images
UN
UN
ၤFBI ၏ အီးေမးလ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အ႐ႈံးဘက္သို့ဦးတည္သြားမည္လား
ေဒါက္တာေက(IR) Saturday, 05 November 2016
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္၌ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္ခန္႔အလိုတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ သမၼတေလာင္းဟီလာရီကလင္ တန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ဆာဗာျဖင့္ အီးေမးလ္အသုံးျပဳ ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအသစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ မည့္အေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္ လွမ္းေရးအဖြဲ႕(FBI) အႀကီးအကဲဲJames Come ေၾကညာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာထိပ္တန္းသတင္းမ်ားကုိ ဟီလာရီကလင္တန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က ကုိင္တြယ္ခဲ့မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္အခ်က္ အလက္သစ္မ်ား ရွိမရွိစစ္ေဆးေနေၾကာင္းFBI ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ထဲတြင္ အေမရိကန္ကြန္ ဂရက္လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါကိစၥ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းကာ ႐ံႈးနိမ့္သြားၿပီး ေဒၚနယ္ ထရန္႔က ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္သြားမည္လား ဆိုသည့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ျမင့္တက္ေန ေသာ္လည္း လူထုသေဘာထားေမးျမန္း ေကာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကမူ ထိုသို႔ မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။FBI ၏ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲ၏ရလဒ္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစေလာက္ ေအာင္ ထိေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စည္းေဘာင္လြတ္ ေနသည္ကုိ ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအား ေထာက္ခံ သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ယခုကဲ့သို႔ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ျပိဳင္ေနရသည့္ ခက္ခဲ က်ပ္တည္းသည့္အခ်ိန္တြင္FBI ၏ ေၾကညာခ်က္ အခ်ိန္ကိုက္ထြက္ေပၚလာ မႈပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါေၾကညာခ်က္ သည္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေနမႈအေပၚ တကယ့္ကိုအက်ပ္ ႐ိုက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဟီလာရီအေန ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ယင္းကိစၥ ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ခက္ခဲေနသည္သာမက သူမသည္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း သက္ေသ ျပရန္အခ်ိန္သည္လည္း သီတင္းတစ္ပတ္ ခန္႔သာရွိေနသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေန ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူထုသေဘာထား ေမးျမန္းေကာက္ခံသူမ်ားက ယင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ဆႏၵမဲေပးမည့္သူ မ်ား၏ သေဘာထားကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏိုင္ သူျဖစ္မည့္သူသည္ မဲဆြယ္ပြဲတြင္ အတိုက္ အခံအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္သတိထား အာ႐ံုစိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦး ျဖစ္သူFrank Luntz က ထရန္႔ေပၚတြင္ အာ႐ံုစိုက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကလင္တန္
က အႏိုင္ရေနခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ အာ႐ံု စိုက္မႈမ်ားသည္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ အေပၚသို႔က်ေရာက္လာၿပီဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ဟီလာရီသည္ ထရန္႔ထက္ ေထာက္ခံမဲ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအသာစီးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ေအာင္ႏိုင္မႈခိုင္မာသည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္ဆံုးသီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း ဘီလ္ ကလင္တန္သည္ ေဂ်ာ့ရွ္ဘုရွ္အား ၁၁ မဲကြာေနရာမွ သံုးမဲအကြာသို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဟီလာရီ ယခုရရွိ ေနသည့္ အသာစီးထက္ ႏွစ္ဆသာသည့္ အေျခအေနျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ကို သတိမူရမည္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္သတင္းဌာန ABC ၏ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္အတြင္း စစ္တမ္းအရ လူႀကိဳက္ မ်ားမႈတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ အရ ဟီလာရီက ေထာက္ခံမဲ ၄၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ထရန္႔က ၄၅ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။FBI ၏ ေၾကညာ ခ်က္ေၾကာင့္ ဟီလာရီအား ေထာက္ခံ အားေပးသူသံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္ သူမ အေပၚ ေထာက္ခံမႈေလ်ာ့နည္းသြား ေၾကာင္း၊ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ ၄င္းတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ကလင္တန္အား ေထာက္ခံသူ ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲ မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း လူထုသေဘာထား ေမးျမန္းေကာက္ခံသူ Gary Langerက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟီလာရီအား ေထာက္ခံ သူမ်ား၏ အာ႐ံုေျပာင္းလဲသြားၿပီး ထရန္႕ အေပၚေထာက္ခံမႈမ်ား ပုိမိုအားေကာင္း လာမည္ကို ဟီလာရီကလင္တန္၏ ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕က စိုးရိမ္ေန လ်က္ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုအေနအထားသည္ ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ သည့္ လားရာအေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္ ေနသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့ သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း၌ ထရန္႕အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားေလ်ာ့က်လာၿပီး ေထာက္ခံမႈ တိုးတက္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရ သည္။ ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာေလ့လာသံုး သပ္မႈမ်ားအရ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ ျခင္းခံရမႈတြင္ ဟီလာရီသည္ ၁၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းရရွိၿပီး ထရန္႔က ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၤFBI ၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အႏိုင္အ႐ံႈး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း သူမသာ ကိုယ္မသာျဖစ္ေနသည့္ ဟီလာ ရီကလင္တန္ႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ တပ္အပ္အေျဖ မထုတ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တို႔၏ စိတ္အာ႐ံုကိုလႈပ္လႈပ္ရွားရွား ဖမ္းစားေနလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ရသည္။