images
UN
UN
အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲက ျပသသြားေသာ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးက႑၏ အေရးပါမႈျမင့္တက္လာျခင္းမ်ား
Tuesday, 15 November 2016
ဟီလာရီကလင္တန္က ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားထဲ၌ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္ ပုိင္းခန္႔သာလုိအပ္ေသာအခ်ိန္၌FBI အဖြဲ႕ ကသူမႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အီးေမးလ္အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ျပန္ လည္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာ ခဲ့သည့္အခ်က္သည္ အဓိကက်ေသာ ထုိး ႏွက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက တူညီသည့္ သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအေျဖမွာေဒၚနယ္ ထရန္႔သည္ လက္ရွိ ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ ေခတ္အေျခအေနအရ ကမၻာေပၚရွိျပည္သူ အမ်ားစု စုိးရိမ္ေနေသာ လုံျခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဦးစားေပး ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသာစီးရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ ဒီမုိကေရစီဂ်ာနယ္၏ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားႏိွမ္ နင္းမည္ဟုကတိျပဳခဲ့႐ုံသာမကျပည္တြင္း သုိ႔ ဒုကၡသည္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာ သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပါ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ကုိင္တြယ္မည္ဟုယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ ေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ပုိမုိဝင္ေရာက္လာသည့္ ဒုကၡသည္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်သူမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳ ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ယုံ ၾကည္သူဦးေရ မ်ားျပားေနေသာ အေမ ရိကန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေပၚထြက္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည့္အားကုိးရာ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားအထိ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္အျပင္ ျဗိတိန္ ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ဳိးက ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လက္ခံရမည့္အေျခအေနအား ေရွာင္လႊဲလုိ ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢမွႏုတ္ထြက္ ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ သူမ်ားက အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးအတြက္ အေလးေပးစဥ္းစားရမည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကပုံရသည္။ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လက္ခံခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ၾသဇာ အႀကီးဆုံးအမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္ စံခ်ိန္ေရးထုိးခံခဲ့ရသည္အထိ ျပည္သူ မ်ား၏ေထာက္ခံမႈကုိကာလရွည္ရရွိခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီအဓိပတိမာကယ္အေပၚ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မွစတင္ကာ ဂ်ာမနီျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းသြားျခင္းအား ေဒၚ နယ္ထရန္႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အဖြဲ႕က သတိျပဳမိခဲ့ေသာ္လည္း ဟီလာရီ ကလင္တန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သူမကုိယ္တုိင္ သတိျပဳမ
ျခင္း ရွိခဲ့ပုံမရဟု ပညာရွင္အမ်ားစုက သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။
ကမၻာႀကီး၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားအရ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီး ပြားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးက႑မွာ ႏုိင္ငံတုိင္းရွိ ျပည္သူအမ်ားစု စုိးရိမ္ပူပန္ သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ သည္မွာ ႈွ အဖြဲ႕က အီရတ္ႏုိင္ငံအတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကုိသိမ္းပုိက္ကာ ကမၻာ အရပ္ရပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ မ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ျမင့္တက္ ခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္မႈ ေစာင့္ ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားကအတည္ ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈမည္မွ်ကြာျခားေသာ အေျခအေန မ်ားေအာက္တြင္ ရွင္သန္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ လူသားပီသစြာျဖင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ မႈအတြက္ လုံျခံဳေသာအေျခအေနမ်ားကုိ သာ ဦးစားေပးလုိသူဦးေရ ျမင့္တက္လာ သည္မွာ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ပုိင္းမ်ား အတြင္း ပုိမုိထင္ရွားသည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည္ဟုအေမရိကန္စိတ္ပညာ ရွင္မ်ား ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာ မႈမ်ားအရ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။
ပညာရွင္မ်ား၏ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ သုေတသနစစ္တမ္းမ်ား၏ေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ား မည္မွ်မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အႏုိင္ရမည္ဟု ျပတ္ ျပတ္သားသားေရပန္းစားေနေသာဟီလာ ရီကလင္တန္ကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုခန္႔ အတြင္း အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ အျပတ္သားဆုံးရလဒ္ျဖင့္ အႏုိင္ရ ခဲ့ျခင္းကုိၾကည့္လွ်င္ လက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ မဲဆြယ္ကာလမ်ား၌ ေျပာၾကားခဲ့ သည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေျပာၾကားမႈ မ်ားႏွင့္ ၄င္းက်င့္သုံးမည္ဟု ခ်ျပခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အက်ပ္အတည္း မ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးႏုိင္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဟု ယုံ ၾကည္ႏုိင္ေလာက္သည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္သူ မ်ားက အစဥ္အလာကုိေဖာက္ထြက္ကာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးထက္ စီးပြားေရး သမားတစ္ဦးကုိ ႏုိင္ငံအားေခါင္းေဆာင္ ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပုံရသည္။
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါးျခင္းမွာ ေဒၚနယ္ ထရန္႕အေနျဖင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအေရး အခင္းမ်ားကုိေျဖရွင္းရာ၌အက်ပ္အတည္း မ်ားႏွင့္ မလုိလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္ မ်ားေပၚထြက္ႏုိင္သည္ဟု စုိးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေဒၚနယ္ထရန္႔ကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားကုိ ဦးစားေပးသူျဖစ္ေသာ ႐ုရွား သမၼတပူတင္က အေမရိကန္ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္အေပၚ သေဘာက်သည့္တုံ႕ျပန္မႈ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ ဖြယ္ရွိေနသည္။ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးကုိ ဦးစားေပးသည့္မူဝါဒအားက႑အသီးသီး တြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဦးစားေပးက်င့္ သုံးဖြယ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အေရးအခင္းမ်ားတြင္အေမရိကန္၏ပါဝင္ မႈမ်ားမွာ အသြင္သဏၭာန္ေျပာင္းလဲသြား ႏုိင္သည့္ လားရာမ်ားရွိေနျခင္းကလည္း အေမရိကန္ႏွင့္႐ုရွားၾကားတြင္ ဆက္ဆံ ေရးေကာင္းမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစကာ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနေသာ တင္းမာမႈမ်ား ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနျခင္းက ကမၻာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ရင္ေအးဖြယ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။