images
UN
UN
တိုးပြားလာသည့္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားၾကားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အတြက္ အမွန္တကယ္ေခါင္းခဲဖြယ္ရာမ်ား
Monday, 31 October 2016

ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏စခန္းမ်ားကို အင္ အား ၅ဝဝမွ အင္အား ၈ဝဝၾကားခန္႔ရွိ မည္ဟုခန္႔မွန္းထားေသာ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ထားသူမ်ားက ဝင္ေရာက္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးေသဆံုး ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သူရွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေသနတ္အလက္ ၅ဝေက်ာ္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ကိုလည္း လက္နက္ကိုင္ တုိက္ခိုက္သူမ်ားက ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾက သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လက္ နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္သူမ်ားကို ရွာေဖြဖမ္း ဆီးႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ၌ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားၾကံဳ ေတြ႕ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္လူဦး ေရ၏ ၉ဝရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူအမ်ားစုမွာ လည္း ေဒသခံမ်ားျဖစ္ဖြယ္ရွိေနၿပီး လက္ နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္သူမ်ားကို ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာမ်ားလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ေန ထိုင္သည့္ေဒသခံမ်ား၏ စုစည္းမႈအေျခ အေနကို သံုးသပ္ရန္လြယ္ကူမည္မဟုတ္ ပါ။ ထို႔အျပင္ မူဂ်ာဟီဒင္ဟုအမည္ေပး ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၏လႈပ္ရွား မႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ေဒသခံမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈအေျခအေန မ်ားမွာ စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထားေသာအေန အထားမ်ဳိးရွိမရွိဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္း လင္းဆံုးျဖတ္ရန္လည္း လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ ခိုက္သူဦးေရမ်ားျပားခဲ့သည့္အျပင္ ¤င္း တို႔အသံုးျပဳခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္ေရးနည္း စနစ္မ်ားအရ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ အစီအမံမ်ားေရးဆြဲျခင္းကို ခန္႔ မွန္းရန္ခက္ခဲေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္အဆိုပါေဒသ တြင္ေနထုိင္သည့္ မြတ္စလင္မ်ား၏ အခု အခံျပဳလုပ္လိုေသာလကၡဏာမ်ားကိုျပသ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ရ မည္ျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းၾကား၌ အသိုင္းအဝိုင္းအလိုက္ေပါင္းစုကာ အခု အခံမ်ားျပဳလုပ္မည့္ အယူအဆမ်ားကို သေဘာတရားေရးရာအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟုယူဆႏုိင္ေသာျဖစ္စဥ္ မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းမွာ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရက ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ရည္မွန္း ထားျခင္းမ်ားအား ပ်က္စီးေစရန္ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္ဟု႐ႈျမင္ သူဦးေရ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း၌ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနသူ မ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေန မ်ား ပိုင္ဆုိင္မည္ဟုယူဆကာ မေလးရွား ႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ ေျပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံ တကာအသိုင္းအဝိုင္းကယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေလွျဖင့္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွလာေရာက္သူမ်ားဟု ခိုင္ မာစြာသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူခဲ့သည့္ အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း၌ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ခဲ့ေသာေလွမ်ားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသူ မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွလာေရာက္သူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားလည္းေပၚထြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိင္းႏွင့္မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားက ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္မခံရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိအေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမိုစိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္လားရာသို႔ ဦးတည္လာခဲ့ သည္။
အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့သည္ဟုယူဆႏုိင္ေသာ အေျခအေန မ်ားေအာက္တြင္ အစြန္းေရာက္သည့္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည္ကို ခြဲျခားႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။
နက္႐ိႈင္းေသာဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသူမ်ားထဲမွ လူအမ်ားစု ႏွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသူ ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ လႏွင့္ခ်ီ၍ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျပင္ ေဒသခံမ်ားအား ေသြးစြန္းသည့္ ခုခံတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးဆီသို႔ဦး တည္သြားေစရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ေခ်ာေမြ႕ မႈမရွိသည့္ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္တည္ ေနျခင္းမွာလည္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေပၚ ထြက္လာေစရန္ မီးထိုးေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ ေနသည္။
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္မည္သည့္ ဘက္ကမွအႏုိင္ရမည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္အ႐ံႈးမ်ား ျဖင့္သာ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္လံုေလာက္ေသာ ဆက္ဆံ မႈမ်ားရွိမေနသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ားထံ၌ သံသယမ်ားတိုးပြားလာမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ¤င္းတို႔၏ဘဝရပ္တည္ ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ရာ၌ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားဆီသို႔ဦးတည္ သြားေစရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။
(Ref; Reality Bites For Aung San Suu Kyi Amid Surging Violence By Richard Horsey)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)