images
UN
UN
ကမၻာေပၚရွိေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္သုဥ္းေလ်ာ႕ပါးလာမႈႏွင္႕အက်ဳိးဆက္မ်ား
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြး/ကု) Monday, 14 November 2016
ယေန႔ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္အဆင့္နိမ့္က် လာမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ကမၻာေျမျပင္ေပၚရွိေဂဟစနစ္ မ်ား ပ်က္သုဥ္းေလ်ာ့နည္းလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဂဟစနစ္ဆုိသည္မွာ သက္ရွိသတၱဝါတစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ သစ္ ပင္ တစ္ပင္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတုိ႔၏ပတ္ ဝန္းက်င္ရွိသက္မဲ့ျဖစ္ေသာ ၄င္းတုိ႔၏ရွင္ သန္ျပည့္စုံမႈအား ျဖည့္စြက္ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာ-ေလ၊ ေရ၊ ေျမသားႏွင့္သတၱဳဓာတ္မ်ားႏွင့္အတူ အာ ဟာရဓာတ္ရရွိမႈႏွင့္ စြမ္းအင္ရရွိမႈတုိ႔မွ တစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းအတူတူလုပ္ကိုင္၍ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ေဂဟစနစ္တစ္ခု၏တည္ၿငိမ္မႈမွာ လူ သားတုိ႔ဖန္တီးသည့္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈက ေဂဟ စနစ္တစ္ခု၏အေျခအေနတစ္ခုမွ တျခား အေျခအေနတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားမႈ ေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဂဟ စနစ္တစ္ခု၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွင္သန္မႈ မွာလည္း ၄င္းစနစ္၏ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္း၊ အာဟာရဓာတ္ပါဝင္မႈ ျဖစ္စဥ္၊ တည္ရွိရာေျမသား၏ေျမၾသဇာ အရည္အေသြးႏွင့္၄င္းတုိ႔၏ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းတုိ႔ေပၚ တြင္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေဂဟစနစ္တစ္ခု၏ ေျပာင္းလဲပ်က္ သုဥ္းမႈအား အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားအားၾကည့္ပါက သက္မဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ အက္စစ္ ဓာတ္ပါဝင္သည့္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ား၊ ပတ္ ဝန္းက်င္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ပတ္ ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းလာမႈမ်ား၊ လူဦးေရ တုိးတက္လာမႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥ မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာေပၚရွိသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အား ထုတ္ယူသုံးစဲြရာတြင္ သဘာဝ အတုိင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈႏႈန္းထက္ ေက်ာ္ လြန္ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဂဟ စနစ္မ်ားအားပ်က္စီးေစပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းအပင္မ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ႏုိ႕တုိက္သတၱဝါမ်ား၊ ကုန္းေရေနသတၱဝါ မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ဥမ်ားအား လူသားတုိ႔ အတြက္ အစားအစာ၊ သားေရ၊ အေမြး အတြက္လည္းေကာင္း၊ သိပၸံဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္လည္းေကာင္း ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပင္းထန္သည့္ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျခင္း၊ မုိးေခါင္ျခင္းတုိ႔က ေဂဟစနစ္မ်ား ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရိွမႈဆုိင္ရာအရည္အေသြးအားထိခိုက္ေစ ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာသုံးစြဲျခင္း၊ ေပါင္းသတ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆး သုံးစြဲျခင္းတုိ႔က ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ လ်က္ရွိေသာ သက္ရွိပုိးမ်ား၊ သတၱဝါ မ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေျပာင္းလဲပ်က္ စီးေစပါသည္။ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္အပူ ခ်ိန္ျမင့္တက္မႈကလည္း အဏုဇီဝပိုးမ်ား ၏အသက္႐ွဴမႈအားထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အပူ ခ်ိန္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် အဏုဇီဝပိုး မ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္မႈပုံစံအား ေျပာင္းလဲပ်က္စီးေစပါသည္။
ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မွု
မ်ားျပဳန္းတီးလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိသစ္ေတာမ်ားသည္ ကမၻာ၏ အဆုတ္သဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္မ်ား သည္ ၄င္းတို႔၏အစာခ်က္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အား ေလထုအတြင္းမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုဒ္ဓာတ္အားစုပ္ယူ၍ ေလထုအတြင္းသို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္အား ျပန္၍ထုတ္လႊင့္ ၾကပါသည္။ သစ္ပင္မ်ား၏ အစာခ်က္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေနမွ ရရွိ ေသာ အလင္းေရာင္းအားရယူ၍ ေလထု တြင္းရွိကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္အား စုပ္ယူၿပီးေရႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာကစီဓာတ္ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္၍ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္အား ေလထုအတြင္း သို႔ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ပါသည္။
ယေန႕သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈအား ၾကည့္ပါက အပူပိုင္းေဒသရွိ အျမဲစိမ္း သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာမႈကလည္း ေဂဟစနစ္ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ျဖစ္ေပၚမႈ အား ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးမႈ အားျဖစ္ေစပါသည္။ အပူပိုင္းေဒသ အျမဲ စိမ္းသစ္ေတာမ်ားတြင္ ကမၻာ့တိရစၧာန္မ်ဳိး မ်ား၏ရာခိုင္ႏႈန္း၅ဝမွ ရာခိုင္ႏႈန္း၆ဝခန္႕ ေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕အပူ ပိုင္းေဒသအျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ားသည္လြန္ ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝဝခန္႕အတြင္းပ်က္ သုဥ္းခဲ့ရာမွမူလပမာဏ၏ထက္ဝက္ထက္ နည္းေသာ ပမာဏသာက်န္ရွိပါေတာ့ သည္။၄င္းသစ္ေတာမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈႏႈန္း အားၾကည့္ပါက တစ္ေန႕လွ်င္ ဧကေပါင္း ၈ဝဝဝ ခန္႕ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိပါသည္။
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါ မ်ဳိးေပါင္း ၁ဝဝ ခန္႕ေန႔စဥ္ေပ်ာက္ကြယ္ လ်က္ရွိပါသည္။ သစ္ပင္မ်ားသည္ ေျမ သားမ်ား၏ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈ မ်ားအား ေျပာင္းလဲေစတတ္သည့္ သတၱိ အား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတိုးတက္လာမႈမ်ား ျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လယ္ယာေျမဧကခ်ဲ႕ထြင္မႈမရွိဘဲ တစ္ ဧကအထြက္ႏႈန္းတိုးပြားလာေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တြင္ နည္းပညာတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ငါးပမာဏမ်ားျပားလာ ၍ ငါးမ်ားရွားပါးျခင္းအား ျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း တြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားက ေျမႀကီး အတြင္းရွိ အဏုဇီဝပိုးမ်ားအား ေအာက္ဆီ ဂ်င္ဓာတ္ႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ေစျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပိုတက္ဆီယမ္၊ဆိုဒီယမ္ႏွင့္ကယ္လ္ဆီယမ္ စသည့္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ပို၍ ထိေတြ႕မႈမ်ားျဖစ္ ေစပါသည္။ ယင္းထိေတြ႕မႈမ်ားက ေျမ ၾသဇာဓာတ္မ်ားအားထိန္းသိမ္းထားသည့္ အဏုဇီဝပိုးမ်ားအား ပ်က္စီးေစပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကမၻာေပၚရွိ ေဂဟစနစ္ မ်ား ပ်က္သုဥ္းလာမႈႏွင့္ ယင္းပ်က္သုဥ္း လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေနာက္ ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ပါ ရန္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ရင္းျမစ္-အင္တာနက္