခ်ီးျမႇင့္ခံရတဲ့ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေတြ၊ ရယူပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ရာထူးေတြနဲ႔ မတုိင္းပါဘူး။ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သင့္ရဲ႕ပါဝင္မႈ၊ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြရဲ႕ဘဝကို တန္ဖိုးတက္သြားေစတဲ့ ကိုယ္က်ဳိးမဲ့ လႈံ႕ေဆာ္ႏိႈးဆြမႈမ်ဳိးနဲ႔သာ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို တုိင္းတာပါလိမ့္မယ္။''

အက္စ္အာရ္နာသန္
သမၼတ၊ စင္ကာပူ

နိဒါန္း
ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆန္ ၿပီး နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏုိင္ပါ တယ္။ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခန္းကေတာ့ ေအာင္ ျမင္မႈအတြက္ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းေတြကို အၾကမ္း ဖ်င္းေဖာ္ျပသြားမွာပါ။ တခ်ဳိ႕အရည္အခ်င္းေတြကို တျခားအခန္းေတြမွာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထား ပါတယ္။ ဥပမာ-ပန္းတိုင္၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ အေျမာ္ အျမင္လိုအပ္ခ်က္တို႔ေပါ့။ ဒီေနရာမွာေတာ့ စိတ္ ထက္သန္တက္ၾကြမႈရဲ႕ အေရးပါမႈနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြကို ယံုၾကည္ဖို႔လိုအပ္ ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔စြမ္းေဆာင္ရရိွတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈရိွပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့လူေတြဟာ ဆက္လက္သင္ယူဆည္းပူးၾကၿပီး တိုးလည္းတိုး တက္ၾကပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈ၏အဓိပၸာယ္
ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆန္ ၿပီး လူတစ္ဦးစီဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဟန္နဲ႔ရယူ ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရ ခက္ေၾကာင္း လူတခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ ေဒး ဗစ္ဗယ္လာမီကေတာ့ ဒီလိုယံုၾကည္ပါတယ္။ 'ေအာင္ျမင္မႈဟာ သင့္တစ္ဦးတည္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ေအာင္ျမင္မႈထက္မက ပိုတယ္။ အဲဒါဟာ လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ကမၻာေလာကအတြက္ ထည့္ဝင္အားေပးမႈ အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္'တဲ့။ ရစ္ခ်က္ဘရန္ဆန္ ကေတာ့ 'ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ကိုယ္ရယူပိုင္ဆုိင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတာကို စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္တာ ပဲ'လို႔ဆိုတယ္။ ရစ္ခ်က္ဒန္နီကေတာ့ ဒီလိုဆိုျပန္ တယ္။ 'လူအမ်ားစုအဖို႔ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ မိမိတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ဖို႔၊ ေပ်ာ္ ရႊင္စရာအေျခအေနမွာ ေနႏိုင္ဖို႔၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ က လူေတြဆီက ေလးစားမႈကိုရဖို႔ပါပဲ။' ေကာ လင္းပါဝဲလ္ကေတာ့ 'ေအာင္ျမင္မႈဟာ မဆုတ္ မနစ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ အ႐ႈံးမွသင္ယူမႈ၊ အလုပ္ႀကိဳးစား မႈ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ အျပစ္ဆိုဖြယ္မရိွ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္မႈတို႔ရဲ႕ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္'လို႔ျမင္ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို

ဘာကအကူအညီေပးလဲ
ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဘဝမွာျဖစ္ေစ၊ အမ်ားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဘဝမွာျဖစ္ေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္သမွ် အရာရာမွာ ေအာင္ျမင္လို ၾကပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုစြမ္း ေဆာင္ၾကရမလဲ၊ ေအာင္ျမင္မႈရရိွဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို အကူအညီေပးမယ့္ လိုက္နာက်င့္သံုးစရာ အညြန္းနည္းလမ္းေတြ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြမ်ား ရိွပါ သလား။ ဟုတ္ကဲ့။ သင့္ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ အကူအညီေပးဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြရိွပါတယ္။
စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ တစ္ခုတည္း ေသာအေျဖရယ္လိုေတာ့ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္သူေတြမွာ သူတို႔ေနပံုထိုင္ပံု၊ လုပ္ပံု ကိုင္ပံုေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရိွတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ေသြး စ႐ိုက္လကၡဏာနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ တခ်ဳိ႕ေတာ့ရိွေၾကာင္းေျပာလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီစ႐ိုက္ လကၡဏာေတြဟာ ေအာင္ျမင္သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္ အလမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို တုံ႕ျပန္ပံုနည္းလမ္း နဲ႔၊ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံု နည္းလမ္းအေပၚလည္း လႊမ္းမိုးတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပား မွာ သူတို႔ရဲ႕ဘဝကို သာမန္ကေန ထူးကဲတဲ့အျဖစ္ ကို ေျပာင္းလဲသြားေစတဲ့အရည္အခ်င္းေတြရွိ တယ္။ ဒါေတြၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ သာမန္နဲ႔ ထူးကဲ မႈၾကား ျခားနားခ်က္ေလးဟာ နည္းနည္း ေနာက္ ထပ္အပိုဆိုတာေလးပါပဲ။

ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းမ်ား
သင္ဟာလည္း ေအာင္ျမင္လာႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အလားအလာ ေတြရွိတယ္။ ကမၻာမွာ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ဆုံး ဆိုတဲ့ လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ဘဝေတြကို ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ ရင္ တူညီတဲ့ပုံစံတခ်ဳိ႕ ထြက္လာတာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီလူေတြဟာ သူတို႔ဟာ ဘယ္သူ၊ သူတို႔စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာဟာ ဘာဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကသူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ ကိုယ့္ ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို သိၾက တယ္။ ဒီလူေတြဟာ အေၾကာင္းတရားဆိုတာ မရွိတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္ၾကသူေတြ ျဖစ္ တယ္။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈနဲ႔ အေျပာင္းအလဲဆိုတာ ဘယ္ လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာကို သိတယ္။ သူတို႔ဟာ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈရွိၿပီး တစ္ပါးသူေတြ အေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရွိသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈအေပၚ စိတ္ထက္သန္ၾကၿပီး အျမင္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕တာဝန္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရာ လည္း စိတ္ေဇာျပင္းထန္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာလည္း ကိုက္ညီၾက တယ္။ ဒီစြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ အမ်ား အားျဖင့္ ဘာသာတရား ႐ိုေသေလးစားၾကၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေသာ့ခ်က္ဟာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံ နည္းလမ္းေပၚမွာလည္း မူတည္ပါေသးတယ္။ သင္ဟာ တျခားတစ္နည္း စဥ္းစားဖို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္႐ုံနဲ႔ သင့္ရဲ႕ဘဝကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ စိတ္သေဘာထားဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ခ်က္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေပၚလာေစဖို႔အတြက္ သင္ဟာ မိမိကိုယ္နဲ႔ မိမိရဲ႕အနာဂတ္ကို ယုံၾကည္ရပါမယ္။ သင္ဟာ အျပဳသေဘာ စဥ္းစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပထမဆုံး လုိတာက ဘယ္အရာက သင့္ကိုမစြမ္းႏိုင္ျဖစ္ေစ တာလဲ၊ စိတ္ညစ္ေစတာလဲဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ဖို႔ပဲ။ ၿပီးရင္ အဲဒါေတြေနရာမွာ အျပဳ သေဘာေဆာင္တဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ အစားထိုးလိုက္ ဖို႔ပါပဲ။

သင့္ရဲ႕ထူးခြၽန္မႈေတြနဲ႔
အရည္အခ်င္းေတြကို အကဲျဖတ္ပါ
သင့္ရဲ႕ထူးခြၽန္မႈေတြနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကို ဆုံးျဖတ္ပါ။ ၿပီးရင္ သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ဒီအရည္အခ်င္းေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားေစမယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵကိုေမြးပါ။ စာရြက္တစ္ရြက္ယူၿပီး တစ္ဖက္မွာ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္၊ ထူးခြၽန္မႈ၊ အရည္အခ်င္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈ၊ အေတြ႕ အၾကံဳ၊ က်န္းမာေရး၊ မိသားစုနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေရးခ်ၿပီး စာရြက္ေနာက္တစ္ဖက္မွာသင့္အားနည္း ခ်က္၊ အက်င့္ဆိုးနဲ႔ သင့္မွာအားနည္းတဲ့ ကြၽမ္း က်င္မႈနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကို စာရင္းခ်ေရးလိုက္ ပါ။ သင့္အားနည္းခ်က္ေတြကို ဝန္ခံဖို႔အတြက္ စိုးရြံ႕မေနပါနဲ႔။

ပန္းတုိင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်ပါ
ေရွ႕ပိုင္းအခန္းေတြမွာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္၊ အေျမာ္အျမင္၊ အိပ္မက္တို႔လိုအပ္ပုံကို ေဖာ္ျပ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ပ်ဳိးေထာင္ ေမြးျမဴရာမွာ အဲဒါေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကို ဒီေနရာ မွာ ထပ္မံေဖာ္ျပဖို႔ လိုလာပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္နဲ႔ အေျမာ္အျမင္ စိတ္ကူးေတြကို သင္ ကိုယ္တုိင္ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့အခါ သင္ပထမဆုံးစၿပီး ဆန္းစစ္ဖို႔လိုတာက သင့္ရဲ႕လက္ရွိအေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေအာင္ျမင္မႈကိုမွ မရေသးရင္ သင္ဟာ မိမိဘာသာ တကယ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ေနေစမယ့္အရာမ်ဳိးပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင္လိုခ်င္တာ ဘာလဲဆိုတာ ရွင္းပါေစ။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ ျမင္ဖို႔ သင္ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲပါ။ သင္ဘာေတြ လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ သင္အတူတြဲလုပ္ရမယ့္လူေတြက ဘယ္သူေတြ၊ သင္လုိမယ့္ အရင္းအျမစ္ေတြက ဘာ ဆုိတာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ တိက်တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပန္းတုိင္ရွိျခင္း ဟာ ရွင္သန္တက္ၾကြေစပါတယ္။ သင္ဆက္လုပ္ ဖုိ႔ အဲ့ဒါကတြန္းအားေပးေနပါလိမ့္မယ္။ သင့္ကုိ ေစ့ေဆာ္ပါလိမ့္မယ္။ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အစီအစဥ္ ႏွစ္ခုေပါင္းလုိက္ရင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ဦးတည္ ခ်က္ကိုေပးပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ဦးကတစ္ခါက ေျပာဖူးတယ္။ 'သင္ဘယ္သြားေနတာလဲဆုိတာ ကိုသင္ဂ႐ုမစိုက္ရင္ ဘယ္လမ္းကမဆို တစ္ေန ရာရာကိုေရာက္သြားေစတာပဲ'တဲ့။
ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြဟာ သူတုိ႔အျပင္းအထန္ အားထုတ္ၿပီးအေရာက္လွမ္းမယ့္ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ခ်မွတ္ၾကတယ္။ ပန္းတုိင္ရွိတဲ့အတြက္သူတုိ႔မွာ ပန္းတုိင္ေတြကိုရယူစြမ္းတဲ့အတြက္ သူတုိ႔စိတ္ ခ်မ္းသာၾကတယ္။ အီမာဆင္ေျပာခဲ့ဖူးသလုိပဲ 'ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆုိတာဟာ ထုိက္တန္တဲ့ပန္းတုိင္တစ္ခု ကို တျဖည္းျဖည္းနားလည္သေဘာေပါက္လာ ျခင္းပဲ'တဲ့။

စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈ
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္အစီအစဥ္ ပုံစံေရးဆြဲၿပီးတာနဲ႔ အဲ့ဒါကိုစတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာပါ။ မ်က္ေမွာက္ကာလ သင့္မွာရွိေနတဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြ၊ အစဥ္အလာေဟာင္းေတြ အားလုံးကိုေျပာင္းလဲပစ္ပါ။ စိတ္ထက္သန္ျပင္း မႈမ်ားစြာနဲ႔ သင့္ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာေတြကိုေဆာင္ရြက္ ပါ။ သင့္ရဲ႕ထူးခြၽန္မႈေတြ၊ စြမ္းရည္ေတြကိုျပင္းျပ တဲ့ဆႏၵနဲ႔လုပ္ကိုင္စီမံပါ။ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵဟာစြမ္း အားေတြကို ေမြးဖြားေပးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဟာ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့အခါ ရွင္သန္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ႀကီးျမတ္မႈေတြကုိ ေတြ႕ၾကံဳခံစား ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဓိပၸာယ္ရွိလာ တယ္။ ျပန္လည္သက္ဝင္ လႈပ္ရွားလာတယ္။ ဂုဏ္က်က္သေရ တိုးလာပါတယ္။ တစ္ပါးသူ ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ထက္သန္ျပင္းျပမႈနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ သင္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနရင္ တစ္ပါးသူေတြဆီလက္ ကမ္းရာမွာ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈကုိ သုံးပါ။ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ စိတ္ထက္သန္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈကိုျပပါ။ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အသင္း အဖြဲ႕ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ေစ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ပါတယ္။