images
UN
UN
ခ်ဳိမုိင္မုိင္
ထင္ေက်ာ္ Saturday, 22 October 2016

ခ်ဳိမိုင္မိုင္ဆိုေသာစကားက ျမန္မာ့လူ မႈေလာကနယ္ပယ္တြင္ အျမဲၾကားေနရ သည့္အသံုးမ်ားေသာစကားရပ္တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ကေလးငယ္ဘဝကိုမျဖတ္သန္းခဲ့ ဘဲ မည္သူမွ်မႀကီးျပင္းခဲ့ၾကေပ။ ခ်ဳိမုိင္ မုိင္ဘဝကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွသာ လူငယ္ လူလတ္ လူႀကီးဘဝအရြယ္မ်ားသို႔ေရာက္ ရိွၾကမည္ျဖစ္သည္။
ငယ္စဥ္က ေမာင္၊ သက္လတ္အရြယ္ တြင္ ကို၊ထို႔ထက္ႀကီးလာေသာအခါ ဦး ဟူ၍ ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကသည့္ ေမာင္၊ ကို၊ ဦးဟူေသာ ကာလသံုးျဖာသည္ အသက္ အရြယ္ကိုျပသည့္ ျပယုဂ္မ်ားျဖစ္ၾကပါ သည္။ မိဘတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြး ငယ္ေလးမ်ားကို အေၾကာအျခင္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ နားလည္တတ္စြမ္းမႈတို႔ကို ေလ့က်င့္ ေပးခဲ့ၾကကာ ကိုယ္ကာယခ်မ္းသာမႈ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လက္ဖဝါး ကို ဆုပ္လိုက္ျဖန္႔လိုက္ႏွင့္ သင္ျပေပးခဲ့ ၾကဖူးပါသည္။ ထိုသို႔ လက္ဖဝါးေလး ဆုပ္လိုက္ျဖန္႔လိုက္လုပ္ျခင္းကို ခ်ဳိမိုင္မိုင္ ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။
ခ်ဳိမိုင္မိုင္သည္ ကေလးငယ္တို႔ဘဝ တြင္ မသိမျဖစ္၊ မရိွမျဖစ္၊ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၾကေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ ေပသည္။ ျမန္မာ့လူ႔ေလာကတြင္ ငယ္ ဓေလ့ကို ျပန္လည္သတိရလုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါလွ်င္ ငယ္မူျပန္ၾကသည္ဟူ၍ ေျပာ စမွတ္ရိွၾကေသာ္လည္း ယခုအခါလက္ ဖဝါးေလးမ်ားကိုဆုပ္လိုက္ျဖန္႔လိုက္ လုပ္ တတ္ေသာ အိမ္ရွင္မအခ်ဳိ႕ကို ငယ္မူျပန္ သည္ဟုဆိုလွ်င္ တက္တက္စင္ေအာင္လြဲ ေပေတာ့မည္။
ေစ်းထဲသို႔ ေစ်းဝယ္ရန္လာေရာက္ ၾကသူတိုင္းကုန္ပစၥည္းေလးမ်ားေရြးခ်ယ္၍ ေစ်းေမးကာပါလာသည့္လက္ထဲမွပိုက္ဆံ ကိုျဖန္႔ၾကည့္၍ ျပန္ဆုပ္ထားခဲ့ၾကေလ့ ရိွသည္။ ေစ်းဝယ္ဖူးလွ်င္ကိုယ္ေတြ႕သိႏိုင္ ၾကလိမ့္မည္။
''အစ္မ ကန္စြန္းရြက္တစ္စည္း ဘယ္ေလာက္လဲ'' ''၃ဝဝိ/-သံုးရာက်ပ္ ပါ'' ''၅ဝဝိ/-ငါးရာက်ပ္ပါ'' စသည္ ျဖင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကလည္း ကြာျခားၾကစျမဲျဖစ္သည္။ လူ တို႔အတြက္ ဝင္ေငြက လစာျဖစ္သည္။ လစာမွရရိွလာျခင္းတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လစာကို အစ္ကိုႀကီးဟု စာေရးသူအမည္ ေပးခ်င္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ညီငယ္ ျဖစ္သင့္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသည္ လူ လားမေျမာက္သူငယ္ႏွပ္စားဘဝမွ ယခု ဆိုလွ်င္ အရြယ္ေရာက္ခဲ့ကာ လိုက္မမီ ေအာင္ပင္ ႀကီးျမင့္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ နည္းတူပင္ လစာဆိုေသာ အစ္ကိုႀကီး ျဖစ္သူမွာ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ ေပမမီေဒါက္ မမီႏွင့္ပင္ နိမ့္ေသာအေနအထား၌ နိမ့္ေန ဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္း(ညီငယ္) ေနာက္ကိုအမီ လိုက္ေနရသူမွာ အစ္ကိုႀကီး ကိုလစာပင္ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အမွန္မွာမူ အစ္ကိုႀကီး ကိုလစာကျမင့္ျမင့္မားမားျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေမာင္ကုန္ေစ်းႏႈန္းကညီငယ္ျဖစ္၍အလိုက္ သင့္ကပ္ပါလာသင့္ေပသည္။ ဒူးေနရာဒူး ေတာ္ေနရာေတာ္ျဖစ္သင့္သည္။ ေရွ႕ မေရာက္သင့္သူ၊ မႀကီးရင့္သူက တန္ဖိုး ႀကီးေနပါလွ်င္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡျဖစ္မည္ကမလြဲေပ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ေခတ္ကာလက ေမာင္ကုန္ေစ်းႏႈန္းက အစ္ကိုႀကီးျဖစ္၍ ကိုလစာက ညီငယ္ ေနရာေရာက္ျခင္းမလွေရာက္ေနၾကရသည္။
ေစ်းသို႔ေရာက္လာသူ ေစ်းဝယ္သူ အိမ္ရွင္မတိုင္းလိုလို ခ်ဳိမိုင္မိုင္ကလ်က္ ဆုပ္လိုက္ျဖန္႔လိုက္ႏွင့္ ေငြကိုခ်ိန္ညိႇၿပီး ေခါင္းေနာက္ေအာင္ စဥ္းစားကာ ဝယ္ယူ ခ်င္ေသာကုန္ပစၥည္းကို ဝယ္ခ်င္ပါေသာ္ လည္း မ်ဳိသိပ္မႈႏွင့္အတူ ဘတ္ဂ်က္ လက္က်န္ေငြကို ခ်ိန္ညိႇ၍ တစ္ေန႔တာကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ကေလးငယ္သာ ခ်ဳိမိုင္မိုင္က သည္သာမဟုတ္ အိမ္ရွင္မတိုင္းလိုလို ခ်ဳိ မိုင္မိုင္ျပန္ကေနၾကၿပီဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။
ေမတၱာႀကီးမားလွေသာ မာတာမိခင္ အေမသည္ ကေလးငယ္အား အၾကား၊ အျမင္ေလ့က်င့္မႈအတြက္ ရင္ေသြးငယ္ အား ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတတ္သလို အစိုးရ မည္ေသာ အေမႏွင့္တူသည့္ အစိုးရသည္ ျပည္သူကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ျပည့္ရတနာဟု သေဘာ ထားပါလွ်င္ ျပည္သူတို႔ၾကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အားမွ်ေျခအျဖစ္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ ခ်က္ေပးခ်င္မိသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ ထက္က ျပည္သူ႔ေကာင္စီမွ သမဝါယမ ဆိုင္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္မႈႏွင့္ ဝိသမေလာဘကုန္သည္တို႔ကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းခဲ့ဖူးေသာ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ဳိးရွိခဲ့ဖူးပါသည္။
ယေန႔သည္ ျပည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာဒီမိုကေရစီ အစိုးရ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူတို႔သည္ ျပည္သူ႔အစိုးရ အေပၚမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကပါ သည္။ ျပည္သူ႔အတြက္ ရက္ ၁ဝဝ ကို လည္း စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ ျပည္သူ႔ အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးမည္နည္းဟူ၍ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ၾကပါသည္။ လူ႔သဘာဝအရ အေျပာင္းအလဲကို အင္ မတန္စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။ မဲေပးစဥ္က အင္တာဗ်ဴးမ်ား၌ 'ၾကက္သား၊ဝက္သား ေျပာင္းစားခ်င္ပါသည္'ဟု ေျပာၾကားသူ၊ ေျဖၾကားသူမ်ား အမ်ားအျပားပင္ ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။
လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူတို႔ခံစား၊ ျဖစ္ပ်က္ၾကားသိသမွ် သိသင့္သိထိုက္ သမွ်တို႔ကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည့္ မွန္ ႏွင့္တူေသာ ေၾကးမံုမွန္ျပင္ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ စာေရးသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ခံစားခ်က္မ်ား ေတြ႕ျမင္ခြင့္ ရသည္။ ျပည္သူထဲကျပည္သူမ်ားျဖစ္ေန ၍ ျပည္သူ႔ဘဝကို ကေလာင္တာဝန္ထမ္း ၿပီး ေရးသားတင္ျပရသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရာ တကယ္တမ္း ၾကက္သား၊ ဝက္သားကို အနားပင္မကပ္ရဲဘဲ ကန္စြန္းရြက္ အနား ပင္ မရဲတရဲကပ္ကာ အသား၊ ငါးမ်ားကို အေဝးကပင္ ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကရေလသည္။
ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ကိုယ္ေတာ္ေလးနတ္ မ်ား ပသတင္ေျမႇာက္ထား၍ အိမ္ရွင္မ မ်ား ဝက္သား၊ ၾကက္သားမဝယ္ျခင္းျဖစ္ ႏိုင္သည္ဟုေတြးေကာင္းေတြးႏိုင္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ေစ်းႀကီးေန၍သာ လက္ ထဲမွ ဘတ္ဂ်က္လက္က်န္ေငြႏွင့္ တြက္ ခ်က္၍ ဆုပ္လိုက္ျဖန္႔လိုက္ႏွင့္ ခ်ဳိမိုင္မိုင္ ကကာ မဝယ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ တစ္ဆိုင္မွ တစ္ဆိုင္ေျပာင္းကာအိမ္ျပန္ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေသာ အိမ္မႈကိစၥ အဝဝအတြက္တာဝန္ယူေနရေသာ အသံုး စရိတ္တို႔ေၾကာင့္ အိမ္ရွင္မမ်ားခ်ဳိမိုင္မိုင္ ကေနၾကရရွာသည္။
တစ္ေန႔ကအိမ္တစ္အိမ္မွပ်ံ႕လြင့္ လာ ေသာခ်ဳိမိုင္မိုင္အၿမဲကေနရသူ ေစ်းဝယ္သူ တစ္ဦး၏ အိမ္အျပန္သံစံုတီးဝိုင္း၊ သံစဥ္ တခ်ဳိ႕ပ်ံ႕လြင့္လာမႈကိုတင္ျပခ်င္ပါသည္။
''ဒီမယ္အေဖႀကီးေတာ့ ရွင့္ဘတ္ ဂ်က္နဲ႔ကေတာ့ ဒီလကန္စြန္းရြက္နဲ႔ ငါးပိ ရည္ခ်ဳိပဲရမယ္၊မႀကိဳက္ရင္ဘတ္ဂ်က္တိုး ေပး''ဟူသည့္အသံျဖစ္၏။ အသံပိုင္ရွင္မွ အေဖႀကီးဟုအေခၚခံရသူကို တစ္နည္း အားျဖင့္ အစိုးရဟုဆိုၾကပါမူ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြသည္ကား ျပည္သူ႔ထံမွရေသာ အခြန္၊ သယံဇာတ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံ ျခားေခ်းေငြတို႔သာျဖစ္သည္။ အိမ္တစ္ အိမ္၌ လစဥ္ဝင္ေငြဘတ္ဂ်က္တို႔တူညီမႈ မရွိႏိုင္ေပ။ ျဖစ္ႏိုင္သည္က လိုေငြ ဘတ္ဂ်က္ အိမ္ရွင္မမ်ားအေခၚ အေၾ<ြကး တင္လ်က္ႏွင့္ပင္ တစ္လတာစာရင္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ၾကေပသည္။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား တြင္ လုပ္စရာမ်ား၍ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ ျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သလို ဆင္းရဲသား အိမ္တို႔တြင္လည္း အေၾ<ြကးတင္တတ္ၾက သည္က ထံုးစံပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္အကုန္သံုးသြား သည္ဟုဆိုလွ်င္ ဝင္ေငြရွိလာေအာင္ ဘတ္ဂ်က္ကို ဘယ္လိုရမလဲ ဟူေသာ စီမံကိန္းကို ႀကိဳးစားရွာေဖြၾကရေပမည္။ ရွာေဖြမႈေကာင္းလွ်င္ အေဖႀကီးေတာ္ သည္။ ဘတ္ဂ်က္ေငြတိုးျမႇင့္မရွာေဖြႏိုင္ လွ်င္ အေဖႀကီးညံ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ေနအိမ္မွ အေဖႀကီးကို အစိုးရေနရာ၌ ေခတၱျမင္ေစခ်င္သည္။ အေဖႀကီးအစိုးရ က ဘတ္ဂ်က္ကိုတိုး၍သာရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ရွာေဖြမႈ မေကာင္း ပါမူ အေမႀကီးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ခ်ဳိမုိင္မိုင္ ကေနရသည္မွာ အစိုးရအေဖႀကီးတြင္ တာဝန္မကင္းေပ။
မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားရတနာကို ငယ္စဥ္ကအၾကားအျမင္ က်န္းမာသန္စြမ္းတတ္ေျမာက္မႈတို႔ အတြက္ ခ်ဳိမိုင္မိုင္အမူအရာကို ခ်စ္စရာ အျပဳအမူတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ သည္။ ယေန႔ျပည္သူတို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္အတူ ခ်ဳိမိုင္မိုင္ကေနရသည္ မွာ ဘယ္သူေတြမွာ တာဝန္ရွိသလဲဟု ေမးျမန္းခ်င္မိပါသည္။
ျပည္သူမ်ား ခ်ဳိမိုင္မိုင္ကေနရျခင္း အတြက္ အစိုးရမွကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ ေနမႈမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သင့္ပါေၾကာင္း အိမ္ရွင္မမ်ား၏ ခ်ဳိမိုင္မိုင္ ဇာတ္႐ုပ္ကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ရပါသည္။