images
UN
UN
အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲက ျပသသြားေသာ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးက႑၏ အေရးပါမႈျမင့္တက္လာျခင္းမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 14 November 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ကုိယ္ပုိင္ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းကလည္း အေမရိကန္ေရြးေကာက္ ပြဲသမုိင္းတြင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရလဒ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုကို ကုိယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရသည့္ သမၼတေလာင္းမ်ား သည္ ေနာက္ကြယ္မွေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ကို ရယူျမဲျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ရယူျခင္း ေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိလားသည့္အရာမ်ားကို လက္ခံရသည့္ အျပင္ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုဆန္႔ က်င္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ေျပာ ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရေလ့ ရွိသည္။
ေရွာင္ၾကဥ္ရသည့္ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား အမွန္ တကယ္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳလုပ္ ဘဲ ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္ပုံစံမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ရ ျခင္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ကမူ ကုိယ္ပုိင္ေငြျဖင့္မဲဆြယ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် ေထာက္ ထားစရာမလုိဘဲ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ျပႆနာ မ်ားအေပၚ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေပးႏုိင္မည့္ အရာမ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသားထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ ဟီလာရီကလင္တန္ကမူ ေထာက္ပံ့ ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အက်ဳိးစီး ပြားကို မဆန္႔က်င္ေစေသာ မဲဆြယ္မႈမ်ား ကိုသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး၊ သာတူညီမွ်ရွိေရးစသည့္ အေမရိ ကန္လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း၏အစဥ္အလာစံႏႈန္း မ်ားကိုသာ ထပ္ခါတလဲလဲေျပာၾကား မဲဆြယ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျပဳလုပ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဟီလာရီကလင္ တန္ႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဘီလ္ကလင္တန္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကလင္တန္ေဖာင္ ေဒးရွင္းသည္ ကာတာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံမွ ေငြေၾကးရယူထားသည္ဟု ယူဆႏုိင္ ေသာ အေထာက္အထားမ်ားေပၚထြက္ လာျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္မႈျမင့္တက္ေနသည့္ အေမ ရိကန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလးေလးနက္ နက္စဥ္းစားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲလာ သည့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား အရ အေျပာထက္ အလုပ္ကိုဦးစားေပး မည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကုိင္တြယ္မည္ဟု ကတိေပးေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားစစ္ စစ္ျဖစ္ေသာ ဟီလာရီကလင္တန္က အေမရိကန္၏အက်ဳိးစီးပြားထက္ လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ဦးစားေပးလုိသည့္ မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ သမၼတျဖစ္ရန္ အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ အေထာက္အပ့ံမ်ား ရယူထားဖြယ္ရွိသည္ ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္ ႏႊယ္ေနျခင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား အတြက္ မည္သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆုိျခင္း အား ထင္ရွားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳလူထုစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုကုိသာ အေျချပဳခဲ့ပုံရျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အတြက္ အလားအလာမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့ပုံ ရသည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ သည္မွာလည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူ မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ ကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ကြာျခားမႈမ်ားျပားသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တြင္ စံေတာ္ခ်ိန္ေစာေသာ ျပည္နယ္မ်ား ၌ ဟီလာရီကလင္တန္က ေထာက္ခံမဲ ရလဒ္အသာျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ စံေတာ္ခ်ိန္ ေနာက္က်သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒၚ နယ္ထရန္႔ကို မဲေပးရန္အတြက္ အေမ ရိကန္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကို ေရွ႕တန္းတင္ သည့္ျပည္သူမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ မဲ႐ုံ မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ႐ုံမ်ားသို႔ လာေရာက္မဲေပးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားဦးေရမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားဦးေရထက္ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ၏အက်ဳိးစီးပြားကို ပိုမိုအေလးထားသည့္ လူျဖဴမ်ားသည္ ေဒၚနယ္ထရန္႔အႏုိင္ရ ေရးအတြက္ မည္မွ်အေလးထားခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေလ့ ရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္ မွတ္ထားေသာ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ ေျမာက္ကယ္႐ုိလုိင္းနားျပည္နယ္၊ အုိ ဟုိင္းယုိးျပည္နယ္၊ မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔အသာစီးရသြား ၿပီးေနာက္တြင္ စံေတာ္ခ်ိန္ေနာက္က်သည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပုိင္းျပည္ နယ္မ်ား၌ မဲ႐ုံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရမွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထား သည့္ပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္ ဟုလည္း အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ က်မွပိတ္ရသည့္ ေျမာက္ပုိင္းျပည္နယ္ မ်ားရွိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္လည္း မဲရလဒ္ကို အတည္မျပဳႏုိင္ခင္ကတည္းက ဟီလာရီ ကလင္တန္ အေျခအေနေကာင္းရန္ မလြယ္ကူဟု ယူဆဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကုိ အစဥ္အဆက္ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ပါ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္ကို ၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားထဲ၌ အေမရိကန္အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားထက္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး က ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ ေနေသာ ပမာဏမွာ မည္မွ်ခုိင္မာသည္ကို ေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ဦးထက္ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးက ႏုိင္ငံကိုဦးေဆာင္သင့္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကျခင္း လည္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)