images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆုိ့အေရးယူမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေသာ္လည္း ဖိအားေပးမႈမ်ားဆက္ထိန္းထားသည့္အေမရိကန္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 08 October 2016

ေမရိကန္သမၼတ အုိဘား မားသည္ ျမန္မာအစုိးရ ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ ကြန္ဂ ရက္စ္သုိ႔ ေပးပို႔သည့္စာ၌ အိုဘားမားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ျဖင့္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ မလိုအပ္ဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။အိုဘားမား က ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ မတ္လတြင္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ရေသာ အစိုးရေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ား တြင္ တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
အိုဘားမားက ''ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း မႈျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုရဲ႕ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ မ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီတုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အိုဘားမား သည္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာ အစုိးရသစ္တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈအခ်ဳိ႕ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ က်န္ရွိေနသည့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ထဲ၌ တပ္မေတာ္ကပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံ ဇာတမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနသူမ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ကို ေနာက္ဆံုးဖယ္ရွားလိုက္သည့္အေျခ အေနမ်ားအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈစာရင္းထဲ၌ ရွိေနသူအားလံုးကုိ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္ စိမ္းႏွင့္ပတၱျမား တင္သြင္းမႈမ်ားကိုမူ ဆက္လက္တားျမစ္သြားမည္ဟုအေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳခဲ့ သည္။
ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ဆက္ ႏႊယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာက႑ မ်ားတြင္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ားဆက္ လက္ထားရွိမည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီတြင္ အဆင့္ျမင့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဘန္ကာဒင္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိုဘားမား၏ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကုိ ႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားကိုမူ သတိျပဳရန္လိုအပ္ မည္ဟု ေျပာသည္။ ဘန္ကာဒင္က ''ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္ေပမဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးက႑ေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆုိင္တဲ့ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ရပါလိမ့္မယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္အေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္း အရာေတြ၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္'' ဟု ေျပာသည္။
အိုဘားမားသည္ ၄င္း၏လက္ထက္ တြင္ ဦးစားေပးက်င့္သံုးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ အာရွျပန္ လည္ထိန္းညႇိေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွင္သန္ ျဖစ္ထြန္းလာရန္ အေထာက္အကူေပး သည့္မူအား ကိုင္စြဲခဲ့ျခင္းမွာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
ဘန္ကာဒင္က ''ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚ မႈေတြ ရင္ဆုိင္ရဦးမွာပါ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိး ေတြကိုလည္း ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာအစိုးရေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဟာ အဲဒီလိုစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္ မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြေပးသြားဖုိ႔ ႀကိဳး စားရပါလိမ့္မယ္''ဟု ေျပာသည္။
(Ref: US Lifts Sanctions On Myanmar But Vows To Keep Pu-shing For Democratic Reform And Human Rights By AP)