images
UN
UN
ဆရာတပည့္က်င့္ဝတ္ငါးျဖာ ေစာင့္ထိန္းပါ
ကပၸတိန္သာစိန္ Wednesday, 26 October 2016

လိုက္နာအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အမူအက်င့္သည္နီတိျဖစ္ေပသည္။ မလုပ္ မေနရ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္း မဟုတ္ ေပ။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အမ်ားက သေဘာတူလိုက္နာၾကေသာ ဓေလ့ထံုးစံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Customarry Law) သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိုဓေလ့ မ်ားကို ေရွးယခင္ကပင္ ေခတ္သေဘာ အေလ်ာက္လိုက္ခဲ့ၾကသည့္ နီတိမ်ားရွိ ၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားက လုိက္နာၾက ၍ ျပည္သူ႔နီတိဟု ဆိုၾကသည္။ နီတိမ်ား အနက္ သိဂၤါေလာဝါဒသုတ္ပါ က်င့္ဝတ္ မ်ားတြင္ တခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပရပါသည္။
ဆရာက်င့္ဝတ္ငါးပါး
အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ
သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ
သင့္ရာအပ္ပို႔၊ ဆရာတို႔
က်င့္ဖို႔ဝတ္ငါးျဖာ။
မိဘဆရာဟုဆိုသည့္အတိုင္း ဆရာ သည္ တပည့္တို႔အတြက္ မိဘတစ္ဦး လည္းျဖစ္သည္။ တပည့္တို႔၏ Óဏ္ရည္ Óဏ္စ အမူအက်င့္ကိုၾကည့္၍ ပန္းပုထု သကဲ့သို႔ ပံုေလာင္းေပးရသူလည္းျဖစ္ သည္။ ေစတနာရွိေသာ ဆရာသည္ တပည့္မ်ားကို သားသမီးကဲ့သို႔ ခ်စ္ၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာတို႔သည္ တပည့္ မ်ားကို -
(၁) အတတ္ပညာကို သင္ေပးသည္၊
(၂) ပညာသင္ေပးရင္း တပည့္တို႔ကို အမူအက်င့္၊ ေနမႈထိုင္မႈမွ စ၍ လမ္းမွန္ကို ျပသဆံုးမေပးသည္၊
(၃) မိမိသင္ေပးရမည့္ ပညာပိုင္းကို ဆရာစားမခ်န္ အကုန္အစင္ သင္ ေပးရသည္။
(၄) တစ္ခါတစ္ရံ တပည့္တို႔ထံ က် ေရာက္လာႏိုင္သည့္၊ ျဖစ္လာႏိုင္ သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ေဘးရန္မ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ သတိေပးဆံုးမ သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ဆံုလွ်င္ လည္း တားဆီးကာကြယ္ေပးတတ္ ၾကသည္။
(၅) ေအာင္ျမင္ေနေသာ တပည့္ကို အရည္အေသြးကိုလိုက္၍ လည္း ေကာင္း၊ မထက္ျမက္ေသာ တပည့္ တို႔၏ အေနအထားကို လိုက္၍ လည္းေကာင္း ဆက္လက္ လုပ္ ေဆာင္ၾကရမည္။ဘဝလမ္းေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ပညာသင္ၾကားေရး ကို တစ္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးတတ္ ၾကသည္။
ေရွးေခတ္ကမူ ေက်ာင္းသားအရည္ အေသြးလိုက္၍ ဆက္လက္ပညာဆည္း ပူးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆရာမ်ားသို႔ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ ကူညီၾကသည္။ ဤကား ဆရာတို႔လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို နိတိဟုဆိုထားၾကပါ သည္။
တပည့္ဝတ္ငါးပါး
ဤသို႔ဆရာတို႔ဘက္က ေစတနာ ထား တာဝန္ကိုယ္စီထား၍ သင္ေပး သလို တပည့္မ်ားဘက္ကလည္း လိုက္ နာၾကရမည့္ နိတိမ်ားငါးခ်က္ရွိသည္။
ညီညာထၾ<ြက၊ ဆံုးမနာယူ
လာမူႀကိဳဆီး၊ ထံနီးလုပ္ေကြၽး
သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္ဝတ္
မခြၽတ္ငါးခုသာ။
တပည့္ဝတ္ငါးပါးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
(၁) အတန္းထဲတြင္ မိမိႏွင့္အတူ စာ သင္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ထထၾ<ြကၾ<ြက စိတ္ေန စိတ္ထား ဆရာအေပၚတစ္သေဘာ တည္းရွိရမည္။ တစ္ေယာက္ တစ္ ေပါက္ ကြဲျပားေသာ စိတ္ကို ဆရာထံ မထားရ။
(၂) ထိုသို႔ေသာ ညီညာေသာစိတ္ျဖင့္ ဆရာသင္ေပးသည့္စာမ်ား၊ ဆံုးမ ပဲ့ျပင္သြန္သင္ျခင္းမ်ားကို နာယူ လက္ခံၾကရမည္။
(၃) ဆရာတို႔ ေက်ာင္းသို႔ စာသင္ရန္ လာေသာအခါျဖစ္ေစ၊ တစ္ေနရာ၌ မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႕ဆံုေသာအခါ ျဖစ္ေစ ခ်ဳိသာေသာ ႏႈတ္ဆက္ စကားျဖင့္ ႀကိဳဆိုျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း မ်ားျပဳရမည္။
(၄) ေရွးအခါက နယ္ရြာမ်ား၌ ဆရာ တပည့္တို႔သည္ တစ္ရြာတည္းေန ၾကသည္မ်ား၏။ ထိုအခါ အပန္း မႀကီးလွ်င္ မိဘကိုျပဳစုသကဲ့သို႔ ေဝယ်ာဝစၥ၊ ဆရာတို႔၏ကိစၥမ်ားကို အလုပ္အေကြၽးျပဳ ကူညီၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

(၅) ေနာက္ဆံုးတြင္ ေက်ာင္း၌လည္း ေကာင္း၊ အိမ္၌လည္းေကာင္း၊ သြားလာရာစကားေျပာရာ၌ လည္း ေကာင္း၊ ဆရာတို႔သင္ေပးေသာ ပညာရပ္မ်ားကုိ အာ႐ံုစိုက္၍ မွတ္လ်က္ သင္ၾကားၾကရမည္မွာ တပည့္တို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္ျပပါသည္။
တပည့္တို႔ အဓိကတာဝန္လိုရင္းကား ဆရာကုိ မိဘမ်ားကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္၍ သင္ ေပးေသာပညာကုိ ဂ႐ုစိုက္က်က္မွတ္ၾက ရမည္ဟု ဆုိလိုပါသည္။ ယခုေခတ္သို႔ မတိုင္မီ ေရွးအခါကလည္း ဤကိစၥကုိ အေလးထား၍ ပညာရွင္မ်ားက ဆံုးမခဲ့ ပါသည္။ ကန္ေတာ္မင္ဆရာေတာ္၏ ေလာကသာရပ်ဳိ႕ ေကာင္းက်ဳိးကုိယ္၌ တည္ေစမင္းကဗ်ာတြင္
'မိဘဆရာ စကားနာ၍ က်မ္းစာသိ ျမင္ တတ္ေအာင္သင္ေလာ့'ဟု ဆိုခဲ့ပါ သည္။ ထို႔အျပင္'ထံုးတီးနည္းနာ၊ အျဖာ ျဖာ၌ ပညာရွာမွီး မႀကီးသက္ရြယ္ မငယ္ ေသာ္က ႀကိဳးလံု႔လလ်က္ တုပ္ကြပုဆစ္၊ ဆရာစစ္၌ ေၾကာက္ခ်စ္႐ိုေသ လုပ္ေကြၽး ေတြျဖင့္ စာေပတတ္ေၾကာင္း အေခ်ာင္း ေခ်ာင္းလွ်င္ ႀကိမ္းေမာင္းသည္းခံ ဆရာ ထံ၌ သင္အံ့က်က္ေလာ့၊ တစ္ေန႔တစ္ပါး မွတ္သားေစေလ ဝမ္းထဲေခြ၍ အေထြ အထူးဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ဆည္းပူးသိျမင္ ၾ<ြကယ္ေစမင္း'ဟု တပည့္တို႔လိုက္နာရ မည္ကုိဆံုးမခဲ့ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာဆရာ သမားတို႔၏ဆံုးမရာ၌ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္းမ်ားရွိၾကရာ၌ ထိုဆရာ တို႔အေပၚ စိတ္မကြက္ဘဲ သည္းခံၾကရန္ လည္း ေလာကသာရပ်ဳိ႕
'လူႀကီးမိဘ၊ ဆရာစေသာ စိုးရ သခင္၊ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔၊ ျပစ္တင္ေမာင္းမဲ၊ ႐ိုက္ပုတ္ဆဲလည္း၊ ဝမ္းထဲယံု႔ယံု၊ ယုန္ လွ်င္ၾကံဳသည့္၊ ဆိုတံု႔မဝံ့၊ ေစာင္မာန္ညံ့ ၍ ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသ သည္းခံေတြျဖင့္၊ ေကာင္းေသာႏွလံုးယဥ္ေစမင္း'
ဟု ဆရာမိဘအေပၚ သည္းခံရန္ ဆံုးမခဲ့ပါသည္။
ဤသည္တုိ႔ကား ဆရာတို႔လိုက္နာရ မည့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တပည့္တို႔လိုက္နာရ မည့္က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤ က်င့္ဝတ္တို႔ကား ေရွးေခတ္ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႔က အဆံုးအမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုေခတ္ႏွင့္ကား အနည္းငယ္ကြာျခား ေကာင္း ကြာျခားမည္ထင္ပါ၏။ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ေသာ ဆရာတို႔သည္ ဆရာဂုဏ္ရည္ႏွင့္ျပည့္စံု ၾကပါ၏။ ပီတိကုိစား အားရွိသူမ်ားျဖစ္ ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားကား ထိုဂုဏ္ရည္ႏွင့္ မျပည့္စံုၾကေပ။ သူ႔ထံ က်ဴရွင္မတက္ လွ်င္ ဆက္ဆံေရးက တစ္မ်ဳိးဆက္ဆံေန ၾကသည္ဟု ၾကားေနရ၏။ တပည့္အခ်င္း ခ်င္း မ်က္ႏွာသာေပးစနစ္ကုိ က်င့္သံုး ၿပီး သြားေရး လာေရးအတြက္ တပည့္ တို႔ထံမွ အလွည့္က်ကားေတာင္းသံုးၾက ၏။ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ေနာက္ ေန႔တြင္ ဘာခ်က္လာပါ၊ ညာခ်က္လာ ပါဟု တပည့္မ်ားကုိ အလွည့္က်စီမံ၏။ ဆရာမ မ်က္ႏွာသာလိုေသာ တပည့္မ်ား ကလည္း မိဘကုိ တစ္ဆင့္ပူဆာရျပန္ ၏။ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ အလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား စေသာ အပုပ္နံ႔မ်ား ကုိလည္း ၾကားေနရ၏။ ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾ<ြကက္ေခ်း ေရြးထုတ္ပစ္သလို ဆရာ ေလာကကုိ ညစ္ညမ္းေစေသာဆရာမ်ား ကုိ ဆရာေလာကမွ လက္မခံသင့္ဟု အမွာစကားဆုိခ်င္၏။ ထို႔အတူ တပည့္ ေလာက၌လည္း ေရွးေခတ္ႏွင့္မတူပါ။ မတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါလိမ့္မည္။ မူးယစ္ ေဆးသံုးစြဲသူမ်ား၊ ေငြဂုဏ္၊ ဓနဂုဏ္ ေမာက္၍ ဆရာကုိ မထီမဲ့ျမင္ မေလး မစားျပဳလုပ္သူ အမ်ားအျပားရွိပါလိမ့္ မည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ဆရာစိတ္ဓာတ္၊ ဆရာတာဝန္ျဖင့္ တပည့္တုိ႔ေကာင္း ေအာင္ လုပ္ၾကရမည္မွာ ဆရာတို႔၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ မိဘဆရာ စကားနာယူ၍ က်မ္းစာသိျမင္တတ္ ေအာင္သင္ၾကားရမည္မွာလည္း တပည့္ ေကာင္းတို႔၏တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ ေရးသားရပါသည္။