images
UN
UN
ကေလးမ်ား၏အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားအရ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟုဆို
ကိုကိုလြင္ Sunday, 20 November 2016
ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာသီရိ ဟိုတယ္၌ ယခုလ ၁၈ရက္မွ ၂ဝ ရက္အထိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံု ပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ကေလး ငယ္မ်ားက ၄င္းတို႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရ သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲ မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္လိုအပ္မည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ယေန႔ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ တက္ေရာက္ လာခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုတင္ျပၿပီး လိုအပ္မည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ ေရး တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။
''ဒီလို အမ်ဳိးသားအဆင့္ ကေလးသူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲဟာ ကေလး မ်ား ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ကိစၥေတြအေပၚ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးခဲ့ သလို ကေလးေတြရဲ႕စကားသံေတြ ကို အခုေရာ အနာဂတ္မွာပါ နား ေထာင္ၾကၿပီး အေလးအနက္ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္''ဟု ကေလးသူ ငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္ ဌာနမွဴး ေဒၚနီနီလွက မွတ္ခ်က္ ေပးေျပာၾကားသည္။
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကေလးမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ကေလးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနရသည့္ကေလး ငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကေလးအား လံုးကိုအရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီရရွိေစေရး၊ ကေလးမ်ားအေပၚတြင္က်ေရာက္ေန သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရယ္ ပေပ်ာက္ေစေရး၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြား ေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိေစေရး၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား သည့္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ ေဆာင္မႈအျပည့္အဝရရွိေရး၊ ကေလး သူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ား အား ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၾက ၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ကေလး ငယ္တစ္ဦးက ''ဒီေတြ႕ဆံုပြဲကို သမီးတို႔ရပ္ရြာမွာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြးတင္ျပဖို႔ ေရာက္လာတာ ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး မ်ားအေနနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ဘဝကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစဖို႔ သမီးတို႔ရဲ႕ စကားသံကို ေလးေလးနက္နက္ နားေထာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပ ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မယ္လို႔ သမီးတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္''ဟု တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကေလးကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးကေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယင္းသေဘာထားမွတ္ခ်က္၌ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီမွလည္း မၾကာမီကာလအတြင္းက အေထြ ေထြသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၁၉ ခ်က္အား ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းမွတ္ ခ်က္၌ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး အား လံုးအတြက္အက်ဳံးဝင္သည့္ တာ ဝန္ခံမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ အတူ ကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈ ေရးက႑တို႔၌ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေရးႏွင့္ ညီမွ်သည့္ဘ႑ာေငြခြဲေဝ ခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (NCRWG) အား ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္မွစတင္၍ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ေပါင္း ၁၉ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ရွိ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း ကေလးမ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုပြဲရလဒ္မ်ားအရ ကေလး မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တို႔အား ကေလးမ်ားအတြက္ လို အပ္မည့္ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။