images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ
ကိုကိုလြင္ Wednesday, 28 September 2016
ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၄၂ ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၾကမ္းအေပၚ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုမ်ားအား ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လံုးအားလႊတ္ေတာ္၏အဆံုး အျဖတ္ရယူအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုလ ၂ဝ ရက္က ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကား ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦးႏွင့္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ျပင္ ဆင္ရန္ အဆိုျပဳျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၁ ခ်က္တို႔အား အပိုဒ္အပိုဒ္ခြဲအလိုက္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူ ညီခဲ့ၾကသည့္အခ်က္ ၁ဝ၂ ခ်က္ တို႔အျပင္ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လံုး အားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ သည့္ ထပ္မံျပင္ဆင္ခ်က္ ၁ဝ၂ ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္းခဲ့ျခင္းအား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားအတိုင္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုး အျဖတ္ရယူကာ အဆိုပါျပင္ဆင္ ခ်က္ ၁ဝ၂ ခ်က္အား လႊတ္ေတာ္ ၏ ဆႏၵရယူအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦးတို႔ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ျပင္ဆင္ ခဲ့ၾကသည့္အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ျဖစ္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အပိုဒ္ ၄၂ အပိုဒ္ခြဲ(ဂ)၊ အပိုဒ္ (၄၆) ၊ အပိုဒ္ (၄၉)၊ အပိုဒ္ ၅ဝ(ခ)၊ အပိုဒ္ ၅ဝ (င)၊ အပိုဒ္ ၅၉၊ အပိုဒ္ ၇၆ ၊ အပိုဒ္ ၇၇ အပိုဒ္ခြဲ (က)၊ အပိုဒ္ ၇၇ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ)၊ အပိုဒ္ (၉ဝ) အပိုဒ္ခြဲ(ခ) အပိုဒ္ခြဲငယ္ ၂ တို႔အား အပိုဒ္အပိုဒ္ခြဲမ်ားအလိုက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါအခ်က္ ၁၁ ခ်က္ အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပင္ ဆင္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလည္းခဲ့သည့္ အပိုဒ္အပိုဒ္ခြဲမ်ားအတိုင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လံုးအား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။