images
UN
UN
လယ္ယာေျမဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ား
ေအး၀င္းဦး(ဘူမိေဗဒ) Thursday, 29 September 2016
စကားခ်ီး။ ။ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လုပ္သား ျပည္သူအေပါင္းတို႔အေပၚ ခ်က္ခ်င္း အာဏာတည္ေစရမည္ (ဝါ) ဥပေဒစိုးမိုး ႏိုင္ေစရမည္ (ဝါ) လုပ္သားျပည္သူ အားလံုးက ေလးစားလိုက္နာရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားေလးစားလိုက္နာေရးသည္ လြန္စြာအားနည္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္လည္း ယခုအခါ လုယက္မႈ၊ ခါး ပိုက္ႏိႈက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈအစရွိေသာ ရာဇဝတ္ မႈမ်ားအနမတဂၢေပၚေပါက္ေနၾကရသည္။ ထိုသို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို မဆိုထား ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ခန္႔ကမွ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္ကို လည္း လူပုဂၢိဳလ္သို႔မဟုတ္ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိသျဖင့္လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားသည္ အမယ္ဘုတ္ကဲ့သူ႔ခ်ည္မွ်င္လို ႐ႈပ္ေထြး ေပြလီလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ယင္းနည္း ဥပေဒမ်ားအား အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က တိက်စြာလိုက္နာ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္
(ပံုစံ-၇)ျပႆနာ
စာေရးသူသည္လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇) ျပႆနာေပါင္း စံုကိုဂ်ာနယ္အေစာင္ေစာင္တြင္ ေဆာင္း ပါးမ်ားစြာေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ယင္း(ပံုစံ-၇) သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္သားသမီး၊ေျမး၊ျမစ္မ်ားအထိ တရားဝင္ခိုင္မာေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈလက္ မွတ္ (ဃနမအင္ငခေအန)ျဖစ္၍လြန္စြာအေရး ႀကီးေသာ အေထာက္အထား (ီသခကာနညအ) တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း(ပံုစံ-၇) လက္မွတ္လက္ဝယ္ရရွိမွသာ ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊ ေပးကမ္း၊ ငွားရမ္း၊ လဲလွယ္၊ အေမြေပးျခင္းဟူေသာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။ အမည္ေျပာင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ဳိးမႈမွအပ အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ လယ္ယာေျမ ေပၚတြင္ မူလသီးႏွံအမ်ဳိးအစားတစ္ခုမွ အျခားသီးႏွံအမ်ဳိးအစားသို႔ ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ထို႔ ျပင္ ယင္း (ပံုစံ-၇) လက္မွတ္ရွိပါမွ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား အမႈတြဲဖြင့္ လွစ္၍ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနေျမသိမ္းဆည္းမည္ဆိုပါကထိုက္ သင့္ေသာ ကာလတန္ဖိုးျဖင့္ နစ္နာေၾကး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိႏိုင္သည္။
ယင္းသို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိ ခံစားႏိုင္ပါေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ားက တစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီးရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႐ံုးဌာနမ်ား၏ အားနည္းခြၽတ္ယြင္းမႈ ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ (ပံုစံ-၇) ထုတ္ ယူမရရွိေသးေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားရွိေနသည္။ သစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားေပၚတြင္ ႏွစ္ ပရိေစၧဒ အလြန္ၾကာျမင့္စြာ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ အစဥ္တစိုက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ ကိုင္လာခဲ့ၾကေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအား (ပံုစံ-၇) ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ ေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ နာမည္ျဖင့္ (ပံုစံ-၇) ထုတ္ေပးသည္ဆိုေသာ မသမာ မႈမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။
တစ္ဖန္သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈမရွိေသးသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္မ်ားကို အေမြေပး ႏိုင္ျခင္းမရွိ။ နာမည္ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိေသး သည့္အျပင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမကို အစိုးရဘဏ္ (သို႔) အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳဘဏ္တစ္ခုခု သို႔ လယ္ယာေျမအား ေပါင္ႏွံျခင္းလည္း မျပဳႏိုင္ေသးေပ။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္တစ္ခုတည္းကိုသာ အားကိုး အားထားျပဳရပါေသာ္လည္း (ပံုစံ-၇) လက္မွတ္ လက္ဝယ္မရိွေသာ ေတာင္သူ
လယ္သမားအခ်ဳိ႕မွာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်း ေငြလံုးဝ ထုတ္ယူမရရိွေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးယခင္အစဥ္အလာအတုိင္း ျပင္ပေငြ ရွင္ေၾကးရွင္ထံမွ ေငြေခ်းယူသံုးစြဲရသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရိွေနမည္မွာ အမွန္မလြဲေပ။
မိမိ၏လယ္ယာေျမကို အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနသူ မွန္ပါလ်က္ (ပံုစံ -၇)လက္မွတ္ မကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေသး ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားစစ္စစ္မ်ား လည္းရိွေနပါေသးသည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) လူပ်ဳိေပါက္အရြယ္မွစတင္၍ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ အသက္ (၁၈)ႏွစ္မျပည့္ ေသးသူမ်ား၊ (၂) ျမန္မာျပည္တြင္ ေမြး ဖြားၿပီး အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွစတင္၍ လယ္ယာေျမ အထူးသျဖင့္ လယ္ေျမမ်ား ကို အစဥ္တစိုက္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနၾက ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပား (အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္) မကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား ကုလားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ (၃)ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ (အထူးသျဖင့္-ဝါးျခံမ်ား)ျဖစ္ေပသည္။
လယ္ယာေျမကို ျခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္း
၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွစတင္၍ ကားလမ္းေဘး ဝဲယာရိွလယ္ယာေျမ(အထူးသျဖင့္ လယ္ ေျမ)မ်ားေပၚတြင္ ေက်ာက္ငုတ္တိုင္မ်ား ျဖင့္ အခုိင္အမာျခံစည္း႐ုိးကာရံျခင္းမ်ား ျမင္မေကာင္း ႐ႈမေကာင္းေတြ႕ျမင္ၾကရ သည္။ အဓိပၸာယ္မွာေငြရွင္ေၾကးရွင္ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမကို ေစ်းေကာင္းေပး၍ ဝယ္ ယူခဲ့ၾကၿပီး ေရာင္းကုန္ပစၥည္းတစ္ရပ္ ႏွယ္ 'ဥ'ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွး ယခင္ကဆိုလွ်င္ ေတာင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ လယ္ယာေျမ ကိုထန္းပင္၊ အုန္းပင္၊ အျခားသစ္ပင္မ်ား စိုက္၍ လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ ထားခဲ့ၾကသည္။ နဝတ အစိုးရလက္ ထက္တြင္မူ ေတာင္သူမ်ားအား ယာေျမ လုပ္ကိုင္နည္းနည္းေလးကို ျခံစည္း႐ိုး ခတ္ေရးအတြက္ ျခံစည္း႐ိုးၾကက္ဆူပင္ မ်ားစိုက္ပ်ဳိးရန္ တာဝန္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယခုမူလူပုဂၢိဳလ္(သို႔)အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လယ္ေျမမ်ားအား ျခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္းမွာ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္ဆို သလိုအ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွေပသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ လယ္ေျမ ဝယ္ယူထားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိကသီးႏွံျဖစ္သည့္ စပါးသီးႏွံကို ဆက္လက္စိုက္ပ်ဳိးရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္မူဘဲခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပ ခ်က္မရိွဘဲလယ္ယာေျမကိုလွပ္ထားလွ်င္ ယင္းလယ္ေျမကို စည္းကမ္းပ်က္လယ္ ေျမအျဖစ္ အျပစ္ေပးအေရးယူရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ေလးႏွစ္ ၾကာျမင့္သည္အထိ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသည္မွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္၏ အဓိကအားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။
လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ဳိးမႈမွအပ
အျခားနည္းအသံုးျပဳျခင္း
လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ျခံစည္း႐ိုး ခတ္ျခင္းႏွင့္အလားတူ လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ အျခားနည္းအသံုးျပဳ ျခင္းမ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပားေတြ႕လာ ရသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကားလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ား၊ စား ေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ား၊ ေျမကြက္႐ိုက္၍ ေရာင္းျခင္းမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ လယ္ယာေျမ (အထူးသျဖင့္ လယ္ေျမ) ကို အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ (ပံုစံ-၁၅)ခြင့္ျပဳ မိန္႔အား ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဗဟိုလယ္ယာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕ကသာ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္သျဖင့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အရဆိုေသာ္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အနည္းဆံုး သံုးေလးလခန္႕ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။ သို႔ ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္(သို႔)အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုး ျပဳခြင့္ကို (ပံုစံ -၁၄)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား၍ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမွ လုပ္ ငန္းအတြဲ-၃ဝ(က)၊ ၃ဝ(ခ)ဖြင့္လွစ္လိုက္ ၿပီဆိုကာမွ်ႏွင့္ ႀကိဳတင္၍ အျခားနည္း သံုးစြဲေနၾကကုန္ၿပီျဖစ္သည္။
လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုး ျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္က ေျမပံုေရးကူးခြင့္ႏွင့္ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ ခြင့္ရရွိရန္ပင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေရွးဦးစြာ ေလွ်ာက္ထားၾကရသျဖင့္ ပိုမိုၾကာျမင့္ သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ သည့္အခါ အမႈတြဲ(သုိ႔)လုပ္ငန္းစာတြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္မႈ လ်င္ျမန္သြက္လက္ လာျပန္ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔က်သည္ အထိ မေစာင့္ဆိုင္းေတာ့ဘဲ ႀကိဳတင္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ဥပမာ-ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္အနီးရွိ လယ္ေျမမ်ားအား (ပံုစံ-၇)ကိုျပ၍လည္း ေကာင္း၊ လုပ္ငန္းစာတြဲအမွတ္-၃ဝ(က) ေလွ်ာက္ထားၿပီးသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ေပ၄ဝx၆ဝသို႔မဟုတ္ ေပ၂ဝx၆ဝေျမကြက္မ်ား႐ိုက္၍ေရာင္းခ် ေနၾကသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ျဖစ္ သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ေျမတိုင္းစာေရးမ်ားက ပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ဥပေဒဘက္ ေတာ္သားမ်ားကစၿပီး မမွန္မကန္လုပ္ေန ၾကသည္။ ေကာင္းေလစြ။
တစ္ဖန္ လယ္ယာေျမကို အျခား နည္းအသံုးျပဳခြင့္ ပံုစံ-၁၅၊ /ပံုစံ-၁၅(က)ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းသတ္မွတ္ ကာလအတြင္း သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္း အတိုင္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိကို လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက ဗဟိုအဆင့္အထိ သံုးလတစ္ႀကိမ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္ဟု ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရျပ႒ာန္းရမည္ဆိုေသာ္ လည္း ေပယ်ာလကန္ျပဳေနမည္မွာ အမွန္ မလြဲေပ။လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲ အျခားနည္းအသံုးျပဳေနျခင္းမ်ားအား ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု အသံေကာင္းဟစ္ေနေသာ္လည္း ထိ ေရာက္ျပတ္သားစြာၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ဳိးကုိမူ ယခုအခ်ိန္အထိမ်က္ဝါး ထင္ထင္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာမေတြ႕ရွိရေသး ပါသျဖင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဟုဆိုခ်င္သည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ (သို႔) ေျမယာမႈခင္းမ်ားအား စစ္ေဆးဆံုး ျဖတ္ျခင္း
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ေပၚေပါက္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က မူလမႈခင္းဖြင့္လွစ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ၾကားနာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈတြဲစတင္ဖြင့္လွစ္ သည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း အမိန္႔(သို႔) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည္ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သည္ အယူခံလႊာကို လက္ခံရရွိ သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အမိန္႔(သို႔)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳရမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထုိနည္းတူ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သည္လည္း အယူခံလႊာရရွိသည့္ေန႔ မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏အမိန္႔(သို႔)ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ျခင္း(သို႔)ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳရမည္ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ နည္း ဥပေဒမ်ားတြင္ျပဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ခ႐ိုင္ အဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈအမႈတြဲမ်ားမွာ လ ႏွင့္ခ်ီ၍(တခ်ဳိ႕ေသာအမႈမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ နီးပါး) ၾကာျမင့္ေနတတ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာအရာထမ္းမ်ား တာဝန္ ဝတၱရား မ်ားျပားလွသည္ကို ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားနားလည္ သေဘာ ေပါက္ပါသည္။ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း မဟုတ္သည့္တိုင္သံုးေလးလ ခန္႔ၾကာျမင့္ လွ်င္လည္းသည္းခံႏိုင္ၾကသည္။ထို ကာလအပိုင္းအျခားထက္ ပိုမိုစြာေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာသည္ကေတာ့မျဖစ္သင့္ေပ။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ မ်ားအား လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦး သို႔မဟုတ္ ခုနစ္ဦးႏွင့္ၾကားနာ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရသည္ျဖစ္၍ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ထက္ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမျပႆနာအ႐ႈပ္အရွင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ အမႈထမ္း အရာ ထမ္းကိုခ်ည္း ပံုအပ္၍မျဖစ္ပါ။ လူဆို သည္မွာ အမွားအယြင္းရွိတတ္ပါသည္။ဥပမာ-ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ႐ိုင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏အတည္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးကိုယ္တိုင္ (ပုံစံ-၇)လက္မွတ္ထုတ္ေပးထားေသာ ေတာင္ သူတစ္ဦးကို ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရာ၌ ယင္းေတာင္သူသည္ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္တြင္ အႏုိင္ရရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္တြင္ အမႈ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ယင္းအမႈကို ခ႐ိုင္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ တည့္မတ္ေပး၍သာ ထိုၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး အလုပ္မျပဳတ္ခဲ့့ျခင္းျဖစ္သည္။
နိဂံုး
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ (၁)လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ပါလ်က္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ နစ္နာေနေသာ ေတာင္ သူလယ္သမားမ်ားကို လယ္ယာေျမလုပ္ ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)မ်ားထုတ္ေပး ေရး၊ (၂)ျခံစည္း႐ိုးခတ္ထားေသာ/ ခိုင္ လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အေၾကာင္းမဲ့လွပ္ထားေသာလယ္ေျမမ