images
UN
UN
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ
Friday, 18 November 2016
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာအထူးကင္းလြတ္ခြင့္(Generalized System of Preferences, GSP) ျပန္လည္ရရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ U.S. Generalized System of Preferences Guidebook ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနကို ၾကည့္ပါက ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉ ဒသမ၆၆ သန္း ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ဒသမ၇၈သန္းသာ ရွိသည္။ ၂ဝ၁၄-၁၅ဘ႑ာႏွစ္တြင္အေမ ရိကန္ႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၄၉၄ ဒသမ ဝ၄သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝ ဒသမ ၈၈သန္းသာရွိသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ သြင္း ကုန္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၄ ဒသမ ၉၇သန္းရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၅၇ ဒသမ ၅၉ သန္းသာ ရွိသည္။ ျမန္မာပို႔ကုန္တင္ပို႔သူတို႔ အခြန္ သက္သာခြင့္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမ ရိကန္သို႔ပို႔ကုန္သည္ ျပည္ပပို႔ကုန္စုစုေပါင္း ၏ သုညဒသမ၄ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ စာဖတ္သူဆက္လက္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အေရးႀကီးသည္မွာ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ တို႔သည္စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရည္အေသြးျပည့္မီ ေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးစားရန္ျဖစ္သည္။
ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကင္းလြတ္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာျဖင့္ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ျပဳရာ၌ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားႏွင့္ တရား ဝင္ ခ်ိတ္ဆက္စီးဆင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေငြအရင္း အႏွီးႏွစ္ခု မရင္းရေရး၊ ျပင္ပေဒၚလာ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ကိုမမွီခိုရေရး ပင္ျဖစ္သည္။ သြင္းကုန္က ပို႔ကုန္ထက္ ပိုမ်ားလာေလေဒၚလာဝယ္လိုအားမ်ားလာ ၿပီး ေဒၚလာေစ်းတက္လာသည္။ ၾကာ ေသာ္ အခ်ဳိ႕ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတို႔ သည္ ကုန္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ သည္ထက္ ပို၍တြက္ေျခကိုက္ေသာ ေဒၚ လာအေရာင္းအဝယ္ဘက္သို႔ေျခဦးလွည့္ ကုန္သည္။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်သည့္ အတြက္ ေရႊဝယ္စုသူမ်ားလာၿပီး ေရႊေစ်း တက္ရန္ တြန္းအားျဖစ္လာသည္။ စီးပြား ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရာ၌အခက္ခဲ ဆံုးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ စီးပြား ေရးက်င့္ဝတ္ (Business Ethic) ေစာင့္ ထိန္းလိုက္နာေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရကပုဂၢလိကကိုအားေပးျမႇင့္ တင္ရန္သာမက ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြား ေရးဝန္းက်င္ (Business Environment)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ရန္လိုသည္ဟု သံုးသပ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Private Sector Development)ကို အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၄)ရပ္ တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က တရားမဝင္ေမွာင္ခိုပစၥည္းကူးသန္းေရာင္း ဝယ္မႈမ်ား ရွိေနရျခင္းမွာ အစိုးရက ထိန္း ခ်ဳပ္မႈမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းလြတ္ လပ္စြာ လႊတ္ေပးလိုက္ပါက ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားသည္ အလိုလိုေပ်ာက္ ကြယ္သြားလိမ့္မည္ဟုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ ႀကီးမ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦး က သံုးသပ္ေဝဖန္ျပခဲ့ဖူးသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ စတင္တာဝန္ယူသည္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္အားလံုးလြတ္လပ္လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအခါ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ မ်ား ပေပ်ာက္သြားၿပီလားဟု မိတ္ေဆြ အား ေမးၾကည့္ရာယခင္ထက္ပိုဆိုးေန တယ္။ ေလာဘသားေတြဆိုေတာ့ လႊတ္ ေပးလို႔ မရေသးဘူးဟု ေျပာျပပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္သည့္ အထဲတြင္ တရားမဝင္ေမွာင္ခို ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ၿပီး အခြန္ေရွာင္ရာမွ အခြန္ေဆာင္၍ ပို႔/သြင္း သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေျပာင္းလဲ တင္ေပးရမည့္အခ်က္လည္းပါဝင္သည္။
ေမွာင္ခိုသည္နယ္စပ္သာမကတရား ဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွလည္း ေရာေႏွာဝင္ ေရာက္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ဂ႐ုျပဳရန္လိုသည္။
တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္းတရားမဝင္တင္သြင္းသည့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ကအစ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမ်ားထိခိုက္လာသည္။
ဤကိစၥမ်ားအတြက္ ယခင္ကစီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈရွိေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ ညႇိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးမႈ (Trade Negotiating)ျပဳရန္အခက္ အခဲရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမွန္ကန္ ေရးအတြက္အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္လို အပ္လာသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုအခါျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ေသာစီးပြား ေရးအတားအဆီးမ်ား ကင္းလြတ္လာမႈ အေပၚႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအေျခအေန အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရႏိုင္သမွ်ယူ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ယခုအရပ္သားအစိုးရသစ္ လက္ ထက္တြင္ယခင္ထက္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ လာမည္ဟု ျပည္သူမ်ားက မ်ားစြာေမွ်ာ္ လင့္ထားခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေသာအစိုးရ၏မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ၊ ကိုင္ တြယ္စီမံပံု အေျပာင္းအလဲတို႔ကို သိခ်င္၊ ျမင္ခ်င္ေနသည္မွာ အစိုးရသစ္ တာဝန္ စတင္ယူခ်ိန္ကတည္းကျဖစ္သည္။ယခင္ အစိုးရက ''စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအေျခခံမူေဘာင္f( Framework for Economic and Social Reform, FESR) ကို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားခဲ့သည္။ ယခု အစိုးရသစ္က ဘာေတြထုတ္ျပန္ၿပီး ဘာလုပ္မည္ကို သိလိုၾကသည္။
ယခုအခါတြင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈေႏွးေကြးက်ဆင္းၿပီးျပည္သူတို႔ သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးလာသည့္ဒဏ္ကို ခံစားလာရသည့္အျပင္လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း မ်ား၏ေႏွးေကြးရပ္ဆိုင္းမႈ၊ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးအေျခအေနေအးလာမႈ ၊ေတာင္ သူလယ္သမားမ်ားထုတ္လုပ္သည့္စပါးေစ်း ရသင့္သေလာက္မရမႈ စသည့္ ျပည္သူ႕ အသံထင္ဟပ္ေပၚလြင္လာခ်ိန္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေျပာင္းလဲ ခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ ေကာင္း မြန္ေသာစီးပြားေရးဝန္းက်င္သစ္ကို ပံုစံ သစ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ ႏွစ္ဆ သံုးဆႀကိဳးပမ္းႏိုင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာ တစ္ မ်ိဳးသားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အျခား ႏိုင္ငံႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ ၿပီဟု ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဦးစားေပးက႑ ေတြကိုမည္သို႔ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ လုပ္သင့္သည္ကို တြက္ခ်က္စဥ္းစား၍ စီးပြားေရးမူဝါဒခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္ ရာ၌စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေရရွည္လုပ္ ငန္းစဥ္သာမက စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာ ေရတိုလုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ရန္လိုသည္။ သို႔မွသာလွ်င္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေသာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ေတြ႕က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစု အတြက္ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္လ်ာထား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ားသည္ လက္ရွိေပၚေပါက္ေနသည့္ စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယင္းစိန္ ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို စဥ္းစားရန္ျဖစ္ ပါသည္-
- ယေန႔ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနမႈကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္နည္း။
- ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းျမင့္လာမႈ အေပၚ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ နည္း။
- ေဒၚလာေစ်းတက္ေနသည္ကို မည္ သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္နည္း။
- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီးဝင္သည့္ အေျခ အေနမ်ား ေႏွးေကြးက်ဆင္းလာ သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မည္သို႔ ဖန္တီးေပးမည္နည္း။
- ျပည္ပပို႔ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ကုန္ သြယ္မႈလိုေငြေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္နည္း။
- အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္လာေစရန္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္နည္း။
- စပါးေစ်းက်ဆင္းမႈ၊ ျပည္ပေစ်း ကြက္မခိုင္မာမႈ၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ စပါးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မႈ အားနည္းေနမႈ၊ လယ္ယာလုပ္သား ရွားပါးလာမႈ၊ ထုတ္လုပ္စရိတ္ျမင့္ လာမႈတို႔ကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းမည္နည္း။
- အခြန္စနစ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္နည္း။
- ဂ်ီဒီပီႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအခ်ိဳး မည္သို႔ထိန္းညိႇမည္နည္း။
- ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီး ရွင္သန္လည္ပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုး တက္လာၿပီး စီးပြားေရးလည္ပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသီးသီးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ မီး၊ ေျမေနရာ၊ လမ္းတံတားအေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ အရင္းအႏွီးေငြေၾကး၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရရွိေရး စသည္ တို႔ကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ နည္း။
ရက္ပိုင္းအတြင္းက 'အရပ္ရပ္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းတရိပ္ရိပ္တက္ေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ မည့္အစီအစဥ္ ရွိ/မ ရွိ' လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ဝန္ႀကီး၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္ အားရမႈမရွိသည့္ေဝဖန္သံမ်ားေပၚထြက္ခဲ့ သည္။ ထိုဝန္ႀကီးသည္ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒကို တာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရသည့္ ဝန္ႀကီးသာျဖစ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ အခြန္ အေကာက္မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္ စပ္ေနသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈအေပၚ ၿပီးျပည့္စံုေသာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ က႑အလိုက္မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျခံဳငံုသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒအေသးစိတ္ကို မသိရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ထားမႈမရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္း ေျဖၾကားရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့ဟန္တူသည္။
စာေရးသူဆိုလိုသည္မွာ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား သည္ တစ္ခုတည္းသီးျခားစီျဖစ္ေပၚ သည္မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ ႏႊယ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္၍ သီးျခားစီ ေျဖ ရွင္းရန္ခက္ခဲၿပီး အားလံုးျခံဳငံုဆက္စပ္ စီမံမႈ(Integrated Plan)ျဖင့္ ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္းသာမက ပုဂၢလိကက႑လည္း ညိႇႏိႈင္းမႈ(Coordination) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ(Coordination)လိုအပ္ ပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ ျပန္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္စားသံုးမႈ (Supply and Demand) အေျပာင္း အလဲ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ရွိေန မည္ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္ မႈ၊ ျပည္ပပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္၊ တိုင္းျပည္ ဝင္ေငြ၊ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္၊ အရအသံုးမွ်ေျခ၊ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ေငြလဲႏႈန္း အစရွိသည္တို႔သည္ ဆက္စပ္ေနသည္။ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌လည္း စီးပြားေရး သီအိုရီမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရ ႏိုင္သည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ေျမ ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အေပၚ အျခားနည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္း ရသည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ ေရွးယခင္ အစိုးရမ်ားေခတ္မွ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခတ္အထိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ထိန္းသည့္လုပ္ငန္း(Price Control Measures)ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။