images
UN
UN
အသိႏွင့္အလုပ္ထပ္တူျဖစ္ေရး
ဒ၈ံုသန္းျမင့္ Wednesday, 02 November 2016
သေဘာတရားဆိုသည္မွာ သေဘာတရား အတြက္ သက္သက္သာလွ်င္ေလ့လာဆည္းပူးရန္ မဟုတ္မူဘဲ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးျပဳေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္ ဟု မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ သေဘာတရား (အသိပညာ)ကို လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အက်ဳိးရွိစြာ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ၄င္း တို႔မွာ အရာရာကိုဘဘာဝက်က် ဆင္ျခင္သံုးသပ္ တတ္ျခင္း၊ ဒိ႒ဓမၼက်ေသာ အေျခအေနျဖစ္ရပ္ တို႔ကို ဒိ႒ဓမၼနည္းက်စြာ စိစစ္ေဝဖန္ပိုင္းျခား တတ္ျခင္းႏွင့္ ဘဝ၏ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ထက္ ၾကပ္မကြာလိုက္နာက်င့္ၾကံလုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းတို႔ သည္ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕ကိုဆက္စပ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ဤသည္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္၊ အထပ္ထပ္ ဖတ္ၿပီးမွ ကိုယ္ပိုင္အသိပညာအျဖစ္သို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အေျခခိုင္မွ အေျခမယိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မိမိဖတ္ခဲ့ရ၊ မွတ္ခဲ့ရသည္တို႔ကို တစ္ဆင့္ မွ်ေဝျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အသိပညာ၊ တစ္နည္း သိမႈေဗဒ (ႏစင်အသာသူသါပ) (အေတြးအေခၚပညာ ရပ္)ဆိုသည္မွာ သဘာဝ၏ ဒိ႒ဓမၼသေဘာကို လူသားတို႔က မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအရ သိရွိသည့္ လူသား၏ အသိပညာပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
အသိပညာသည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လိုအပ္သည့္အေျခခံပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသည္ အသိပညာကိုအေျခခံ၍ လက္ေတြ႕အလုပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။
ယေန႔ေခတ္ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိရာ ပါတီအသီးသီးသည္ မိမိတုိ႔ပါတီ၏ အေျခခံဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ၾကရေပသည္။ ဤသို႔ေသာ ပါတီအေျခခံမူဝါဒ အတိုင္း ပါတီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ပါတီအား ရွင္ သန္ေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ျပည္သူလူထု အား အက်ဳိးျပဳေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ၾကရ ေလသည္။
လူသည္ မိမိဘဝတည္ျမဲေရးအတြက္ ႐ုပ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းအျပန္ အလွန္၊ အတံု႔အလွည့္ ဆက္သြယ္၍ မိမိ၏အသိ Óဏ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေတြ႕ၾကံဳခံစားသံုးသပ္ တီထြင္ ၾကံေဆာင္စီမံမႈ အစုစုဟူေသာအလုပ္မ်ားျဖင့္သာ မိမိ၏ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးကို ဖန္တီးေနၾကရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားသည္ ပါတီကိုကိုယ္စား ျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္စားျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူထဲတြင္ေန၍ ျပည္သူထဲမွ၊ ျပည္သူကေပး ေသာအသိမ်ားျဖင့္ ပါတီႏွင့္မိမိဘဝတို႔ တစ္ထပ္ တည္းက်၍ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ၊ အားကိုးမႈ ဘဝ၏လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ သေဘာထားႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္ေပသည္။
ဤတြင္မိမိ၏ဘဝကို ျပည္သူ႔ဘဝထဲ၌ ျမႇဳပ္ႏွံ ႏိုင္ေရးဆိုေသာအလုပ္သည္ လြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါေပ။ ျပည္သူဆိုသည္မွာ ဘဝမ်ဳိးစံု၊ အေျခအေနမ်ဳိးစံု၊ ခံစားခ်က္မ်ဳိးစံု၊ အသိပညာ၊ အသိအျမင္စံုႏွင့္ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ဳိးစံုရွိေနၾကသည္ ျဖစ္၍ 'အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္' ဆိုစကားအရ မိမိတို႔၏အသိပညာရင့္က်က္မႈက မ်ားစြာ အေရး ႀကီးမည္ ထင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိ၏ ပကတိစိတ္၊ ပကတိအသံကို ျပင္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ပကတိအတြင္းစိတ္ကို ျပင္ႏိုင္ပါမွ အသားက်၊ အဆင္ေျပ၊ တစ္သား တည္းျဖစ္ေပမည္။ သဟဇာတျဖစ္ေပမည္။
တကယ္ဆိုေတာ့ လူ၏အလုပ္ဟူသည္ လူ၏ အသိ၊ စိတ္ပိုင္း၊ ဆႏၵပိုင္းႏွင့္ယွဥ္၍သာ ျဖစ္ေန ေပသည္။ အသိႏွင့္မယွဥ္ေသာ လူတို႔၏အလုပ္ ဟူသည္ မရွိပါေပ။ လူတို႔၏ ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံ မႈ၊ မေနာကံမႈတည္းဟူေသာ အလုပ္သံုးပါးစလံုး သည္ လူ၏အသိစိတ္က ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ျပဳ သည္ဟု ခံယူထားပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔နားလည္ခံယူအပ္သည္မွာ 'လူတို႔၏အသိႏွင့္ယွဥ္ေသာ အလုပ္ကသာလွ်င္ လူတို႔၏အေရးအရာတို႔ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္'ဟူ၍ ခိုင္မာစြာလက္ခံထားပါေပသည္။ လူတို႔၏အလုပ္ သံုးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးကို လူတို႔က မလုပ္မီ ယင္းအလုပ္ကိုျဖစ္ေစခ်င္သည့္စိတ္ဆႏၵ၏ လံႈ႔ ေဆာ္မႈ၊ တိုက္တြန္းမႈ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ေရွး႐ႈမႈ၊ အာ႐ံု ျပဳမႈတစ္ခုခုသည္ အလ်င္ျဖစ္လာ၏။ (ဏမနခနိန) ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုရေပမည္။
ဤအသိျဖင့္ပင္ အလုပ္ကိုျဖစ္ေစပါသည္။ အသိကတစ္မ်ဳိး (စိတ္ဆႏၵမပါဘဲ) တကယ့္အမွန္ ဘဝလုပ္ေနရသည္က တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနမည္ဆိုပါက အသိႏွင့္ အလုပ္သည္ တစ္ထပ္တည္းက်ျခင္းမရွိ ဟူ၍ ဆိုရေပမည္။ မွတ္ခ်က္ျပဳရေပမည္။
ပါတီမ်ား၊ တစ္နည္းပါတီဝင္မ်ားသည္ မိမိ တို႔ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္မူဝါဒမ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ထံတြင္ က်င့္သံုး ေနသည္က စိတ္ပါလက္ပါမရွိျဖစ္ေနမည္ဆိုပါ က အသိႏွင့္အလုပ္ ထပ္တူမက်ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုရေပမည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဆရာႀကီးေရႊေအာင္ ေရးသည့္ 'ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္'ဆိုသည့္ စာအုပ္ထဲမွ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရးသားခ်က္အခ်ဳိ႕က
မဇၩိမပဋိပဒါက်ေသာ ဆံုးမနည္းဟူသည္မွာ စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္နည္းျဖစ္၏။''
''စိတ္သည္သြားခ်င္ရာသြားတတ္၏။ မသိ လွ်င္ခက္၏။ သိလွ်င္လြယ္၏။ မသိျခင္းသည္ အဝိဇၨာျဖစ္၏။ သိျခင္းသည္ ဝိဇၨာျဖစ္၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ မိမိ၏စိတ္ကို မိမိက သိေအာင္ သတိျဖင့္ အျမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္အပ္၏။ သြားခ်င္ရာ သြားပါ ေစ။ ကိစၥမရွိ၊ သြားမွန္းသိဖို႔သာလို၏။''
''စိတ္သည္ ေလာဘအာ႐ံုသို႔လည္း သြား တတ္၏။ ေဒါသအာ႐ံုသို႔လည္း သြားတတ္၏။ ေမာဟအာ႐ံုသို႔လည္း သြားတတ္၏။ ေဖာက္ျပန္ တတ္၏။ ခုန္ကူးတတ္၏။ ေတြေဝတတ္၏။ အာဏာ၌မက္ေမာတတ္၏။ ၾကည္ႏူးတတ္ေပ သည္။ မက္ေမာတတ္ေပသည္။ ႏိုင္ေရးသမား မ်ား ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္သိရန္ျဖစ္ေပသည္။''
ကိုယ့္စိတ္ကိုသိေနမွသာလွ်င္ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္ျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းလြဲ ေခ်ာ္ေနျခင္းစသည္တို႔ကို သတိျပဳႏိုင္၊ ထိန္း ေက်ာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။တစ္နည္းဆိုေသာ္ အသိႏွင့္အလုပ္ထပ္တူက်ျခင္းမည္ေပသည္။
ေလာကတြင္ မွားႏိုင္စရာ၊ မွားတတ္စရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားအနက္ ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ အသိမွားမႈျဖစ္ေပသည္။ ပါတီမ်ားသည္လည္း အသိမွားမႈ၊ အျမင္မွားတတ္ မႈကို အစဥ္သျဖင့္ အသိစိတ္ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ ရေပမည္။သုိ႔မွသာ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ျပည္သူ႕ဘဝလမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ လူတို႔၏မူလ သဘာဝစိတ္သည္ အတၱဟိတ၊ မိမိကိုယ္က်ဳိး စိတ္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ စိတ္ကိုသိျခင္း ျဖစ္ ေပသည္။ စိတ္ကိုသိမွ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လူတို႔သည္ အသိမွန္ကန္မႈကို ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လူလူ ခ်င္းစာနာေသာစိတ္ထားတတ္ေရးျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကိုယ္မိမိေဝဖန္စစ္ေဆးတတ္ေသာစိတ္၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတိတရားလက္ကိုင္ထား၍ ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ေသာစိတ္မ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္သြား ရန္ျဖစ္ပါသည္။
တစ္နည္းဆိုေသာ္ ပါတီဆိုသည္မွာ ျပည္သူ ဘဝႏွင့္ မကင္းမကြာရွိေနေရးျဖစ္သည္။ ျပည္သူ တို႔၏အမွန္ဘဝကိုသိေနေရးျဖစ္ည္။ မိမိကမွန္ေန သည္ဟု ထင္ေနရေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔၏ ဘဝ အမွန္၊ ခံစားခ်က္အမွန္ကိုမသိျခင္းသည္ အသိႏွင့္ အလုပ္ထပ္တူက်ျခင္းမရွိျဖစ္ေနသည္ကို ေဝဖန္ ႏိုင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔ဘဝတြင္ ႀကီးမားေသာသင္ခန္းစာတစ္ ခု ရဖူးပါသည္။ သမိုင္းသင္ခန္းစာျဖစ္ပါသည္။ ကိုကိုေမာင္ႀကီးေရးသည့္ ''ကြၽန္ေတာ္သိေသာ တစ္ရံေရာအခါမ်ား''စာအုပ္မွ အသိႏွင့္အလုပ္ ထပ္တူမက် ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပ ပါမည္။
''မတ္လ (၁၉၆၂ ခုႏွစ္) ေလးရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ဖဆပလအဖြဲ႕၊ ပထစ အဖြဲ႕၊ ပမညတအဖြဲ႕တုိ႔႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒဂံုရိပ္သာ၌ ေတြ႕ဆံုကာ မိမိတို႔ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ေျပာၾကား ေဆြးေႏြးေလသည္။''
''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ မိမိတို႔အားလံုး သည္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းျပည္ႀကီးကို စည္းလံုးညီၫြတ္စြာထူေထာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယခု အခါ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈႀကီးၿပိဳကြဲေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာသည္ကို သံေဝဂ ယူသင့္ပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕အဖို႔တြင္ မိမိတို႔အားလံုး ရည္မွန္းထားခဲ့ၾကသည့္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ထူေထာင္ ေရးကို မိမိတုိ႔အားလံုးညီၫြတ္စြာတာဝန္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေဆာင္ရြက္လို ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစား ေပးၾကပါရန္ တင္ျပပါေၾကာင္းျဖင့္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။''
''မတ္လ(၁၉၆၂ခုႏွစ္) ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၉နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ဗုိလ္မွဴး ႀကီးေစာျမင့္၊ ဦးေစာဦးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံုးဦးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးခန္း၌ ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ ပါသည္။''
''ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ေနဝင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔အား ပဋိသႏၶာရ စကားျဖင့္ ရင္းႏွီးစြာေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းယူရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိး အေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။''
''တုိင္းျပည္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာမႈႏွင့္ ဖ႐ိုဖရ
ဖစ္ပြားလာမည့္အေရးေၾကာင့္ အခ်ိန္မီထိန္း သိမ္းလုိက္ရေၾကာင္း၊ မလြဲမေရွာင္သာလုိ႔ဒီလုိ လုပ္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ တုိင္းျပည္ကိုေလးေလး နက္နက္ျပန္လည္ထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားဖုိ႔၊ လူမ်ားစုေကာင္းဖုိ႔ရည္ စူးၿပီးလုပ္သြားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္တုိ႔ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီေတာ့ဖြဲ႕ၿပီးၿပီ။ သုိ႔ေသာ္တုိင္းျပည္ ကို ဏသူငခပ မူဝါဒခ်ျပဖုိ႔လုိေၾကာင္း အဲ့ဒီေတာ့ အဓိကအခ်က္ေတြကို ကိုယ္ေျပာျပမယ္ဟု မိန္႔ ၾကားပါသည္။''
''စီးပြားေရးက အေရးအႀကီးဆုံးပဲ။ ဒီကိစၥ မွာ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးေတြကိုေတာ့ တုိ႔ ွအေအန ကသိမ္းၿပီးလုပ္ရမယ္။ ဏမငလေအန လုပ္ငန္းေတြေတာ့ လည္း ခြင့္ျပဳသေလာက္ခြင့္ျပဳထားရဦးမွာပဲ။ သမဝါယမကုိေသေသခ်ာခ်ာျပဳျပင္ၿပီး ေလးေလး နက္နက္ကိုင္ရမယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္းဆုိရွယ္ လစ္ဇင္ဘက္ကိုတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ကူးသြားတာ ေပါ့ေလ။''
''ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတာ့ အခုရွိတဲ့ပါတီေတြနဲ႔ ညိႇၾကည့္ရမွာပဲ။ ညိႇလုိ႔ရရင္လည္းအားလုံးလက္ တြဲၿပီး အင္အားတစ္စုတည္းလုပ္ၾကမွာပဲ။ မရရင္ ေတာ့ တုိ႔ ဥညန ဏေမအပ စနစ္လုပ္ရမွာပဲ။ မလုပ္ လုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဟုိအရင္လုပ္သလုိ၊ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီလုပ္သလုိ ပါတီေတြၿပိဳင္ေနရင္ ခရီး မတြင္က်ယ္ဘူး။ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားေတြ တင္မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္အတြက္တကယ္ လုပ္ၾကမယ့္ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့လူေတြအားလုံး စုစည္းၿပီးလုပ္ၾကမယ္။''
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တစ္ခဏမွ်စကားမဆက္ ေသးဘဲရွိစဥ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ေရာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပါတုိင္ပင္ထားျခင္းမရွိဘဲ တစ္ပါတီစနစ္က ေတာ့ ခရီးတြင္တာအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေနာင္အခါတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူေတြပါတီဝင္ေတြ က အာဏာမာန္ယစ္ၿပီး ရပ္ထဲရြာထဲမွာမတရားမႈ ေတြလုပ္လာမွာကိုေတာ့ ကာကြယ္ထားဖုိ႔လုိ ေၾကာင္းေျပာမိပါသည္။
''ထုိအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ''ဟား ဒီလုိေတာ့ ဘယ္အျဖစ္ခံရမလဲ။ အဲ့ဒီလုိမတရားတာေတြ မျဖစ္ရေအာင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာအစီအမံေတြ လုပ္ရမွာပဲ''ဟုေျပာပါသည္။ ဆက္လက္၍
''ဒီလုိရွိတယ္ကြာ အခုတုိ႔လုပ္ၾကည့္ၾကမယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ဇင္ေပါ့ကြာ။ ေအး လုပ္ရင္းလုပ္ရင္း လုပ္ၾကည့္လုိ႔တုိင္းျပည္မေကာင္းလာဘူး။ တုိ႔ မွန္းသလိုျဖစ္မလာဘူးဆုိရင္ေတာ့လည္း တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းေတြပဲကြာ ဗမာေတြအခ်င္းခ်င္းျပန္ တုိင္ပင္ၿပီးျပင္သင့္ရင္ျပင္ ေျပာင္းသင့္ရင္ေျပာင္း လုိက္ၾကတာေပါ့ကြာ''ဟု ေျပာပါသည္။
မိမိတင္ျပလုိသည္မွာ လုပ္ရင္းႏွင့္မွန္းသလို ျဖစ္မလာရင္၊ ျပင္သင့္ျပင္မည္ဟု အခိုင္အမာ အသိအျမင္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၈၇ခုႏွစ္တြင္ ပါတီဗဟုိႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရတုိ႔အား စီးပြားေရး၊ စီမံေရးအေျခအေနမွန္မ်ားကိုျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့ရေလသည္။ အသိႏွင့္ အလုပ္တစ္ထပ္တည္းမက်ေသာအခါ အခ်ိန္မီ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္လုိအပ္သည့္သင္ ခန္းစာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုစဥ္က အေရွ႕တာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္၏ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမွာီသာငညသ ႊ့နသမပ အရ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားမျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဟန္႔တားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအား ကြန္ျမဴနစ္ေျမာက္ဗီ ယက္နမ္တို႔ မလႊမ္းမိုးေရးအတြက္ ဗံုးၾကဲ တုိက္ ခိုက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ အာရွ ေဒသမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား မလႊမ္းမိုးေရး အတြက္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ ဗံုးတန္ခ်ိန္ ၁၅သန္း ခန္႔ၾကဲခ်ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ ၁ဝရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေပါက္ကြဲမႈမရိွေသးေၾကာင္း ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း မ်ားဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႕ ြၽနညနတ ကေျပာပါသည္။
ထိုနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိ စပ္လ်က္ရိွသည့္ လာအိုႏိုင္ငံရိွ ကြန္ျမဴနစ္ေခ်မႈန္း ေရးအတြက္ ဃူက်အနမ ႀသာဘ မ်ားကို အတြဲလိုက္ ၾကဲခ်ခဲ့သျဖင့္ လာအိုျပည္သူမ်ား ယေန႔တုိင္ စစ္ေဘးဒဏ္ကို ခံစားေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ အင္ဒို ခ်ဳိင္းနားစစ္ပြဲကာလသည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ထိ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ သည္ ျပည္သူတို႔၏စားဝတ္ေနေရးေဘးဒုကၡမွ ကင္းလြတ္၍ သာယာဝေျပာေသာ လူမႈဘဝတည္ ေဆာက္ရန္ဆိုသည့္အသိ၊ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွေနေသာ္လည္း ျပင္ပအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတို႔၏ ဝိုင္းပယ္၊ ပိတ္ဆို႔၊ ဟန္႔တားမႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ အသိႏွင့္ အလုပ္ထပ္တူ မျပဳႏိုင္ခဲ့ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားကြၽန္းဆြယ္ႏိုင္ငံ မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ ေလ့လာသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။