images
UN
UN
လူငယ္ႏွင္႕ အလုပ္အကိုင္က႑
သုတႏုိင္ Monday, 31 October 2016


လူငယ္မ်ားအတြက္
ဦးစားေပးရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ယခုအပိုင္းတြင္လူငယ္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာ့အစီအစဥ္ The World Programme of Action for Youth (WPAY) ၌ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ၁၅ ရပ္၌ ပါဝင္သည့္ 'အလုပ္အကိုင္ (Employment ))က႑'ကို လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေဖာ္ထုတ္ ျပန္႕ပြားလာေအာင္ကို မည္သို႕မည္ပံုတီထြင္ၾကံဆ လုပ္ကိုင္သင့္သည္ကို လက္ရွိမိမိတို႕၏ၿမိဳ႕ရြာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ ကိုယ္တိုင္လည္း ပါဝင္ ကိုယ့္ရပ္ရြာရွိအျခားလူငယ္မ်ားပါဝင္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကံဆႏိုင္ေရးတင္ျပပါမည္။
ပထမဦးစြာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလူငယ္မ်ား အတြက္အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္-
(၁) ကိုယ္တိုင္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း။ (သမအစုအဖြဲ႕၊ လူငယ္အစုအဖြဲ႕ ျဖင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ပါဝင္သည္။)
(၂) အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္း။
(၃) အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး စသည့္ေဘးႏၲရာယ္ကာကြယ္ တားဆီးေရးကဲ့သို႔လူမႈဝန္ထမ္း၊ ေဗာ္လံ တီယာ အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ အလုပ္ အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း။
(၄) နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားေပး၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရေအာင္ ဖန္တီး ေပးျခင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ဦးေရႏွင့္
အလုပ္အကိုင္အေျခအေန
ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ဦးေရႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနကို ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္ စာရင္းအရေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိရပါသည္-
ယင္းစာရင္းဇယားအရတစ္ႏိုင္လံုးတြင္ အသက္ ၁ဝႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အထိ လူဦးေရေပါင္း ၄ဝ,၉၈၈,၆၉၃ဦးရွိသည့္အနက္ အစိုးရဝန္ထမ္း ၁,၃၄၆,၁၁ဝ၊ ပုဂၢလိက/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌လုပ္ ကိုင္သူ ၈,၄၂၇,၈ဝ၂၊ ကိုယ္တိုင္အလုပ္လုပ္သူ ၈,၇၁၈,၂၉၂၊ မိသားစုလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္သူ ၃,၉၂၃,၃၇၄၊ စုစုေပါင္းအလုပ္လုပ္သူ ၂၂,၄၁၅, ၅၇၈ ဦးရွိသည္။ အလုပ္လက္မဲ့/အလုပ္ရွာဆဲ ဦးေရ ၉၅၄,၅ဝ၆ ရွိၿပီး အလုပ္မရွာသူ၁၇၂၅၁၄ ဦး၊ အျခားဟုေဖာ္ျပထားသူ ၁,၆၂၉,၄၁၅ ဦး ရွိသည္။ က်န္ဦးေရမွာ ေက်ာင္းတက္ဆဲဦးေရ ၅,၆၆၇,၇၆ဝ အပါအဝင္ လုပ္သားအင္အားစု မ်ား၌မပါဝင္သူတို႕ျဖစ္သည္။
အသက္အပိုင္းအျခားအရလူငယ္ဦးေရ ၃၂ သန္းခန္႔ရွိၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းငါးသိန္းေက်ာ္၊ ကိုယ္ ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူသုံးသန္းေက်ာ္၊ မိသားစုလုပ္ ငန္း၌ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသူႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ပုဂၢလိက/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္၊ အလုပ္လက္မဲ့/အလုပ္ရွာဆဲ ခုနစ္သိန္းခန္႔၊ ေက်ာင္းတက္ဆဲ ၅ ဒသမ ၆သန္း ႏွင့္လုပ္သားအင္အားစုတြင္မပါဝင္သူမ်ား ၃ ဒသမ ၅ သန္းခန္႕ရွိေနသည္။ လုပ္သားအင္အားစု ၌ပါဝင္သူလူငယ္ရာႏႈန္း ၂ဝ ရာႏႈန္းခန္႕ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ျပထက္ ေက်းလက္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့/ အလုပ္ရွာဆဲ/အလုပ္မရွာသူဦးေရ ႏွစ္ဆခန္႕ ပိုမ်ားသည္။ ပံုမွန္ ပညာေရး (ၤ(Formal Education) ေက်ာင္းၿပီးေအာင္ ဆက္မတက္ႏိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ေမြးပညာေရး/နည္း ပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈI (Technical and Vocational Education and Training)မသင္ၾကားႏိုင္၊ သင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈက အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရသည္ကပိုမ်ားသည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူတစ္သန္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းအနက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္မ်ား၌ အလုပ္ လုပ္ေနသူတစ္သိန္းငါးေသာင္းခန္႕ရွိသည္ဟုသိရ သည္။


ယခုအခါျပည္တြင္း၌လယ္ယာလုပ္သား ရွားပါးျခင္း၊ လုပ္သားခေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္စရိတ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထြက္ရွိမႈကို ေရာင္းရေငြတို႕မကိုက္ေၾကာင္းၾကား သိေနၾကရ သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကမူ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္လုပ္ခေပး၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ၿပီး တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ၾကသည္ကို ေလ့လာဖို႕ေကာင္းပါသည္။စဥ္းစားသံုးသပ္သုေတ သနျပဳဖို႔ေကာင္းသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္နည္း ပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ရေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားကစြမ္းေဆာင္ၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားဟုေဖာ္ျပထားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနရသူတို႕ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ သက္ေမြးနည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္f(Skill Certificate)မရွိပါက ထိုက္ တန္ေသာအလုပ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာလစာမရႏိုင္ ဘဲရရာအလုပ္၊ ရရာလစာျဖင့္လုပ္ရသည္။
ျပည္တြင္း၌ ပံုမွန္ပညာေရးကိုအစိုးရကျမႇင့္ တင္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ေနေသာ္လည္း ဘြဲ႕ရသည္အထိေက်ာင္းဆက္တက္ရန္အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားစြာအတြက္ မိသားစုဝင္ေငြရေရးအလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာသင္ ေက်ာင္းမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ရန္လိုသည္။ ပံုမွန္ ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ဖြင့္လွစ္သည့္အေရအတြက္ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေက်ာင္းတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ သည့္အေရအတြက္အခ်ိဳးကို ျပည္သူအတြက္ အမွန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္တြက္ခ်က္ဖြင့္ရန္လိုေၾကာင္း ပညာေရးႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာကတာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕ ကိုေထာက္ျပအၾကံေပးခဲ့ဖူးပါသည္။ ဦးညီလွ ငယ္ကလည္း အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ အခ်ိဳးႏွင့္နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳးေမြးထုတ္ပံု မမွ်တသည္ကို ေထာက္ျပဖူးသည္။
လူငယ္မ်ားႏွင့္အလုပ္အကိုင္က႑တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးေစတနာဒါနျဖင့္ဝန္ေဆာင္ေပး
လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ခန္႕ကရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ေဖာင္ႀကီးအေရွ႕ေက်းရြာ ရွိ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ 'ဆမားဦဒံုး'ေခၚ စံျပေက်း ရြာပံုစံတည္ေဆာက္မႈကိုသြားေရာက္ေလ့လာ ခဲ့စဥ္က ရြာသားအခ်ဳိ႕ကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးရသည့္ကာလေလးငါးလအတြင္းေန႕စဥ္ မိသားစုစားေသာက္ေရးဝင္ေငြရေအာင္မိုင္ ၃ဝခန္႕ ေဝးသည့္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ေပၚတြင္ဝါးမ်ားကိုသြား ေရာက္ခုတ္ယူေရာင္းၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ ဝါးမွ လူသံုးကုန္အေခ်ာထည္လုပ္နည္းပညာသင္ၾကား ၍တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ဝါး ႏွင့္ဝါးကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္သည့္အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပညာေပးရန္အၾကံျပဳခဲ့ရသည္။သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သနပ္ပင္ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ သူတို႕ေဒသ၌ေတာ ေတာင္မရွိသျဖင့္ဝါးတက္မခုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕တက္ၿပီး ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ေရာင္းသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ သင္ၾကားၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား၌အလုပ္ရ သည့္ရြာမ်ားကဲ့သို႕လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ေျပာျပခဲ့ရ သည္။
အလားတူခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ တြင္လည္း ဝဥစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္နည္းပညာ ႏွင့္အရင္းအႏွီးလိုအပ္ေနမႈကို ဝဥတင္ပို႕ေရာင္းခ် သည့္ကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့ရဖူးပါသည္။ သရက္သီးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုလည္းအစု အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး အက္ဖ္ေအအို၊ ဂ်ီအိုင္ဇက္ အဖြဲ႕မ်ား၏နည္းပညာျဖန္႕ေပးႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္း နယ္ပယ္တိုးတက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္ေက်းလက္အထိ ဆိုင္ကယ္၊ လက္တြန္းထြန္စက္၊ ေထာ္လာဂ်ီစသည္တို႕ က်ယ္ျပန္႕စြာသံုးလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပ်က္ လွ်င္ၿမိဳ႕သို႕ပို႕ျပင္ဆင္ခဲ့ရာမွ ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕၌ ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာ အဆင့္တြင္ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္မ်ားဖြင့္ၿပီး အလုပ္ အကိုင္တိုးတက္ဖန္တီးလာႏိုင္ေအာင္ ကူညီခဲ့ဖူး ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာဒါန၊ ေစတနာဝန္ေဆာင္မႈဒါနျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕၏ရပ္ရြာမ်ားတြင္ သက္ေမြးပညာျပန္႕ပြား တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရလိုသူစာရင္းမ်ားေကာက္ယူ၍ အလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ဌာန၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႕ခ်ိတ္ ဆက္ေပးသည့္ေစတနာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ ျခင္း၊ ေက်းလက္ေနအဆက္အသြယ္နည္းသူမ်ား ကိုနည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားတက္ ႏိုင္ေစရန္ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ မိမိတို႕ ရပ္ရြာလူငယ္မ်ားကိုအလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း မ်ားရရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး တိုး တက္ေရးလူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံၿဖိဳး ေရးလုပ္ ငန္းကိုျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕(World Trade Organization, WTO )က၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၌ထြက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္သည့္အစီရင္ခံစာ( Trade Policy Review) ကိုျပန္လည္ဖတ္႐ႈၾကည့္သည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္လုပ္သားအင္အားစု၊ ႂကြယ္ဝသည့္သယံဇာတ၊ စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနသည့္ေဒသတြင္တည္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း (စြမ္း ေဆာင္ရည္)ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေထာက္ျပ ေရးသားထားပါသည္။
အလားတူ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ အိုအီးစီဒီအဖြဲ႕အစည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘက္စံုေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္f(Multi-Dimensional Review of Myanmar) တြင္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအႏွီး(ံကာေည ဃေစငအေူ)၊အဖြဲ႕အစည္းအရင္းအႏွီး ( Institutional Capital )၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ လူမႈေရး အရင္းအႏွီး (Social Capital)? အေျခခံအေဆာက္အအံု႐ုပ္ဝတၴဳ အရင္း အႏွီး (Physical Capital) တို႔ အဓိကတည္ေဆာက္ၿပီး တိုင္းျပည္တိုး တက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပထား ပါသည္။
အရာရာတြင္လူတို႔၏တီထြင္ၾကံဆမႈ၊ လူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈရွိ ေသာ ႏိုင္ငံတုိ႔က တိုးတက္၍ မတီထြင္မၾကံဆေသာ၊ အလုပ္မလုပ္ေသာ၊ မႀကိဳးစားေသာႏိုင္ငံတို႔သည္ မတိုးတက္ႏိုင္ေပ။ လူငယ္တို႔သည္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ရွာေဖြေနရမည္။ အလုပ္လုပ္တာခ်င္းအတူတူပိုမို ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္အလုပ္မ်ိဳးကို တီထြင္ၾကံဆလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေလ ပိုမိုတိုးတက္ေလျဖစ္သည္။
အစိုးရေကာင္းလွ်င္ အလုပ္မလုပ္ရဘဲ သူ႕ အလိုလိုတိုးတက္လာလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ေစာင့္စားရပ္တည္ၾကလွ်င္ မွားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၾကမည့္ လူငယ္တို႔ သည္ အနာဂတ္တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလိုပါက စြမ္းေဆာင္ ရည္ရွိေသာ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း၊ စြမ္းေဆာင္ ရည္ရွိသည့္ လူငယ္ထုျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။