images
UN
UN
လူငယ္ႏွင့္ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
သုတႏိုင္ Saturday, 05 November 2016
(၇) ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းရသည္မွာ အထြက္ ေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးေစ့သံုးစြဲႏိုင္မႈ ၁၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး မိမိတို႔ လယ္ယာမွ ထြက္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္မ်ဳိး ခ်န္သံုးစြဲမႈက ၇၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္ကို ေအာက္ပါ ဇယားမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည္-
(ဇယား-၆)
(၈) စိုက္နည္းစနစ္တြင္ စပါးမ်ဳိးၾကဲ၍စိုက္မႈ ၄၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနျခင္းက လည္း အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္။ (ဇယား-၇)
(၉) လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ မ်ဳိး ေကာင္းမ်ဳိးေစ့၊ သြင္းအားစုထည့္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရ(ရာသီဥတု/ ဆည္ တာတမံ)တို႔သည္ အဓိကအက်ဆံုးလိုအပ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီးေအာက္ပါဇယားပါ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္ရန္ လိုပါသည္။
(ဇယား-၈)
(၁ဝ) ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ လူငယ္ မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားေပး ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕ အစည္းကေပးရမည့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားအပိုင္းကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမျပင္လက္ေတြ႕ဘဝရပ္တည္ႏိုင္မည့္ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဌာနကTop Down ခ်မွတ္သင္ၾကား ေပးေသာ သင္တန္းမ်ဳိးထက္ ေဒသ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္နယ္ပယ္၌ အမွန္လိုအပ္ေနသည့္ သက္ေမြးပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ဳိးကို Bottom Up ေလ့လာသံုးသပ္သင္ၾကားေပးသင့္ သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔က ခ်င္း ျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ သက္ ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ေရာက္ရွိေမးျမန္းေလ့လာခဲ့ရာ ခုနစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ သင္တန္းတက္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၁ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီဟု သိရသည္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လွ်င္ ႏွစ္ဆိုင္ သံုးဆိုင္မွ်ေသာ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ
(၁၁) လူငယ္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴကုန္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမအသံုးခ်လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳရန္(Land grants for young peopl)ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမိဳ႕ရြာေျမ အက်ယ္အဝန္း၊ လူဦးေရ၊ အရန္ေျမရွိမႈ တို႔အေပၚမူတည္သကဲ့သို႔ ထိုေဒသရွိဌာန ဆိုင္ရာ၊ ရပ္မိရပ္ဖတို႔၏ အျမင္က်ယ္ က်ယ္ စဥ္းစားစီမံခန္႔ခြဲတတ္မႈအေပၚ တြင္လည္း မူသည္။ စာေရးသူသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္း တနသၤာရီျမစ္႐ိုး ရွိ ရြာအခ်ဳိ႕ကို ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ၊ ရပ္ရြာသာေရးနာေရး ရန္ပံုေငြ လိုအပ္မႈတို႔ကိုေျဖရွင္းရန္ ရြာအနီး မည္ သူမွ်မပိုင္ဆိုင္ေသာေျမ (အစိုးရပိုင္ေျမ၊ သစ္ေတာပိုင္ေျမ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း နယ္ေျမမေအးခ်မ္းသျဖင့္ မည္သည့္ဌာနဆိုင္ရာမွ် လာမၾကည့္ႏိုင္ ဘဲ၊ မစီမံမခန္႔ခြဲဘဲပစ္ထားသည့္ေျမ)၌ ေက်းရြာပိုင္ ကြမ္းသီးပင္ရန္ပံုေငြစိုက္ ခင္းထူေထာင္ေစခဲ့ဖူးသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုရွိ လူငယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ၌ လူငယ္ကြန္ရက္ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ မိမိက ေရွးေခတ္ကင္းေထာက္လူငယ္တို႔သည္ အိမ္မ်ားသို႔လွည့္လည္၍ ေရခပ္၊ ထင္း သယ္၊ သန္႔ရွင္းေရးခိုင္းခ်င္တာခိုင္း ေငြ တစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ လုပ္အားခအလွဴခံသကဲ့ သို႔ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ လုပ္အားဝါယမစိုက္ထုတ္မႈျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ရွာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရြာပိုင္ေျမမရွိက ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းပတ္လည္ ျခံစည္း႐ိုးတြင္ ဆူးပုပ္၊ ကင္ပြန္းခ်ဥ္၊ သေဘၤာ၊ ငွက္ေပ်ာ တို႔ကို ရာႏွင့္ခ်ီစိုက္ႏိုင္ၿပီး ေစ်းပတ္တိုင္း ၌ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြရၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းျပဳျပင္မြမ္းမံေရး၊ ေက်း ရြာဖြံၿဖိဳးေရးတို႔ကို လုပ္အားဒါနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သစ္ေတာဌာနႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတင္ျပလွ်င္ ေက်းရြာပိုင္ထင္းစိုက္ခင္း၊ လူငယ္အစု အဖြဲ႕ပိုင္ သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ ခင္း(Community Forestry, Agro forestry) တို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ နည္းလမ္း မ်ားေပးခဲ့ရသည္။ လူငယ္တို႔ကို တီထြင္ ၾကံဆလုပ္ကိုင္တတ္သည့္ စဥ္းစားဥာဏ္ (Creative Thinking)ရွိေအာင္ ေလ့ က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
(၁၂) ေက်းလက္ရွိ လယ္ယာသီးႏွံစား ေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းဝယ္ၾကေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ ငန္းရွင္လူငယ္(Young Entrepreneurs) မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ (Cooperation between urban and rural youth in food production and distribution.) လိုအပ္ပါသည္။ ယေန႔ လယ္ယာက႑၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူအပိုင္း၊ ႀကိတ္ခြဲ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအပိုင္း၊ ျပည္ပေစ်း ကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအပိုင္း စသည့္ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ တန္ဖိုးေစ်း ႏႈန္းကြင္းဆက္(Supply Chain & Value Chain) အခ်ိတ္အဆက္မမိမႈ၊ သဟဇာတမျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားတို႔ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ သေလာက္ ေစ်းမရသည့္အေျခအေန မ်ား၊ ကုန္သည္တို႔က ျပည္ပေစ်းကြက္ ဝင္ရန္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမထိန္း ႏိုင္ဘဲ ထိခိုက္ရသည့္အေျခအေနမ်ားက တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးဆင္းရဲမႈကို ျဖစ္ေစ သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ ခ်က္ပါဝင္သည္။ ဤစိန္ေခၚမႈကိုေက်း လက္ရွိ လယ္ယာသီးႏွံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕ျပရွိ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းဝယ္ ၾကေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ လူငယ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဝါးႏွင့္ဝါးအေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို သာယာဝတီၿမိဳ႕သို႔ဖိတ္ၾကားၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားကို ပညာေပးေဟာ ေျပာေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ဖူးသလို သစ္သီးဝလံပန္းမန္ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြး ေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္မ်ား ရွိေသာ္ လည္း ဥစၥာရင္လိုဥစၥာရင္ခဲအခ်င္းခ်င္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ၾကျခင္းက ပိုမိုလက္ေတြ႕က်ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေပသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္၍ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းလ်က္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာ သမဝါယမအစုအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ေငြေၾကးသြင္း အားစုလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ (Community Driven Development Project) အျဖစ္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းတို႔ ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စံျပေက်းရြာစီမံကိန္းတို႔ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္ထု ပါဝင္ခဲၿ့ပီး အခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္တို႔က ဦးေဆာင္ မႈက႑၌ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ 'လူငယ္ႏွင့္ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးက႑' မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။