images
UN
UN
လူငယ္အေရးအရာျမႇင့္တင္ပါ
သုတႏုိင္ Saturday, 29 October 2016

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း (UN Charter)တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ ပါတို႔ပါဝင္သည္-
(က) လူငယ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ပညာေရး အဆင့္အတန္းကို အခ်ဳိးညီစြာ ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး။
(ခ) လူငယ္တို႔၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ညီသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရး။
(ဂ) လူအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အစာအာဟာရ ရရွိေရးတြင္ အျပည့္ အဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး။
(ဃ) လူမႈစီးပြားပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမႇင့္တင္ရင္း ေရာဂါ အႏၲရာယ္ ကာကြယ္တားဆီးၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရး။
(င) လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ဘာသာစကား၊ က်ား/မ မခြဲျခားဘဲ လူအခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ေရး။
(စ) ရပ္ရြာလူမႈစီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေရး။
(ဆ) အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အပန္းေျဖမႈ မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေရာေက်းလက္ပါလူမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေရး။
အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံကခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လူငယ္လုပ္ ငန္းမ်ားဆိုင္ရာကမၻာ့အစီအစဥ္ The World Pro-gramme of Action for Youth (WPAY) ၌ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၁၅ ရပ္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္-
(၁) ပညာေရး(Education)
(၂) အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး(Employment)
(၃) ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
(Hunger and poverty)
(၄) က်န္းမာေရး(ံနေူအ့)
(၅) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
(Environment)
(၆) မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့နည္း
ပေပ်ာက္ေရး (Drug abuse)
(၇) လူငယ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈက်ဆင္းေရး
(Juvenile delinquency)
(၈) အားလပ္ခ်ိန္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ေရး
(Leisure-time activities)
(၉) မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ေရးရာ (Girls and young women)
(၁ဝ) လူငယ္မ်ားကလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တက္ၾ<ြကစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရာ၌ ပါဝင္ခြင့္ရေရး (Full and effective participation of youth in the life of society and in decision-making)
(၁၁) ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ ေရး(Globalization)
(၁၂) သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ ေရး(Information and communication technologies)
(၁၃) HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္တားဆီး ေရး(HIV/AIDS )
(၁၄) လူငယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းေရး (Youth and conflict)
(၁၅) မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေပါင္း စည္းေရး (Intergenerational relations/Int-ergenerational issues)
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိေရးဆြဲခဲ့သည့္ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ရပ္တို႔တြင္ လူငယ္ မ်ားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားစြာ ပါရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅-၂၇ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ထိပ္သီး
ညီလာခံက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္အျဖစ္ 'ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ၂ဝ၃ဝ အစီအစဥ္'(Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development) ကိုသေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားထဲမွ လူငယ္တို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ လူငယ့္အေရးအရာအျဖာျဖာကို လူငယ္တို႔၏ 'အား'ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ ရာလည္းေရာက္၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာလည္း ေျမာက္ေပမည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္စြမ္းအားရွင္လူငယ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ လူငယ္ ေရးရာမူဝါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ လူငယ္ ေကာင္စီ၊ လူငယ္ဖိုရမ္၊ လူငယ္ကြန္ရက္စသည္ ျဖင့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။
အာဆီယံအသိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံ မ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား၊ စေကာလား ရွစ္အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္၍ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အျမင္ဖလွယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
ကမၻာႏွင့္ေဒသတြင္း လူငယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္ေရးရာကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾက ပါစို႔။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္း ေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရစုစုေပါင္း သည္ ၅၁ ဒသမ ၅ သန္းရွိပါသည္။ ယင္းအနက္ အသက္အုပ္စုအလိုက္ လူငယ္ဦးေရအခ်ဳိးအစား မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိရသည္-
အသက္ ၁ဝ-၁၄ ႏွစ္ဦးေရ = ၅၁ဝ၈၃၆၂ (ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၉၄ဝ၂၁၈ ပါဝင္)
အသက္ ၁၅-၁၉ ႏွစ္ဦးေရ = ၄၆၂၅၉၈၉ (ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၄၄၂၂၇၄ ပါဝင္)
အသက္ ၂ဝ-၂၄ ႏွစ္ဦးေရ = ၄၃၃၁ဝ၆၉ (ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂၄၄၂၆၈ ပါဝင္)
အသက္ ၂၅-၂၉ ႏွစ္ဦးေရ = ၄၁၄၆၁၃၄ (ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂၉၄၁၂ ပါဝင္)
အသက္ ၃ဝ-၃၄ ႏွစ္ဦးေရ = ၃၈၉၈၈၆၁ (ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၉၆၇၆ ပါဝင္)
စုစုေပါင္း = ၃၂၂၁ဝ၄၁၅
(ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၅၆၇၅၈၃၈ ပါဝင္)
အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၃၄ ႏွစ္အထိ လူငယ္ဦး ေရ ၃၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အထိသာယူပါက လူငယ္ဦးေရ ၂၃ သန္းရွိ သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွ သံုးပံုႏွစ္ ပံုခန္႔အထိသည္ လူငယ္အုပ္စုဝင္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားမပါ။ ျပင္ပတြင္ မိဘမ်ား ႏွင့္ေနသူ၊ ေဒသႏွင့္အျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေပါင္းခန္႔မွန္း ၁၈ သန္းမွ ၂၆ သန္းအထိရွိေနႏိုင္ၿပီး အမ်ားစုသည္ ေက်း လက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔ဆို လွ်င္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္လူ႔စြမ္းအားစုမ်ား ကို အားေပးကူညီျမႇင့္တင္ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္ ရွိေနသည္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္၍ အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲအစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေပသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ေတဇလူငယ္၊ လမ္းစဥ္လူငယ္၊ လူရည္ခြၽန္စီမံ ကိန္းစသည္ျဖင့္ လူငယ္ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ ျပဳသြားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကာလတြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ယူနီ ဆက္ဖ္၊ အက္ရွင္အိဒ္(ActionAid)စသည့္ ႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ကေလး၊ လူငယ္ဆိုင္ရာအေျခအေနေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္ (Situation Analysis )ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလူငယ္သင္ တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္း ခြင့္ျပဳ၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးလူငယ္ဖိုရမ္ က်င္းပျခင္းမွတစ္ဆင့္ လူငယ္ကြန္ဂရက္က်င္းပ ႏိုင္ေရး၊ ယင္းမွလူငယ္ေရးရာမူဝါဒခ်မွႏိုင္ေရး အေျခခံမ်ားတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရာ ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက အမ်ဳိးသားအဆင့္လူငယ္ဆိုင္ရာမူဝါဒ မ်ားကို လက္ရွိအစိုးရကာလ၌ ခ်မွတ္ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကာလတြင္ ကင္းေထာက္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကင္းေထာက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လူရည္ခြၽန္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထူးခြၽန္သူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီ အစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
လူငယ္အေရးအရာမ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္မႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့လူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္း (Global Youth Development Index)၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (ဝ ဒသမ ၄၃) ႏိုင္ငံ ၁၇ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၃၈ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္း (Global Youth Development Index, 2016) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဝ ဒသမ ၅၆၄၊ ႏိုင္ငံ ၁၈၃ႏိုင္ငံ အနက္အဆင့္ ၁၂၃ အထိတိုးတက္လာခဲ့သည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္း ကိန္း (Global Youth Development Index, 2016) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ ရမွတ္မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္-
(က) ကမၻာ့အဆင့္(Global Rank). (၁၂၃)
(ခ) လႊမ္းျခံဳအၫႊန္းကိန္း (YDI Overall Score)- (ဝ ဒသမ ၅၆၄)
(ဂ) က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝအဆင့္ (Health&Well-being Rank) (၁၂၄)
(ဃ) က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝရမွတ္ (Health & Well-being Score)
(ဝ ဒသမ ၅၈၁)
(င) ပညာေရးအဆင့္ (Education Rank) (၁၄၁)
(စ) ပညာေရးရမွတ္(Education Score) - (ဝ ဒသမ ၅၄ဝ)
(ဆ) အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအဆင့္ (Employment & Opportunity Rank) (၅၃)
(ဇ) အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရမွတ္(Employment & Opportunity Score) (ဝ ဒသမ ၆၅၅)
(စ်) ျပည္သူ႕ေရးရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ (Civic Participation Rank) -(၁၃)
(ည) ျပည္သူ႔ေရးရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရမွတ္(Civic Participation Score) - (ဝ ဒသမ ၈၃၂)
(ဋ) ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ (Political Participation Rank) - (၁၆၅)
(ဌ) ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရမွတ္(Political Participation Score ) - (ဝ ဒသမ ၂၄၆)
(ဍ) ၂ဝ၁၆ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္း အဆင့္ အလယ္အလတ္ ( 2016 YDI level ). (Medium)
(ဎ) ၂ဝ၁ဝ လႊမ္းျခံဳအၫႊန္းကိန္း (2010 YDI OverallScore). (ဝဒသမ၄၈၈)
အထက္ပါလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အၫႊန္းကိန္းပါ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အၫႊန္းကိန္း (Human Development Index) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ ၾကည့္ေစလိုပါသည္-
တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ားသည္ ထိုတိုင္းျပည္ရွိ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ လူ႔အရင္းအျမစ္ကို ေမြးစအခ်ိန္ကစ၍ မူလတန္းပညာမွ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရာက ဗလငါးတန္ျပည့္ဝေအာင္ လူငယ္ဘဝတြင္ အစေကာင္းရန္လိုသည္။အသက္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပး ရန္ခက္ခဲသည္။ အၫႊန္းကိန္းႏွစ္ခု၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ သက္ရွည္က်န္းမာေရး၊ ပညာတတ္ေျမာက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဝင္ေငြရေရးတို႔သည္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္းသာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္တိုင္းျပည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခ်က္အခ်ာအၫႊန္းကိန္း'ဟု ဆိုရပါ မည္။