images
UN
UN
အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အဝန္းတြင္ ခရီးသြားက႑အဆင္ေျပေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္
မ်ဳိးပပစန္း Tuesday, 15 November 2016
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္ အဝန္းတြင္ ခရီးသြားက႑အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။
အဆုိပါအစီအမံမ်ားကို ခရီး သြားက႑မူဝါဒမ်ားအျပင္ ထပ္မံ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ယင္းက႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ မ်ားပုိမုိရွာေဖြႏုိင္သည့္ စီးပြားေရး က႑မ်ားျဖစ္လာေရး အာဆီယံ စီးပြားေရးအသုိက္အဝန္းတြင္ ပူး ေပါင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္စီမံေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။
''ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ အဓိက က်တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ ေဒသအသစ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္တာ။ ရွိၿပီးတဲ့ တုိင္းေဒသေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈကိုေဆာင္ရြက္တာ။ ေနာက္ ၿပီးခရီးသြားေဒသေတြမွာ တကယ္ အရည္အေသြးမီတဲ့ေဒသေတြ ျဖစ္ လာဖုိ႔၊ အဓိကျဖင့္ေတာ့ အဆင့္မီ တဲ့၊ အရည္အေသြးျပည့္တဲ့ ထုတ္ ကုန္ေတြျဖစ္လာဖုိ႔၊ ဒီေဒသမွာပဲ အေကာင္းဆုံးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္စီမံေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လို ပါတယ္။ ဒါေတြခ်မွတ္ထားသလို အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔လည္းရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို တင္ျပတာေတြ ဆက္စပ္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ေပါင္း စပ္ၿပီးေတာ့ အေျခခံအေဆာက္ အအုံေတြကို ေကာင္းမြန္လာဖို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခုက ျမန္မာဆုိတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွား ဖုိ႔အတြက္ရယ္၊ ေရွ႕ေလွ်ာက္ေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ လုပ္ဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ယခင္ရွိ ၿပီးသားမူဝါဒအျပင္ ထပ္မံၿပီးေတာ့ ျဖည့္စြက္တဲ့ငါးခ်က္ကို ခ်မွတ္ထား ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အာဆီယံစီးပြား အသုိက္အဝန္းမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိအာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းကိုအလုိက္ သင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖုိ႔ ခရီးသြား က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တာမ်ဳိးေတြ စီမံေဆာင္ရြက္သြား မယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မ်ား မထိခိုက္ေစေရးႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ၌ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးမ်ားကိုလည္း အေျခခံၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ကာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အလုပ္ အကိုင္မ်ားရရွိလာေစရန္ ဝင္ေငြ ပိုမိုတုိးျမင့္ရရွိေစရန္ ခ်မွတ္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။
လက္ရွိခရီးသြားက႑အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဘ႑ာေငြ ခ်ထားေပးမႈတြင္ ယမန္ႏွစ္ထက္ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑အတြက္ လုံေလာက္ေသာဘ႑ာေငြေၾကး ရရွိေစရန္ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၄ဝ၆၈သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၄၄၅၁ သန္းရရွိ ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။