images
UN
UN
ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္တို႔၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Monday, 31 October 2016

ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား၏ အမူ အက်င့္မ်ားအားၾကည့္ပါက သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိစြာေနထိုင္ရေသာ တိရစၧာန္မ်ား က မသက္မသာေနထိုင္ရေသာ တိရစၧာန္ မ်ားထက္ပို၍ သန္စြမ္းသည္ကိုေတြ႕ရပါ သည္။ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ားအား ကိုင္ တြယ္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ တိရစၧာန္တို႔၏ အရြယ္အစားအလိုက္ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း အျခားအလိုက္ေပၚမူတည္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈ၍ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ႏြားေမြးျမဴေရးတြင္ ႏြားမမ်ားစား ျမံဳ႕ျပန္ရန္အတြက္ ေျမျပင္တြင္လဲေလ်ာင္း ၍ စားျမံဳ႕ျပန္တတ္ၾကပါသည္။ ႏို႔ေပး ႏြားမမ်ားသည္ စူးရွေသာအသံ၊ သတၱဳ အခ်င္းခ်င္းပြတ္တိုက္သည့္အသံမ်ားအား မႀကိဳက္သကဲ့သို႔ ေမွာင္သည့္ေနရာမ်ား ထက္ အလင္းေရာင္ရရွိေနရာမ်ားအား ပို၍ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ကြၽဲမ်ားတြင္မူ ေျပာင္လက္ေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိုးကာအက်ႌပြတ္ တိုက္သံမ်ားအားမႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါ။
ႏြားမမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သားငယ္မ်ားအား ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ ထားသူမ်ား၏ေဘးရန္မွ ကာကြယ္ရာ တြင္ ဦးေခါင္းအား ေအာက္သို႔ႏွိမ့္ခ်၍ ခ်ဳိေသြးျခင္းအား ျပဳလုပ္တတ္ပါသည္။ ႏြားသိုးမ်ားအားကိုင္တြယ္ရာတြင္ ႏြားသိုး ႏွစ္ေကာင္အား တစ္ေနရာတည္းအတူတူ ထား၍ မရသကဲ့သို႔ မည္သည့္ႏြားသိုးႏွင့္ မည္မွ် အကြၽမ္းတဝင္ရွိေစကာမူ ႏြားသိုး အား ေက်ာေပး၍မေနရပါ။ ႏြားသိုးမ်ား သည္ လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕သည့္အခါ ႏွာေခါင္းျဖင့္နမ္း႐ႈပ္၍စူးစမ္းတတ္ပါသည္။ ႏြားသိုးမ်ား၊ ႏြားထီးမ်ား၊ ေရွ႕လက္ခြာ အား ေျမႀကီးတြင္ခုတ္၍ ႏွာမႈတ္ေနပါက ရန္ျပဳေတာ့မည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ႏြားငယ္ကေလးမ်ားအား ကိုင္ တြယ္ရာတြင္ ပိုမိုအႏၲရာယ္ကင္း၍ ႏြားငယ္ကေလးမ်ားမွ လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ သည့္တိုင္ေအာင္ လွ်ာအားထုတ္၍ လ်က္ တတ္ေလ့ရွိပါသည္။
ေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏြားမ်ား အလိုက္ခံရပါက ထြက္ေျပးျခင္း မျပဳ လုပ္ဘဲ ရပ္ေနရန္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ေန ျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔ကဆက္၍မလိုက္ ေတာ့ဘဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြား တတ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဆက္လက္ ထြက္ေျပးပါက ေခ်ာ္လဲ၍ ထိခိုက္အနာ တရျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏြားေမြးျမဴေရးတြင္ အဓိကသတိထားရမည့္ အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ ႏြားမမ်ားႏွင့္ ႏြားငယ္ကေလး မ်ားအား ညင္သာစြာကိုင္တြယ္ရန္ျဖစ္ပါ သည္။ ႏြားမမ်ားအား ေျခာက္လွန္႔ျခင္း ျဖင့္ေၾကာက္လန္႔ေနသည့္ႏြားမကအႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။
သိုး၊ ဆိတ္ေမြးျမဴေရးတြင္ ပိုင္ရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ သိုးႏွင့္ဆိတ္တို႔အား အတူ တူထား၍ ေမြးျမဴၾကေသာ္လည္း အက်င့္ စ႐ိုက္ခ်င္းမတူညီၾကပါ။ ဆိတ္မ်ားသည္ ေတာင္တက္ကြၽမ္းက်င္သည့္သတၱဝါမ်ား ျဖစ္၍ ေျခေခ်ာ္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲျခင္းတို႔မျဖစ္ ၾကပါ။ သိုးမ်ားမွာ ဆိတ္မ်ားေလာက္ ေျခေခ်ာင္းမ်ား မခိုင္သည့္အတြက္ အလြယ္တကူလဲတတ္ၾက၍ အုပ္စုဖြဲ႕၍ေန တတ္ၾကပါသည္။ သိုးမ်ားသည္ ဆိတ္ မ်ားထက္ ရာသီဥတုဒဏ္အားပို၍ခံႏိုင္ ရည္ ရိွၾကပါသည္။ ဆိတ္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက ထြက္ေျပး တတ္ၾကေသာ္လည္း ေျပးစရာေနရာမရိွ ၍ ေခ်ာင္ပိတ္မိပါက ျပန္လည္ခုခံတတ္ ၾကပါသည္။ ဆိတ္မ်ားႏွင့္သိုးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား အႏၲရာယ္ျပဳတုိက္ခိုက္လာ သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ခ်ဳိအား အသံုးျပဳ၍ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္တတ္ၾကပါသည္။ သိုးႏွင့္ဆိတ္မ်ား ေရွ႕ေျခေထာက္ျဖင့္ ခြာ ခုတ္ေနပါက ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနသည္ျဖစ္ပါသည္။
ဝက္ေမြးျမဴေရးတြင္ ဝက္သိုးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဝက္ထီးမ်ားတြင္ ႀကီးမား သည့္အစြယ္မ်ားပါရိွ၍ ကိုင္တြယ္သူအား အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ပါသည္။ ဝက္မ်ား သည္ အျမင္အာ႐ံုအားနည္းေသာ သတၱဝါ မ်ားျဖစ္၍ ၄င္းတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ ပ်က္ေနမႈမ်ားအား အၾကားအာ႐ံုျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ အနံ႕အာ႐ံုျဖင့္လည္းေကာင္း အာ႐ံုခံ၍ သိရိွၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝက္မ်ားတြင္ အၾကားအာ႐ံုသည္ အေရး ႀကီးသည့္ အာ႐ံုခံစားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဝက္မ်ားသည္ အျမင့္သို႔တက္ႏိုင္သည့္ သတၱဝါမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဝက္မ်ား သည္ အေပါင္းအသင္းခင္မင္တတ္သည့္ သတၱဝါမ်ားျဖစ္၍ ဝက္ေမြးျမဴေရးျပဳလုပ္ ရာတြင္ အနည္းဆံုး ဝက္ႏွစ္ေကာင္ေမြး ျမဴထားရန္ သင့္ပါသည္။
ၾကက္ေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကက္ မ်ားအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ အမူအရာမ်ားကိုၾကည့္၍ ကိုင္တြယ္ရန္လို အပ္ပါသည္။ ၾကက္ျခံအတြင္း အႏၲရာယ္ တစ္ခုက်ေရာက္ပါက ၾကက္တစ္ေကာင္ ၏ သတိေပးေအာ္သံက က်န္ၾကက္မ်ား အား အႏၲရာယ္တစ္ခုက်ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွၾကပါသည္။

ၾကက္ ဆင္မ်ားတြင္ အႏၲရာယ္တစ္ခုခု က် ေရာက္ေတာ့မည္ဆိုပါက လည္ေခ်ာင္း တြင္းမွ ထူးျခားသည့္အသံတစ္ခုထြက္ ၍ ေအာ္တတ္ၾကပါသည္။ ဘဲငန္းႏွင့္ဘဲ မ်ားမွာမူ ေၾကာက္လန္႔ပါက မူလအသံ ထက္ပို၍ က်ယ္ေလာင္စြာေအာ္တတ္ပါ သည္။ ၾကက္ဘဲအားလံုးပင္လွ်င္ ရန္သူ အား တုိက္ခိုက္ေတာ့မည္ဆိုပါက လည္ ပင္းရိွ အေမြးမ်ားအားဖြ၍ ျပန္လည္ခုခံ ရန္ ျပင္ဆင္တတ္ပါသည္။
ဘဲငန္းေမြးျမဴေရးတြင္ သတိထား ရမည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ အခ်ဳိ႕ဘဲငန္းအမ မ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏မိတ္ဖက္ဘဲငန္းအထီး ေသဆံုးသြားပါက ေနာက္ထပ္တျခားဘဲ ငန္းအထီးအား လက္ခံျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ဤသည္မွာ ဘဲငန္းအမ မ်ားက ၄င္းတို႔၏ဘိုးဘြားဘဲငန္းအ႐ုိင္း မ်ား၏အက်င့္စ႐ိုက္အား အေမြဆက္ခံ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘဲငန္းအထီးမ်ားအေန ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ မိတ္ဖက္ဘဲငန္းအမ ဥ ဥေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဲငန္းကေလးမ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းေန စဥ္တြင္လည္းေကာင္း ၄င္းမွ အစဥ္အျမဲ ေနာက္မွလိုက္လံေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။
ၾကက္မႀကီးတြင္မူ ၄င္းတို႔၏ဥမ်ား အေပၚ ဝပ္ေနခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၾကက္ကေလးမ်ားအေပၚ ဝပ္ေနခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးပါ က ျပန္၍ဆိတ္တတ္ၾကပါသည္။ ၾကက္ မႀကီးမ်ား ေဒါသႀကီးလာပါက ရန္သူ အားစိုက္ၾကည့္၍ ခြပ္ရန္အတက္မ်ားအား ျပင္ဆင္တတ္ၾကပါသည္။ ငန္းမႀကီးမ်ား တြင္မူ ငန္းကေလးမ်ားအား ထိန္းေက်ာင္း ေနစဥ္ကာလတြင္ လူအား အႏၲရာယ္ျပဳ တတ္ပါသည္။
ၾကက္အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔အားဖမ္း ဆီးသည္ကို မုန္းတီးၾကပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ၾကက္မ်ားအား အမွန္တကယ္ ဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္မွသာလွ်င္ ဖမ္းရန္ျဖစ္ ပါသည္။ ၾကက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ၄င္းတုိ႔အနားသို႔ ျဖည္းညင္းစြာခ်ဥ္းကပ္၍ ေခ်ာင္ပိတ္္၍ ဖမ္းရပါမည္။ ဖမ္းဆီးရာ တြင္လည္း လက္တစ္ဖက္မွ ၾကက္၏ ေက်ာေပၚတြင္ အုပ္၍ကိုင္ၿပီး အျခား လက္တစ္ဖက္မွ ၾကက္၏ဝမ္းဗိုက္ကို ပိုက္၍ဖမ္းယူရပါမည္။ ၾကက္မ်ားအား ဖမ္းရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ေျခေထာက္အား ဆုပ္ကိုင္၍မဖမ္းရပါ။ ၾကက္မ်ား၏ေျခ ေထာက္မ်ားမွာ ႏူးညံ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ ၾကက္ငယ္ကေလးမ်ားအား ဖမ္း ဆီးရာတြင္ လက္ျဖင့္ညႇစ္၍မဖမ္းရပါ။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလြယ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ ၾကက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္း ေကာင္း ျဖည္းညင္းညင္သာစြာ ကိုင္ တြယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေမြးျမဴေရး တိရစၧာန္မ်ား ၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ မ်ားအား သိရွိႏုိင္ပါရန္ ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါသည္။