images
UN
UN
အာရွေဒသ၏ေနာက္ဆံုးထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အေပၚသုံုးသပ္ျခင္း
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Sunday, 27 November 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿဗိတိန္ကုန္သည္ႀကီး မ်ားအသင္း၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေနေသာေရာဘတ္အက္ဆန္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အလားအလာေကာင္း မ်ားပိုင္ဆုိင္ေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ လ်က္ရွိေနျခင္းကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ဟုေျပာသည္။
အေမရိကန္အစိုးရသည္ ေအာက္တုိ ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ ဘဏ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာက႑မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ကိုပါ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ရန္လမ္းပြင့္ သြားခဲ့၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ စီးပြားေရး က႑တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ေရးကို အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနသည့္ၾကားမွ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ ဟု ယူဆဖြယ္ရာမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခင္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ သစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္ အစိုးရက အခြန္ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ သက္သာခြင့္မ်ားေပးအပ္ ျခင္းႏွင့္မက္လံုးမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ေစလိုသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္က႑မ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားသည္။
ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရေသာႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္း မ်ားအတြင္း အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ ေသာ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္အိႏၵိယႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာေရးႏွင့္ အနာ ဂတ္တြင္ အျပန္အလွန္စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးမ်ား အတြက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားဖယ္ရွားေပးခဲ့သည့္ အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္သည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပည္တြင္း ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုကာ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာ၌ စီးပြားေရးက႑တြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးမွာ အဓိကက်သည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုခံယူ ထားေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သတ္မွတ္ခ်င္ဖြယ္ျဖစ္ ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသံုးသပ္ သူမ်ားၾကားတြင္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကျပ႒ာန္း
ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိေခတ္အေျခအေန မ်ားႏွင့္ကြာဟမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုႏုိင္ငံ တကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေသာစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္အေန အထားသုိ႔ေရာက္ရွိေစရန္မျဖစ္မေနေဆာင္ ရြက္ရမည့္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ကုမၸဏီ မ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒသစ္တြင္စီးပြားေရး က႑ကို ေခတ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည့္အေျခအေနေရာက္ရွိေစရန္လမ္းဖြင့္ ေပးမည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာမူေဘာင္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားေပၚထြက္လာေရး၊ ရွယ္ယာရွင္ မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား ခုိင္မာလာ ေစေရး၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏တာဝန္ ယူမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွင္း ရွင္းလင္းလင္းရွိေစေရးမ်ားကိုလည္းအ ေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားကို တြန္႔ဆုတ္ေစသည့္အေၾကာင္း ရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒသစ္ သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမန္မာေစ်း ကြက္သို႔ဝင္ေရာက္ရာတြင္ တြက္ခ်က္ ထားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အမွန္တ ကယ္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ကုန္က်သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကြာျခားမႈျဖစ္ေပၚေစ သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ စရိတ္ အပိုမ်ားႏွင့္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူ ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳသည့္အေျခအေနမ်ိဳးကိုလည္း ဖန္တီးေပးသင့္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္မီေစရန္ေဆာင္ရြက္ သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟုေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အထက္ပါေခတ္မီေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္ ေနေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ကမၻာ့ ဘဏ္ကထုတ္ျပန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အလြယ္ကူဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း ၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ ပါဝင္ရာတြင္ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အဆင့္ ၁၇ဝ တြင္ရပ္တည္ေန ျခင္းေၾကာင့္စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာက႑ မ်ားကို ေခတ္မီေစရန္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံေဒ သတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္လြယ္ကူေသာအေျခအေန မ်ားကို လိုက္မီရန္အတြက္ပင္ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္းရဖြယ္ရွိသည္။