images
UN
UN
ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္၍ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေသာ အဖုိးတန္ပညာေရးမဂၢဇင္းမ်ား
ေအာင္ၾကည္ၫြန္႔(တကၠသိုလ္) Friday, 28 October 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေခတ္ကာလအလုိက္ 'စာနယ္ဇင္း'မ်ားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေပၚထြန္းခဲ့ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ေပၚထြန္းခဲ့သမွ် မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္တုိ႔သည္ သက္တမ္း မရွည္ၾကာတတ္သည္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
သက္တမ္းရွည္ၾကာေသာမဂၢဇင္းမ်ား မွာလက္ခ်ဳိးေရတြက္၍ရပါသည္။ဥပမာ-လက္ေထာက္ပညာမင္းႀကီးဦးထြန္းေအာင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပညာတန္ေဆာင္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ သက္ေတာ္ ရွည္ပညာေရးဆုိင္ရာ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါသည္။ မဂၢဇင္းကုိ စနစ္တက် ထူ ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စာေစာင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၊ ျဖန္႔ခ်ိေရးအဖြဲ႕၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝအဖြဲ႕ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ပါသည္။ ပထမ ဦးဆံုး ပညာတန္ေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသန္႔ ျဖစ္သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စနစ္သစ္ပညာေရးႏွင့္ အတူ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ ပညာေရး မဂၢဇင္းစာေစာင္ႏွစ္ခုမွာ ပညာေလာက မဂၢဇင္းႏွင့္တကၠသုိလ္ပညာပေဒသာမဂၢဇင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ပညာေလာကစာေစာင္တြင္ အေျခခံပညာေရးေလာကမွ ဆရာ ဆရာမ မ်ား ပါဝင္ေရးသားၾကသည္။ ပညာေရး အသိပြားရာ၊ အသိအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ရာ သည္ပညာေရးစာေစာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ပညာေလာကစာေစာင္မွာဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ခြဲကုိင္သျဖင့္ 'ဆရာမ်ား သားေသေသာ'ကိန္း ဆုိက္သြားေလ သလားဟု ထင္မိသည္။
ပညာေရးဌာနက ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီး မားစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ပညာေလာ ကစာေစာင္သည္ ဆရာ ဆရာမမ်ား အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာပညာေရး အေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ႀကီးသည္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ လြဲျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိမႈစနစ္ မမွန္ကန္ ျခင္း စေသာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖင့္ ပညာေရး ေလာကမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည္။
ပညာေလာကစာေစာင္ႏွင့္အတူ ညီ ေနာင္မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ပညာ ပေဒသာစာေစာင္မွာလည္း တကၠသုိလ္ ပံုႏွိပ္တုိက္တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ မွ ပါေမာကၡအပါအဝင္ ကထိက၊ နည္းျပ အဆံုးပါဝင္ေရးသားၾကျခင္း၊ တကၠသုိလ္ မ်ားသုိ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္အတူ တကၠသုိလ္ ပညာေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ပညာ ပေဒသာရရွိႏုိင္ေသာ တကၠသိုလ္ပညာ ပေဒသာစာေစာင္သည္လည္း ပညာေရး ေလာကမွ ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္သြား ခဲ့ရသည္။
အမွန္မွာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုယ္တုိင္ ပညာေလာက စာေစာင္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ပညာပေဒသာ စာေစာင္အေၾကာင္းကုိ စံုစမ္းေမးျမန္းကာ အဆုိပါစာေစာင္ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝသင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။
ထုတ္ေဝမည္ဆုိပါလွ်င္ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးတြဲစီမံမႈမျပဳလုပ္ဘဲ(သူ မ်ားအားမကုိးဘဲ)မိမိ၏ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ဝန္ထမ္းအင္အားျဖင့္ ဂုဏ္ယူဝင့္ ၾ<ြကားစြာ ျပန္လည္ထုတ္ေဝသင့္ပါသည္။ ယခင္က'ပညာေရးသုေတသန' ဌာနက တာဝန္ခံထုတ္ေဝပါသည္။ ယခုလည္း ပညာေရးသုေတသနဌာနက တာဝန္ယူ သင့္သည္။
ဤသို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ စာေစာင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ ပညာေရးေလာကအတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္စရာေကာင္း လွသည္။
ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာ ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မူဝါဒ၊ စီမံ ခန္႕ခြဲမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာစသည္တို႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ေသာ 'အမ်ဳိးသားပညာ ေရး မဂၢဇင္း'ႀကီးကိုလည္း တမ္းတမ္း တတႏွင့္လြမ္းရပါသည္။ ဤအမ်ဳိးသား ပညာေရး မဂၢဇင္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားတို႕ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ ျမက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္စိတ္ဓာတ္အင္အား ျဖည့္တင္းေပးသည့္ မ်ဳိးခ်စ္စာေစာင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရး မဂၢဇင္းသည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ထုတ္ေဝ ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေဝမႈရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ ထုတ္ေဝ မႈကာလ ေလးႏွစ္မွ်သာတည္တံ့ခ့ဲသည္။ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးသမိုင္း၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးသမိုင္းအတြက္ လြန္ စြာတန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ မဂၢဇင္းျဖစ္ သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပညာေရး စိတ္ဝင္စားသူ၊ ပညာေရးအႀကီးအကဲ လုပ္မည့္သူ၊ ပညာေရးေလာကထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ၾသဇာေပးမည့္ မိုးက်ေရႊကိုယ္ မ်ားအပါအဝင္၊ ျမန္မာစာေက်ာင္းသား၊ သမိုင္းေက်ာင္းသားမ်ား မျဖစ္မေန ေလ့ လာသံုးသပ္ဆည္းပူးရမည့္ မဂၢဇင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တုိင္ ပင္ ေလ့လာသင့္ပါသည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးမဂၢဇင္းႀကီးျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ အမ်ဳိးသားပညာေရး သမုိင္းေၾကာင္းကို သပိတ္ေမွာက္ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဘဦး၊ ဦးလူ ေဖဝင္း၊ ဦးဖိုးကြန္း၊ ဦးဖိုးက်ား၊ ဦးဖုိး လတ္၊ဦးရာဇတ္စေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အျခား ပညာေရးေဆာင္းပါးမ်ားမွာလည္းအဖိုး တန္လွပါသည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရး ေျပာင္းလဲတိုး တက္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဤမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးသာမကျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးအယူအဆမ်ား၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာမွတ္သား ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမ်ားသာမက ဝတၴဳ၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ ရယ္ဖြယ္စသည္တို႔ ပါဝင္သျဖင့္သုတရသျပည့္စံုေသာမဂၢဇင္း ႀကီးျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
အထူးသျဖင့္ေရွးေဟာင္းျမန္မာစာေပ၊ ကဗ်ာလကၤာမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာကိုဂုဏ္ယူေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားျခင္းေၾကာင့္ 'အမ်ဳိးသားပညာေရး မဂၢဇင္းမ်ား'သည္ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးျပဳေသာ မဂၢဇင္းႀကီးတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
အဆိုပါမဂၢဇင္းမ်ားသည္သက္တမ္း ႏွစ္၁ဝဝနီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၁၉ မွ ၁၉၂၃ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ မဂၢဇင္းအစံုကို စုစည္း၍ ေကာ္ပီသစ္မ်ားပြားထား သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳလိုပါသည္။
ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ဆိုသကဲ့သို႕ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္သင့္ပါသည္။ မေပ်ာက္မပ်က္ ေကာင္းေသာ ပညာေရးတန္ဖိုး၊ သမိုင္း တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ 'အမ်ဳိးသား ပညာေရးမဂၢဇင္း'မ်ားကိုအစိုးရဦးစီးၿပီး အသစ္ျပဳျပင္ ႐ိိုက္ႏွိပ္ျဖန္႕ခ်ိသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။