images
UN
UN
ေခတ္မီႏုိင္ငံထူေထာင္ရာတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားျပဳသင့္
ခင္ဝင္းစံ Wednesday, 02 November 2016
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရာတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ သုေတသနျပဳ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္မွသာ အမွား အယြင္းနည္းပါးစြာျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံတကာက ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံႀကီးငယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အစရွိသည့္နယ္ပယ္ အသီးသီးတုိ႔တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားကုိ အားျပဳသည့္အတြက္ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝ သိပၸံNatural Science တြင္ သဘာဝ တရားမ်ားက ထိန္းေက်ာင္းအုပ္စုိးေန သကဲ့သုိ႔ လူမႈသိပၸံွSocial Science တြင္ လည္း လူမႈျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေရးတရား မ်ားက ျပ႒ာန္းစုိးမုိးလ်က္ရွိသည္။ သဘာဝတရားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိ ျခင္းျဖင့္ တိက်သည့္အေျဖမ်ား ထုတ္ႏုိင္ သကဲ့သို႔ လူမႈသိပၸံ(ႏုိင္ငံေရး)တြင္လည္း လူမႈျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေရးတရားမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ တိက်သည့္ အေျဖမ်ားေပးႏုိင္သည္ဟု လူမႈသိပၸံပညာ ရွင္ႀကီးမ်ားကဆုိပါသည္။ သုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ဒီကေန႔လုိ ဂလုိဘယ္ လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ လာေအာင္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက သဘာဝသိပၸံနဲ႔ လူမႈသိပၸံနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအက်ဳိးကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာမႈတြင္ သုေတသနဆုိသည့္ စကားသည္ ပါဠိစကားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အဘိဓာန္က်မ္းအလုိအရ တစ္စံုတစ္ရာ ကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္သိရွိရန္ စူးစမ္းရွာ ေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လုိ ြResearch :Careful Study of Investigation ,Inorder to discover ျဖစ္ပါသည္။
တံခါးဖြင့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္လာသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ ေလ့ရွိပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ Research & Developmen ကုိ အေလးထားႀကိဳးပမ္း ႏုိင္ဖုိ႔လုိသည္။သုိ႔မဟုတ္ပါက ၾကက္ကန္း ဆန္အုိးတုိးကိန္း ၾကံဳႏုိင္ပါသည္။
ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး မႈမိတ္ဖက္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ''ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံ ဟာ စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါ တယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကုိ တစ္ဆင့္ ခ်င္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္လာၿပီလုိ႔ ကြၽန္မျမင္ပါ တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ပထမေျခာက္လဟာ စီးပြားေရးဘက္မွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုိးတက္မႈမရွိခဲ့ဘူး ဆုိတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ဝန္ခံခ်င္ပါ တယ္။ ဒီလုိမရွိခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ xxx xxxxxxxxxကြၽန္မတုိ႔စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမူဝါဒေတြကုိ အမ်ားကလည္း သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ဇူလုိင္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ တခ်ဳိ႕ေတြက သိပ္ၿပီး ေတာ့ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းတယ္။ ပုိၿပီး ေတာ့ တိတိက်က် ဘယ္လုိဆက္ၿပီး ေတာ့ လုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာကုိ သိခ်င္ပါ တယ္ဆုိတာေၾကာင့္လည္း ဒီအစည္းအ ေဝးကုိ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ အခုလုိေျပာတာကုိ ႀကိဳဆ
ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက တိတိ က်က်ေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။ စည္းမ်ဥ္း မွာ အမွားေပၚရင္ ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ လူ (မူဝါဒခ်မွတ္သူ)မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိပါ သည္။ တစ္ဖက္လႊဲမခ်ဘဲ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရပါမည္။ ခုလုိေရးသားေဖာ္ ျပျခင္းသည္ အျပဳသေဘာအၾကံျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အတုိက္အခံျပဳတယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံ တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္းသာ ျဖစ္ရ ပါသည္။ သူျဖဴရင္ ငါမည္းမယ္ဆုိသည့္ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ အတုိက္အခံျပဳမႈမ်ားသည္ ဘယ္လုိမွ ေကာင္းက်ဳိးမေပးႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ျပည္သူအက်ဳိးကုိသာ ေရွး႐ႈရပါမည္။
ဒီကေန႔ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေတာ္သူကယ္ မေတာ္သူပယ္အၿပိဳင္ၾကဲရ သည့္ ေခတ္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံအသီး သီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏အက်ဳိး မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္လာၾကသည့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး ရွင္းေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈဒဏ္ ေက်ာေကာ့ ေအာင္ခံလာရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီကေန႔အစိုးရသစ္တက္လာသည့္ ေျခာက္ လတာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ (FDI) အလြန္ေႏွးေကြးေန ပါသည္။ဒီကေန႔ဆိုရင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ အေရးယူမႈေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားက ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားပါ ေပးေနၿပီျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေပမဲ့ ေျခာက္လအတြင္းမွာ စီးပြားေရးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္မႈမရွိ ျခင္း၊ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ တံု႕ဆိုင္းေနျခင္းမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ (၁)ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ (၂)ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ (၃)ႏိုင္ငံ၏အေျခခံအေဆာက္အအံု ႈည္မေ်အမကခအကမန မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ရွိေနပါေစ အခက္အခဲေျဖရွင္းနည္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမွန္ဖို႔သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ဒီကေန႕လို ေႏွာင္းေခတ္ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းပညာေခတ္ႀကီး တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာ မ်ဳိးစံုတို႔ကို ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေရးနယ္ပယ္က အာဏာရွိအာဏာမဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္က လူမႈေရး၊ ဘာသာ ေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေျဖရွင္း သြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ အားလံုးက အားလံုးကို အၾကံျပဳျခင္း၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္ခန္႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူဂ်ီသုေတသန ဗိမာန္က ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ ဆီနီခ်ီနာ ကာယာမႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ မစၥတာနာ ကာယာမက ''အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သုေတသနနဲ႕ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းResearch& Development မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနပါ သည္။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတ အရင္း အျမစ္မ်ား ဘာမွ်မရွိပါ။ တစ္ခ်ိန္က အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာကို ျပည္ပက တင္သြင္းယူခဲ့ရပါသည္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာမ်ားကို ပိုမို တိုးတက္အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ ဂ်ပန္ေတြ ကပဲ ဖန္တီးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္မ်ား ကမၻာကို လႊမ္းမိုးလာ ခဲ့သည္။ အဲဒီလို ေခတ္မီတိုးတက္လာ ေအာင္ အေရးႀကီးဆံုးသည္Research& Development) ပဲျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာGDP ရဲ႕ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုးစြဲပါ တယ္''ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အာရွတိုက္ တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျပာပံုထဲက ကုန္း႐ုန္းထလာခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ၁၄ ဆအထိ တိုးတက္ ခဲ့သည္။ ကမၻာတြင္ Meracle Eco-nomy အံ့ဖြယ္စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ခဲ့ သည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ျပႆနာႀကီး ငယ္မ်ားကိုလည္း မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းလာ ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဲဒီ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္တုန္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၇ဝဝဝဝ ရွိသည္။ ဂ်ပန္ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ သုေတသီျဖစ္ေနပါသည္။ ဒီကေန႔လို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေနသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ကယ္တင္ရွင္ေမွ်ာ္ေရး၊ ျပည္ပအားကိုးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္ေရး ေတြကို တြယ္ဖက္မထားဘဲ ေခတ္မီဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးဖို႔ အားျပဳဖို႔လိုေနသည္ကို သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ပါသည္။