images
UN
UN
ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ေမလြင္ Friday, 02 December 2016
၂၉-၁၁-၂ဝ၁၆ရက္ကေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္မွာ ကုန္သြယ္ေရးသည္ အေရးႀကီးက႑ျဖစ္သည့္အနက္ အဆိုပါ က႑တြင္ ပါဝင္ေသာ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ ႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚ မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားအျပင္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စဥ္းစားသင့္ သည္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈတြင္ ေျပာင္းတင္ပို႕မႈ ပါဝင္ပါတယ္။ ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပထမ ေျခာက္လပတ္ကာလအတြင္းမွာ ျပည္ပ သို႔တင္ပို႕မႈမွာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၅၁ဒသမ၇၅၂ သန္းေလ်ာ့နည္း ေနပါတယ္။ ေျပာင္းကို တ႐ုတ္ျပည္ နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနၾကရၿပီး ယခုကာလအတြင္းမွာေတာ့ တိရစၧာန္ အစားအစာထုတ္ စက္႐ံုတစ္႐ံုကို ပထမ ဆုံးတည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ပမာဏနည္းပါးလွကာ ယခုႏွစ္မွာ ေျပာင္း လက္က်န္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ရွာေဖြတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ထို႔ျပင္တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းအုပ္စု ႏွင့္ေရလုပ္ငန္းပို႔ကုန္အေနျဖင့္လည္း ေလ်ာ့ နည္းလ်က္ရွိကာ ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္မ်ား ကိုတင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ မ်ားမွာအာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိ ကႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ကြၽန္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အဓိက အမ်ားဆုံးတင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေလး ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရထြက္ပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ကို ထိုင္းေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းကိုသာ တင္ပို႔ေနရသည္။
ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္မ်ားသည္ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္တြင္ အေတာ္အသင့္ေအာင္ျမင္ ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း မွစ၍ တိုးတက္မႈမရွိသေလာက္နည္းပါး လာခဲ့ပါသည္။ ပုစြန္တင္ပို႔မႈတြင္ ေျခာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕တိုးတက္ေသာ္လည္း ငါး တင္ပို႔မႈမွာ အမ်ဳိးအစားအားလုံးက်ဆင္း ေနသည္။
ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္းက႑ ျပည္ပပို႔ ကုန္တန္ဖိုးကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အဓိက က်ေသာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈပိုင္းရွိစိန္ေခၚမႈ မ်ားတြင္-ပုံမွန္စြမ္းအင္မရရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္း ခြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈတိုးခ်ဲ႕ရန္ စြမ္းရည္အား နည္းေနျခင္း၊ အရင္းအႏွီးမ်ားနည္းပါး ေနေသးျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္အစာ၊ သားေပါက္ႏွင့္သားေလာင္းမ်ား လုံ ေလာက္စြာမရရွိျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္မ်ားလိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရန္ခက္ခဲေနျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ လိုက္နာမႈ အားနည္းေနျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲပမာဏထက္ မေလ်ာ့ေစဘဲ ေရရွည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ သည့္စီမံခန္႕ခြဲမႈမလုံေလာက္ေသးျခင္း၊ ထုတ္ကုန္မ်ား တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအကန္႕အသတ္ရွိေနေသး ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပိုင္းေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒ ပိုင္းျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ငါးလုပ္ ငန္းဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံး ရန္အားနည္းေနျခင္း၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ မြမ္းမံသူမ်ားႏွင့္ ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကား တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္ေရး၊ ဆက္ သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိ ေသးျခင္း၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ သြင္းလာသည့္သြင္းကုန္မ်ားေပၚတြင္ သြင္းကုန္အခြန္အခမ်ားျမင့္မားေနျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ေတြ႕ ရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအေနျဖင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိေသးျခင္းႏွင့္ ကုန္ က်စရိတ္ျမင့္မားေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္/စံညႊန္းႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေသးျခင္း၊ မိမိတံဆိပ္ ျဖင့္တင္ပို႔ရန္ အကန္႕အသတ္ရွိေနျခင္း၊ ပို႕ကုန္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိေသးျခင္း၊ ကုန္
သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုးျမႇင့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားနည္းေန ေသးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ သယံဇာတ မ်ားမေလ်ာ့ပါးေစဘဲစဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေစမည့္စီမံကြပ္ကဲမႈ မူဝါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးမႈမ်ား မလုံေလာက္ေသးျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ ရာ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား နည္း ပါးေနေသးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ယင္းအခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါဦးတည္ခ်က္ ငါး ရပ္အားခ်မွတ္ထားသည္။ ၄င္းတို႔မွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ေခတ္မီ ေစရန္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ လုံေလာက္ ေသာေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈနည္းပညာမ်ားတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရထြက္ကုန္က႑ ေရရွည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္း အားျမႇင့္တင္သြားရန္၊ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္အရည္အေသြး စီမံ ခန္႕ခြဲမႈစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးစီမံခန္႕ခြဲမႈစြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑၏ ထြက္ကုန္မ်ားေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္ဝေရးကို တိုး ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ ပူးေပါင္းလက္တြဲမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေရလုပ္ ငန္းအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲေရးတြင္ ထိေရာက္ ေသာ မူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႕လိုအပ္ၿပီး သုေတသနဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ထိေရာက္ေသာ သိပၸံ နည္းက်သုေတသနႏွင့္သတင္းအခ်က္ အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျဖင့္ေရထြက္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္တီထြင္မႈစြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္၌ ေအာင္ ျမင္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရထြက္ ကုန္လုပ္ငန္းကုန္အမွတ္တံဆိပ္သတ္မွတ္ ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္စြမ္းေဆာင္မႈတည္ ေဆာက္သြားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ပထမလယ္ယာက႑ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဓိကလုပ္ငန္းမွာ ေရထြက္ကုန္ လုပ္ငန္းက႑ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေရ ထြက္ကုန္လုပ္ငန္းသည္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ ျပည္ တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို အက်ဳိးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္အလားအလာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးပါေသာက႑ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္း ေန႔စဥ္စားေသာက္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၃ဒသမ၅သန္းခန္႕ အလုပ္ အကိုင္ရရွိေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳ သျဖင့္နိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ရိကၡာဖူလုံမႈကိုလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၾ<ြကယ္ဝ ေသာ ေရသယံဇာတမ်ားႏွင့္အမယ္စုံ ေသာေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ားကလည္း ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းအား တိုးခ်ဲ႕ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ားျဖစ္သည္။
ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးစြာပထမ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရးက်င့္ စဥ္(ြသသိ ဗဆကေခကူအကမန)ရွိေသာ ငါး၊ ပုစြန္သားေဖာက္စခန္းမ်ားကို စတင္ တည္ေထာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပူးေပါင္းကာ အဆိုပါ အဆင့္မီသားေဖာက္စခန္းမ်ား ထူေထာင္ ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ သက္တမ္းတိုငါးမ်ိဳးစိတ္ မ်ား ေျပာင္းလဲေမြးျမဴရန္ လိုအပ္သည္။
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေသာ ေရလုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံ အလိုက္အဆင့္အတန္းမ်ားထားရွိသည္။ႏ႕ သို႔တင္ပို႕ရာတြင္ ႏ႕၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရသကဲ့သို႔ အေမ ရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္စေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔တင္ပို႕ရာတြင္လည္း ၄င္းတိုင္းျပည္ မ်ား၏ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာအစား အစာထုတ္လုပ္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမ်ားက လိုက္ နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ စက္႐ံု တိုင္းလက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စံခ်ိန္စံညႊန္းကိုေရး ဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္းလိုအပ္ သည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ ရန္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲ မႈေကာ္မတီတစ္ရပ္လည္း ဖြဲ႕စည္းရန္လို အပ္ၿပီး ယင္းေကာ္မတီမွစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ၍ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းပိုင္ ေျမမ်ားကို ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ထိ ေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္းမွလည္း ပုဂၢလိကပိုင္ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရည္ မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးကို လည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏွစ္ ၃ဝစီမံခ်က္အား သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏလ်ာထားခ်က္အား လက္ရွိပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီ ေအာင္ ႏွစ္ ၃ဝ စီမံကိန္းေရးဆြဲထား ရွိသလုိ ကာလတိုမ်ားလည္း သတ္မွတ္ ထားရွိသည္။
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မူလလ်ာထားခ်က္အေပၚတြင္ ပုိ႔ကုန္ အေနျဖင့္ ၃၉ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သြင္းကုန္အေနျဖင့္ ၄၂ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္မႈပမာဏအေနျဖင့္ ၄၁ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး မႈအေပၚမွာ ခြဲျခားပါက ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း တင္ပုိ႔မႈအတြက္လ်ာထားခ်က္ ၂၂ဘီလီယံ(ေဒၚလာ၂၂၂၉၁၈ ဒသမ ဝဝ သန္း)မွ လက္ရွိတြင္ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၉၅၇၉ ဒသမ ဝ၇၇သန္း) ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ လ်ာထားခ်က္၏ ၄၁ ဒသမ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နယ္စပ္ေဒသ တင္ပို႔မႈအတြက္ လ်ာထားခ်က္ ၈ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ(ေဒၚလာ ၈၄၇၇သန္း)အေပၚ တြင္ ေဒၚလာ ၃၃၇၁ ဒသမ၈ ၇ဝ သန္းဖိုး ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လ်ာထားခ်က္ အေပၚတြင္ ၃၉ ဒသမ ၇၈ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခု အခါ ေျခာက္လတာကာလၿပီးဆုံးသြား ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ကုန္တြင္လ်ာထား ခ်က္ျပည့္မီႏိုင္ေရး အေလးထားေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအေနအထားအရ ပို႔ကုန္သုံးဆ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ရွိအေျခအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္သည့္အေျခအေနေတြ႕ရွိရ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္စနစ္တက်အျပန္အလွန္ သုံးသပ္ၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေပ သည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး ြဗဏႏွင့္ ကုိက္ညီေသာသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ၊ ထုတ္ လုပ္မႈရာဇဝင္တို႕ကုိ ျပည့္စုံေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ကုန္စည္ပို႔ေနက်ေစ်းကြက္ မွာ တင္ပုိ႔မႈေလ်ာ့က်သြားသည့္ ကုန္စည္ မ်ား ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ခါနီးသည့္ ကုန္စည္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေၾကာင့္ဆုိသည့္ အေျဖရွာကာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ ျခင္း၊ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီ ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ဝင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ ေစ်းကြက္ေဝစု အျပည့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ ေပသည္။
ပို႕ေနက်ကုန္စည္၊ ပို႕ေနက်ေစ်း ကြက္ကို တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ပို႔ေနက် ကုန္စည္အလိုက္ ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြ ခ်ိတ္ဆက္တင္ပုိ႕ႏိုင္ရန္ ကုန္စည္အသစ္ မ်ားကုိ ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ တင္ပုိ႔ႏိုင္ရန္၊ အရည္အေသြးအဆင့္အတန္း မီကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ မ်ား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ႏညိ ႕်နမ ဆိုသည့္ ေနာက္ဆုံးအမွန္တကယ္ စားသုံးသူေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ တင္ပုိ႕ႏိုင္ ရန္အတြက္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုၿပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအခါတြင္ အေမရိကန္ဆန္ရွင္ မရွိေတာ့သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားအတြက္ ြွဏ အခြင့္ အေရးမ်ားလည္း ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း အေနာက္ေစ်းကြက္မ်ားကို တင္ပုိ႔ရန္အတြက္မွာ သတ္မွတ္ထား သည့္ ကုန္ပစၥည္း၊ အရည္အေသြး၊ ထုပ္ပုိးမႈ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းစစ္ေဆးျခင္း အခ်က္ အလက္ႊမေခခငဘေူငအပဆိုင္ရာမ်ား၊ ြွဏ ဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ားမွအခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေန သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
ထို႔ျပင္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ေသာကုန္ ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္အထြက္ႏႈန္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ျမင့္မားၿပီး ကမၻာ့ေစ်း ကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရာ တြင္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစမႈကို ေတြ႕ ရပါသည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားဆက္စပ္ေန သည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး အခြန္ အေကာက္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ေစ်းကြက္ရွာေဖြရာ တြင္လည္း ကုန္ၾကမ္းအတိုင္းတင္ပို႕ေန သည့္အေျခအေနမွ အရည္အေသြးျမႇင့္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ သင့္ၿပီး က႑အသီးသီးအတြက္ ဓာတ္ ခြဲခန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္စစ္ေဆးခ်က္လက္ မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းက လည္း ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ရန္ အခက္ အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း တင္ျပလိုက္သည္။