images
UN
UN
အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ
Monday, 26 September 2016
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၆
အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွစ္ဦးအား ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ယင္းအဆိုတစ္ရပ္ကို ယခုလ ၂၂ ရက္ကျပဳ လုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဒါပံုျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္လႊတ္ေတာ္ ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးတို႔ ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကခဲ့ၿပီး အဆိုအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ဇင္မင္းက ''ေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ဟာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူအားလုံးကို သက္သာရာေရာက္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္'' ဟူ၍ အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ဦးေဇာ္ဝင္းက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္ဟာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စည္းေႏွာင္မႈရွိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုအေရးယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာဌာနနဲ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ကိုသာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရွင္းျပ ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ၄င္းက ''နစ္နာမႈမ်ားအား ကုစားေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္''ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးဝင္းျမနဲ႔ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႔ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္ပါတယ္။ ေကာ္ မရွင္ရဲ႕သေဘာထားကို ေမးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ တစ္ဦးကိုပဲေျပာခြင့္ျပဳပါမယ္''ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေၾကညာအၿပီး ေကာ္မရွင္ကိုယ္စား အဖြဲ႕ဝင္ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
အိမ္မဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚသႏၲာက ေထာက္ခံခဲ့သည့္ ထိုအေရးႀကီး အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။
ဦးေဌးဝင္းေအာင္(ေဒါပုံမဲဆႏၵနယ္)က''ေဆြးေႏြး သြားတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္၁၆ ဦး က ေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္က အဆိုအား အတည္ျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို သဲသဲကြဲကြဲ ရွင္းလင္းမေျပာ ၾကားခဲ့ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကို ဆႏၵမဲ ရယူပါ့မယ္''ဟုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာၾကားခဲ့အၿပီး ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၃၇၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲတစ္မဲ၊ ၾကားေနရွစ္မဲျဖစ္၍ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ေၾကညာခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးတို႔က ထိုအေရးႀကီးအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ စသည္ကိုစိစစ္ၾကည့္႐ႈ သည့္အခါ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ မွားယြင္းျခင္းမဟုတ္ သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းလည္း ကိုယ္စားလွယ္ တို႔က ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ရွင္းလင္း ခဲ့ျခင္းအေပၚ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုရွင္၏ သေဘာထားရယူခဲ့ရာ အဆိုရွင္က အတည္ျပဳေပးႏိုင္ ပါရန္ ေျပာၾကားလာျခင္းအား လႊတ္ေတာ္၏အဆံုး အျဖတ္ရယူ၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၃၇၄မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲတစ္မဲ၊ ၾကားေနမဲရွစ္မဲျဖင့္ ယင္းအဆို အား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ရက္ ၄ဝ ေျမာက္ေန႔က ေဒါပံုမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးသည့္ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ အား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအပါအဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းအေပၚ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ရယူခဲ့ရာ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခဲ့သည္။
ခိုင္ထူး၊ ကိုကိုလြင္