images
UN
UN
ယေန့မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကုန္သြယ္ေရး
ေမလြင္ Monday, 28 November 2016
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ အလုပ္ခြဲျခားလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ ႀကီးထြားလာေရးတို႔လိုအပ္ပါသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈေလာကသုိ႔ လက္လွမ္းမီေရးႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္ရရွိေစေရးတို႕အတြက္ အထူးႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လႊမ္းျခံဳဆက္စပ္ေျပာင္းလဲေနေသာ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမွာ 'ကုန္သြယ္ေရး'ပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳေလေလ စီးပြားေရးပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေလေလျဖစ္သည္ဟု ေျပာရမည္ထင္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားဟုေျပာလို႕ရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စုစုေပါင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈအခ်ဳိး တစ္နည္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ အေပၚ မွီခိုမႈဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ခန္႕ အထိရွိေနတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာႀကီးကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရရွည္ တည္တ့ံသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ားကုိ ခ် မွတ္ထားပါတယ္။ ယင္းပန္းတိုင္မ်ား ထဲတြင္ လူတိုင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္ၿပီးေရ ရွည္တည္တံ့မယ့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္စား သုံးမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ား အခိုင္အမာ ေပၚေပါက္လာေရးဆိုသည့္ပန္းတိုင္ႏွစ္ရပ္ ပါဝင္ပါတယ္။
ယင္းကိစၥမ်ား ျပည့္ဝရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႕ကုန္က႑ႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ က႑မ်ားသည္ အဓိကက်ေနၿပီး ကမၻာ့ ေစ်းကြက္၊ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္မည္မွ်အထိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေပါင္းစည္းႏိုင္မည္ဆို သည့္အခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ေနတာ ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ယခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကုိ ကမၻာ့ဘဏ္က ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ကနဦးခန္႕မွန္းထားခဲ့ရာမွ ယခုေနာက္ဆုံး အေျခအေနမွာ ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီး မ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးေႏွးေကြးလာျခင္း၊ ကုန္ စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာျခင္း၊ ကမၻာ လုံးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈအားေပ်ာ့လာျခင္း၊ အရင္းအႏွီးစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးသြားျခင္း စတဲ့အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားရဲ႕ ပို႔ကုန္တင္ပို႕မႈမ်ားဟာလည္း အဓိ က ကုန္စည္မ်ားနဲ႔ ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း လာမႈေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အေနအထား သုိ႕ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာတာနဲ႔အမွ် အာရွေဒသတြင္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခိုင္ ႏႈန္း ၇ဝ သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး က႑ကုိ အားထားေနရသည့္အတြက္ စီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ဆိုသည့္အခ်က္ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ကမၻာႀကီးတြင္ စားနပ္ ရိ ကၡာဖူလုံေရးသည္ အေရးႀကီးတဲ့က႑ တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ လယ္ယာက႑ သည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မလြဲမေသြ ပိုမိုအေရးႀကီးလာမွာျဖစ္တယ္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနဟာ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကုန္ သြယ္မႈအေျခအေနေကာင္းမြန္ရန္ ကုန္ သြယ္ေရးမူေဘာင္နဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံနဲ႔ ကုန္ သြယ္ေရးေကာ္ရစ္ဒါႀကီးမ်ား၊ကုန္စည္ဆုိင္ ရာအရည္အေသြးနဲ႔ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္ မွတ္မႈမ်ား၊ မလိုအပ္သည့္ အပိုကုန္က်မႈ မ်ားကို အနိမ့္ဆုံးအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ မည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား အထူးပင္လိုအပ္လာပါတယ္။
ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပျခင္းဟာ ပို႔ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးကုိ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ ၾကမွာကုိ သတိေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါ တယ္။ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပေနျခင္းဟာ ျပည္တြင္းမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္ မႈကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက သက္ေရာက္မႈ ရွိသလို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး တန္ဖိုးကုိလည္း ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ မႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ မႈျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔အတူ ပို႕ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ကိုပါ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပထမ ေျခာက္လ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္အေျခအေန
ပထမ ေျခာက္လ ကုန္ဆုံးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပို႕ကုန္တင္ပုိ႕ႏိုင္မႈကုိ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ေတာ့၂ဝ၁၆-၁၇ဘ႑ာႏွစ္ပထမေျခာက္ လပတ္မွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၃၆ သန္းရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူနဲ႕ ႏႈိင္း ယွဥ္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚလာ၅ဒသမ၅၆ သန္း ဖိုးတင္ပို႕ခဲ့တာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ဟာ ပုိ႕ကုန္ ေဒၚလာ ၁၁ဒသမ၉၂သန္း ပုိမိုခဲ့တယ္ဆို တာေတြ႕ရပါတယ္။
ထို႔ျပင္ ဒီႏွစ္တင္ပုိ႕မႈမွာ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းကတင္ပုိ႕မႈဟာ ေဒၚလာ၃ ဒသမ ၅၄ သန္းရွိၿပီးေတာ့ နယ္စပ္တင္ပုိ႕မႈဟာ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတင္ပုိ႔မႈဟာ ေဒၚလာ၂၁သန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္မႈမွာေတာ့ ယခင္ ႏွစ္က ေဒၚလာ၂ဒသမ၃၆ သန္းဖိုး တင္ပုိ႔ ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္က ေဒၚလာ ၂ဒသမ၂၇ သန္းဖိုးသာတင္ပုိ႔ႏိုင္တာေၾကာင့္ နယ္စပ္ တင္ပုိ႔မႈဟာေဒၚလာကိုးသန္းနီးပါးေလွ်ာ့ က်သြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ပို႔ကုန္အုပ္စုလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
ပို႕ကုန္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႕ အုပ္စု(၇)စု ခြဲျခားထားရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းအုပ္စု၊ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းအုပ္စု၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပစၥည္း အျခားပစၥည္းဆိုၿပီး ခြဲျခားထား ပါတယ္။
ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ဘ႑ာႏွစ္မွာ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔တဲ့ပို႔ကုန္အုပ္စုကေတာ့ စက္မႈကုန္ေခ်ာ အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ဒီအုပ္စု အေနနဲ႔ကေတာ့ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔မႈပမာဏဟာ ေဒၚလာ ၂၅၉၂ ဒသမ ၆ဝ၇ သန္းရွိပါတယ္။ဒုတိယအမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔တာကေတာ့ လယ္ ယာထြက္ကုန္က႑ျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၁၃၇၆ဒသမ၄၃ဝ သန္းဖိုးတင္ပုိ႔ထားပါ တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အျခားေသာ စုေပါင္းထားတဲ့အုပ္စုကေတာ့ ေဒၚလာ ၈၇၆ သန္းနဲ႕ တတိယေနရာ လိုက္ေနတဲ့ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းအုပ္စုကေတာ့ ကန္ ေဒၚလာ ၃၈၂ဒသမ၉၇ သန္းနဲ႕ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းအုပ္စုက ကန္ေဒၚလာ ၂၂၈ ဒသမ၅၇၂သန္း၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းအုပ္စုက ကန္ေဒၚလာ ၁၁၃ဒသမ ၄၆၆ သန္း၊ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းက ေတာ့ ကန္ေဒၚလာ ၃ဒသမ၁၈၆သန္းဖိုး အသီးသီးတင္ပို႕ထားခဲ့ပါတယ္။ တင္ပုိ႔မႈ ေတြမွာ တခ်ဳိ႕ေသာအုပ္စုေတြဟာ ပိုမို တင္ပို႕ႏိုင္ေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာကုန္ပစၥည္း အုပ္စုေတြကေတာ့ သိသာစြာေလွ်ာ့နဲ က် သြားခဲ့ပါတယ္။
လယ္ယာထြက္ကုန္အုပ္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးႏိုင္ငံျဖစ္တာနဲ႕အညီ လယ္ယာထြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကလည္း တိုးတက္လာ တာရွိသလို ေလ်ာ့က်သြားတာေတြလည္း ႐ွိေနတာေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းအုပ္စုမွာ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္းနဲ႕ လယ္ယာထြက္ ကုန္ ျပည္ပပို႕ကုန္မ်ိဳးစုံပါဝင္ပါတယ္။ယခုဘ႑ာႏွစ္ဝက္မွာလယ္ယာထြက္ ကုန္ တန္ဖိုးစုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ၃၇ ဘီလီယံတြင္ ဆန္နဲ႔ဆန္ထြက္ ပစၥည္းတင္ပုိ႔မႈက ငါးသိန္း ခုနစ္ေသာင္း တန္ရွိၿပီး ဆန္တင္ပုိ႔မႈက ေဒၚလာ ၁၉၈ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသိန္း ငါး ေထာင္တန္ျဖစ္ပါတယ္။ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုး အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၇သန္းေက်ာ္ဖိုး ျဖစ္ တယ္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္ ဆန္တန္ ခ်ိန္ ေလးသိန္း၊ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၇၂ ဒသမ ၉ဝ၂ သန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုႏွစ္ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းနီးပါးနဲ႔ တန္ ဖိုးအားျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၇၃ဒသမ၁ဝ၃ သန္းေလ်ာ့နည္းတင္ပို႕ထားရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလွ်ာ့က်ရျခင္းမွာ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ထိ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပုိ႔မႈသာ အဓိကထားခဲ့ရၿပီး တျဖည္း ျဖည္း နယ္စပ္ေဒသမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္သုိ႕ လြယ္လင့္တကူတင္ပို႕ခဲ့သည့္အတြက္ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပုိ႕မႈေစ်းကြက္ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္မွ တင္ပုိ႔မႈရွိခဲ့တဲ့ အေျခအေနသုိ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွတင္သြင္း ေသာဆန္မ်ားအား အဖမ္းအဆီးမ်ား တဲ့အတြက္ တင္ပို႔မႈရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းကိုပါ လာေရာက္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာ့ဆန္အား အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ ပိုင္၊ ကင္ညာႏိုင္ငံတို႔မွဝယ္ယူရန္ ကမ္း လွမ္းမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းအရ စီးပြားေရးတြက္ေျခကုိက္မႈ နည္းပါးတဲ့ အတြက္ တင္ပုိ႕ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနခဲ့ ပါတယ္။ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္းေနသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်း မွာလည္း အရည္အေသြးအရေစ်းႏႈန္းက် ဆင္းေနခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ထုတ္ လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေနမႈကလည္း ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္အား ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႕က ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုဆန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဆန္ေစ်း ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္တင္ပုိ႕ႏိုင္ငံေပၚ မူတည္၍ ဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္တစ္တန္ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ဝ မွ ၁၂ဝ အတြင္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဆန္တစ္တန္လွ်င္ ၁ဝ ေဒၚလာမွ ၈၅ ေဒၚလာအတြင္း က်ဆင္း ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကမၻာ့ဆန္ေစ်း အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။
ပဲမ်ဳိးစုံတင္ပို႕မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ပဲမ်ဳိးစုံတင္ပို႕ေရာင္း ခ်တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ကေနဒါျပီးရင္ဦး ေဆာင္ေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းေတြထဲမွာ ႏထစသမအ မ်ားျပီး ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေပးႏိုင္ေရးမွာ အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပထမေျခာက္လပတ္ကာလတြင္း မွာ ပဲမ်ဳိးစုံ တန္ခ်ိန္ ၇၄ဝဝဝဝ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ထားျပီး တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၇၅၈ဒသမ၂၂၈သန္း၊ ယခင္ႏွစ္၂ဝ၁၅- ၂ဝ၁၆ ကာလတူမွာေတာ့ ပဲမ်ဳိးစုံနဲ႕ တန္ ခ်ိန္ ၇၄၆၈ဝဝဒသမ၆၄ဝ တင္ပို႕ထားျပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၆၈၄ သန္း ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ပဲမ်ဳိးစုံတင္ပို႕မႈဟာ ယခင္ႏွစ္တင္ပို႕မႈ ထက္ တန္ခ်ိန္ ၃၈၃၃ဒသမ ၂ဝဝ ေလ်ာ့ နည္းခဲ့ေပမဲ့ ပဲေစ်းေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြမွာေတာ့ ကန္ေဒၚလာ ၁၇၃ သန္း ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့ပါတယ္။


ပဲမ်ဳိးစုံတြင္အဓိကပဲေလးမ်ဳိးတို႕အနက္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္သံုးသန္းေက်ာ္တင္ပို႕ထားျပီး ကန္ေဒၚလာ ၄၄ဝ ဒသမ ၆၅ဝသန္းရရွိ ထားျပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူမွာ တန္ခ်ိန္ ၃ဝဝ၈၅၇ဒသမ ၉၅၉တန္တင္ပို႕ ထားျပီး ကန္ေဒၚလာ ၃၄၈ဒသမ ၈၅သန္း ရရွိပါတယ္။ ယခုႏွစ္တင္ပို႕မႈဟာတန္ခ်ိန္ ၄၉၁၁၉ ဒသမဝ ၅၄ တန္ရွိေသာ္လည္း ရေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၆ဒသမ ၂ဝဝ သန္း ပိုမိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းေကာင္းတဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္ပဲေစ်းကြက္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အိႏၵိယျဖစ္ျပီးပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းတင္ပို႕မႈက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္းသိ ရွိရပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္မတ္ပဲေစ်းေကာင္း ခဲ့တဲ့အတြက္ လက္က်န္မရွိသေလာက္ နီးပါးေရာင္းခ်ရတာေၾကာင့္ေတာင္သူမ်ား အေနနဲ႔ အခုႏွစ္တြင္ မတ္ပဲအမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ဳိးလာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားျဖစ္ ေပၚေနပါတယ္။
ပဲတီစိမ္းတင္ပို႕မႈကေတာ့ ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ပထမေျခာက္လပတ္ကာလ အတြင္း တန္ခ်ိန္ ၂၂ဝဝဝဝေက်ာ္ တန္ဖိုး အားျဖင့္ ေဒၚလာ၂၁၇ ဒသမ ၇၂၃ သန္း တင္ပို႕ႏိုင္ခဲ့ျပီး ယခင္ႏွစ္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ကာလတူ ပထမေျခာက္လပတ္ကာလ အတြင္း တန္ခ်ိန္ ၁၆ဝ၆၅၆ ဒသမ၈၈၂ တန္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၆၄ ဒသမ ဝ၅ဝ သန္းတင္ပို႕ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ယခု ႏွစ္မွာေတာ့ တန္ခ်ိန္ေရာ၊ တန္ဖိုးပါတိုး တက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူနဲ႔ ယခုႏွစ္ကာလတူကိုႏိႈင္းယွဥ္ ပါက ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၆၄၆၇၆ဒသမ ၅၈၁ တန္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၅၃ ဒသမ ၆၇၃ သန္း ပိုမိုတင္ပို႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေစ်းကြက္အလားအလာ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သို႔ တင္ပို႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးရရွိ ေရးကို ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါ တယ္။
ေစ်းနႈန္းကလည္းအျမင့္ဆုံးေလာက္နီး ပါးရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ေစ်း ကြက္ကိုတင္ပို႕ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား Supply Change တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပါဝင္ေနသူမ်ားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို ျမန္မာဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္၊ ထုတ္ေပးရမည့္ လက္မွတ္၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပည့္ စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္သည္။လက္ရွိအျခအေနတြင္ ပဲတီစိမ္းတင္ပို႕မႈ ရာခိုင္နႈန္း ၆ဝ Generalized System of Preference နယ္စပ္ေဒသကေန တင္ပို႕ ေနတာေၾကာင့္ သတိထားျပီး အျခားေစ်း ကြက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္တင္ပို႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ပဲစင္းငုံတင္ပို႕မႈက ဒီႏွစ္မွာနည္းေန ပါတယ္။ ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပထမ ေျခာက္လပတ္ကာလအတြင္း ပဲစင္း ငုံတန္ခ်ိန္ ၇၉၄၄၉ တန္ တင္ပို႕ႏိုင္ျပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၉၆ ဒသမ ၁၅၄ သန္းရရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ ၂ဝ၁၅- ၂ဝ၁၆ ကာလတူတြင္ ပဲစင္းငုံတန္ခ်ိန္ ၁ဝ၆၉၈၇တန္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၉၆ ဒသမ ဝ၆၆သန္း ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ပဲတန္ခ်ိန္ ၂ဝ၉ ဒသမဝ၆တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႕ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္းေစ်းေကာင္းတဲ့အတြက္ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေက်ာ္ ကြာဟတာသာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ယခုႏွစ္သာ တင္ပို႔ မႈေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ယခုႏွစ္ ပဲစင္းငုံအထြက္ဟာ အလား အလာေကာင္းမ်ား ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကပဲဝယ္လက္ျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယအေန နဲ႔လည္း ရာသီဥတုေၾကာင့္ ပဲအထြက္နႈန္း ေလ်ာ့က်တဲ့ အေနအထားမွာရွိေနပါ တယ္။ အိႏၵိယအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲမ်ားအားဝယ္ယူႏိုင္ေရး၊ ေစ်းကြက္ မပ်က္ယြင္းေစေရးအတြက္ ႀကိဳးစားစီမံ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ပဲမ်ဳိးစုံအား လက္ရွိအေနအထား ေစ်းကြက္အျပင္ အျခားေစ်းကြက္သစ္မ်ား ထိုးေဖာက္တင္ပို႕ႏိုင္ဖို႔ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မတ္ပဲေစ်းႏႈန္းကလည္း မႏွစ္က ေစ်းေကာင္းရေပမဲ့ အခုႏွစ္မွာ ေတာ့သတိထားဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိအေနအထား တြင္ ပဲေလွာင္လက္ပစၥည္းက်န္မ်ားက လည္း ထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ပစၥည္းကို ထိန္းထားလို႔ ေစ်းကြက္အေျခ မရွိဘဲ ေရရွည္တြင္ ျပႆနာျဖစ္လာႏိုင္ ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပပါတယ္။ EU ေစ်းကြက္ကို တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ Supply Change တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။
သို႕ျဖစ္၍ ယေန႔တင္ျပေပးလိုက္ေသာ အျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ကုန္သြယ္ မႈက႑အတြက္ ထပ္မံအေရးႀကီးသည့္ သြင္းကုန္က႑ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ပိုင္းရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စီးပြား