images
UN
UN
အာရွေဒသ၏ေနာက္ဆံုးထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အေပၚသုံုးသပ္ျခင္း
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 29 November 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ အားသာခ်က္မ်ား
အာရွေဒသ၏ ေနာက္ဆံုးထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က႑အသီးသီး၌ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ျမင္ ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တုိး တက္ရန္လိုအပ္သည့္က႑မ်ား၌မူ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚ လာမႈႏွင့္ ေဝးကြာလ်က္ရွိသည္။လုပ္သား ခ ေစ်းခ်ဳိျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈ ဇုန္မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား တုိးပြားလာခဲ့ျခင္း မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံအလုပ္သမား မ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အေျခခံ လုပ္သားခမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုသက္သာ ေနသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ သားခေစ်းႏႈန္းသက္သာျခင္းကို အေလး ထားသည့္စက္႐ုံမ်ား တုိးပြားလာဖြယ္ရွိ ေနသည္။
သယံဇာတ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ မဆုိင္ေသာ က႑မ်ားကိုၾကည့္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီညြတ္သည့္အျပင္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကို ေတာင္းဆုိမႈျမင့္တက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိန္ အဟုန္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္ဟု ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး က႑မ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေျခလွမ္း ျပင္ေနသည့္က႑မ်ားျဖစ္ေနသည္။ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွ လြတ္လပ္ေသာပညာေရးလုပ္ငန္းစု ျဖစ္သည့္Dulwich Collageသည္ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ႐ိုးမကုမၸဏီကထည့္ဝင္မည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃ဝ ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ေကာလိပ္ ႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ အျပင္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ပညာေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အၿပိဳင္အဆုိင္ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ဆုိင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ လ်က္ရွိေသာ International SOS လုပ္ငန္း စုသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပး အပ္ရာ၌ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ၾကားမွ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ေဝစုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ အျပင္ အျခားက႑မ်ားတြင္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လည္း ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
ကမၻာေက်ာ္ စာရင္းအင္းႏွင့္ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာDeloitte သည္လည္း ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္အင္အားႀကီး စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားကို အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ကမၻာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ ခုခန္႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခဲ့သည့္ အေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံခါး ဖြင့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဝါဒႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ ဟန္မ်ား အားနည္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအၾကံေပးကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္း က႑မွာ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈပိုမိုျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် အခ်ဳိး ညီစြာျဖင့္ ပိုမိုႀကီးမားလာရန္ ေသခ်ာ လ်က္ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အင္ဂလို-အေမရိကန္ စီးပြားေရးအၾကံေပးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ အၾကံေပးကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္၏အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မႈပိုမိုႀကီးမား လာေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ဥပေဒမ်ားျဖစ္ ေနသည့္အျပင္ ၿဗိတိသွ်ဥပေဒစနစ္ကို လည္း အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒ မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ညီသည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ဆုိပါ က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အျခား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ထက္ ပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သဟဇာတျဖစ္မႈလည္း ပိုမုိႀကီးမားမည္ ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔တြင္ က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေသာဥပေဒမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ဥပေဒစနစ္ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေခတ္ေနာက္က်မႈ ႏွင့္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားပါဝင္ေနၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒစနစ္ကို ေခတ္ႏွင့္ညီသည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဦးစားေပး ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးက ေခတ္ ႏွင့္ညီသည့္ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ ဆုိပါက အေမရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ မိခင္ ႏိုင္ငံ၌ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းကဲ့သို႔ ခံစား ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားသာခ်က္မ်ား ပိုင္ဆုိင္ဖြယ္ရွိေနျခင္းမွာ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား မွကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္အခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။
အနာဂတ္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း
ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ကမၻာႀကီးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာက႑ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းျခင္းမ်ား မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုထိေရာက္လြယ္ ကူမည့္ အီလက္ထရြန္နစ္အစိုးရစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ကို အေလးေပး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)