images
UN
UN
ကြန္တိန္နာယာဥ္ျပႆနာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕တိုးတက္ေရး
သုတႏိုင္ Tuesday, 13 December 2016
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အဓိကလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ကြန္တိန္ နာႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ည ၉ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအတြင္း ေမာင္းႏွင္ခြင့္ျပဳမည့္ အစီ အစဥ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္က်င့္သံုးေစခဲ့သည္ဟု သတင္း မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ကြန္တိန္ နာယာဥ္ႏွင့္ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သည့္ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္သြားလာ ခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔ကာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ႏွင့္ အျခားယာဥ္မ်ား ပိတ္မိေနခဲ့သည့္သတင္း၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ဝင္ ထြက္ရာ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကုန္ ေသတၱာတင္ယာဥ္အစီးေရ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ပိတ္ဆို႔ ေနၿပီးထိုကုန္တင္ယာဥ္တန္းႀကီးသည္ငါးမိုင္ထက္ မနည္း ရွည္လ်ားႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ေမာ္တင္မွ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္အထိ မၾကံဳစဖူး ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ား ကို ဖတ္႐ႈရသည္။
ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ ရာ ယခင္ကုန္ခ်ခ က်ပ္ ၅ဝဝဝဝ မွ က်ပ္ ၈ဝဝဝဝ အထိတက္သြားခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ခိ်န္အတြင္း ယာဥ္ မ်ားအလုအယက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေမာင္းၾကသည့္ အတြက္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ရသည္ဟု တခ်ဳိ႕ကဆိုသည္။
ေဒသအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားသြားလာေရး ႏွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းသြားလာေရးအတြက္ အဆင္ ေျပေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥျဖစ္၍ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူက ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲရွိက ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပၾကရန္ ေျပာၾကား ခဲ့မႈအေပၚ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕က တင္ျပမွ လုပ္ေပးသည္ထက္၊ ေကာ္မတီက အခက္အခဲ မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ေကာ္မတီကသာလွ်င္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ သည္တို႔ကိုစီမံသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ကိုလည္း ၾကားသိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တင္ျပပါက ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ အၿငိဳးအေတး ဒဏ္ကိုမခံလိုေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုက မတင္ျပ လိုၾကဟု သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေကာ္မတီက ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္စီမံခန္႔ခြဲ သင့္ေပ သည္-
- ျပည္သူမ်ားသြားလာရန္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Public Transportation Management )
- ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲ မႈ (Cargo Transportation Management)
- အေကာက္ခြန္စစ္ေဆး ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ(Custom Clearance Management)
အထက္ပါအပိုင္းသံုးပိုင္းအနက္ ကုန္စည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္စစ္ေဆး ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း သည္ ႏိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ကုလသမဂၢကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔က ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သယ္ ယူပို႔ေဆာင္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေရး (Trade and Transport Facilitation) အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ(Trade and Transportation Management) မွ ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္လုပ္နည္း မ်ားကို သုေတသနျပဳပညာေပးလ်က္ရွိသည္။ ဤအပိုင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး၊ ျပည္သူတို႔၏ စီးပြားေရးအတက္အက်ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရွည္အတြက္ စနစ္တက် သုေတသနျပဳၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရကာလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သည္။
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္အထိအေထြေထြကုန္စည္ (General Cargo) ႏွင့္ကြန္တိန္နာကုန္စည္ (Container Cargo) မ်ားကို ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ ကိုင္တြယ္ ရွင္းလင္းရသည့္စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္
နယ္ေဒသအသီးသီးမွ ရန္ကုန္သို႔ ထိုအခ်ိန္က ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ဳိးစံု ၁၅ဝဝ ခန္႔ ေန႔စဥ္ဝင္ သည္ကို ေအာက္ပါသုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရွိရ သည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွထြက္သမွ် ျပည္ပတင္ပို႔မည့္ ကုန္စည္ရာခုိင္ႏႈန္း ၈ဝခန္႔သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔စီးဝင္ ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သကဲ့သို႔ သြင္းကုန္မ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔အမ်ားဆံုး ဝင္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးသည္။ ကုန္သြယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ရန္လို သည္။ အထူးသျဖင့္ ပို႔ကုန္က်ဆင္းေနေသာ ယခု အခ်ိန္အခါမ်ဳိး၌ ပို၍သတိထားသင့္သည္။ပို႔ကုန္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္းရွိမွသာလွ်င္ ပို႔ကုန္ မ်ားမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ကြန္တိန္နာျပႆနာေၾကာင့္ ကုန္တင္ခ်ခ က်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ခန္႔ ပိုမိုကုန္က်ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ပ တင္ပို႔သူအတြက္ ေဒၚလာ ၃ဝ နီးပါး ပိုမိုကုန္က် သြားသည္။ ျပည္ပႏွင့္ယွဥ္ေရာင္းရာ၌ အျမတ္ ပါးပါးသာက်န္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို ႏွစ္ရွည္ လမ်ားခံစားရပါက ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္စြမ္းက်ဆင္း သြားႏိုင္ေပသည္။
ယခင္အစိုးရကာလက ယခုကဲ့သို႔ ကြန္တိန္ နာကားက်ပ္မႈျပႆနာ၊ ကြန္တိန္နာကားသမား မ်ားကို ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းရ ခက္ခဲျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းအစားထိုးရွာရန္ ခက္ခဲ ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရးအခ်ိန္ ေစာင့္ဆိုင္းရ ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးၿပီး ပါက ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔သြားေရာက္ တင္ျပလက္မွတ္ထိုး ရျခင္း၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ တံတားကူးရန္ က်ပ္တည္းျခင္းႏွင့္ စရိတ္ပိုမိုကုန္က်ျခင္းအပါ အဝင္ ကုန္သြယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအခက္အခဲ မ်ားမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Private Sector Development) အစီအစဥ္အရ ဌာနမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္JICA တို႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးပင္မ စီမံကိန္း (National Transportation Master Plan) ေရးဆြဲခဲ့ရာ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ႀကီး မ်ားသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ပ်မ္းမွ် တန္တစ္ေသာင္းစီးဆင္းရာမွ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ပ်မ္းမွ် တန္ ငါးေသာင္းအထိ ငါးဆတက္လာမည္ျဖစ္၍ ႏွစ္အလိုက္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျပင္ဆင္ရန္ တြက္ခ်က္ရရွိခဲ့သည္။
အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တာဝန္ရွိ သူမ်ားပါဝင္လ်က္ JICA, ADB, World Bank မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္သည့္ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးမူဝါဒ (Yangon’s Policy on Transport) ေရးဆြဲထားသည္။ ထိုစဥ္က လိႈင္သာယာစက္မႈ ဇုန္မွ ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပုသိမ္ဘက္မွလာ သည့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုအတြက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ အနီးဆံုးျဖတ္ဝင္ႏိုင္မည့္ တံတားတစ္စင္းကို ၾကည့္ျမင္တိုင္ ဗားကရာမွ အေနာက္ဘက္ ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ႏွစ္ထပ္လမ္း (Elevated Road) ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေဒၚလာ သန္း သံုးရာေက်ာ္ အသံုးျပဳရမည့္အေျခအေနကို တြက္ ခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္ မ်ားမွ ကုန္စည္အဝင္မ်ားအတြက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈ ( Connectivity with Ports, Logistic Facilities and Industrial Areas) အတြက္Dry Ports (Truck Terminal)ေနရာမ်ား လ်ာထားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
အစိုးရကေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေလ့လာ တြက္ခ်က္ရရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ႏွစ္ အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ထည့္သြင္းလ်ာထား၍ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျပင္ဆင္တည္ ေဆာက္ရန္စီမံခဲ့သည္။ ကြန္တိန္နာယာဥ္ မ်ားအပါအဝင္ယာဥ္ေၾကာျပႆနာသာမက ကုန္သြယ္မႈႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီမံခန္႔ ခြဲမႈ (Trade and Transportation Mana- gement)လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့့ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါသည္-
- လိႈင္သာယာတံတားအသစ္ တစ္ စင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊
- ဘုရင့္ေနာင္ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ ေဆာက္ျခင္း။
- ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း(Dry Port) ကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တညင္းကုန္း အနီးတြင္ တစ္ခု၊ ရြာသာႀကီးတြင္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ရာ တညင္းကုန္းအနီး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၍ ရြာသာႀကီး၌ တင္ဒါေအာင္သူႏွင့္ဌာနတို႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရန္ရွိသည္ဟုသိရပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမစ္ငယ္အနီး၌ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရ ပါသည္။
- စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ သစ္သီး ဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လက္ ကားကုန္စည္ဒိုင္(Wholesale Market)မ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္ တညင္းကုန္းႏွင့္ မႏၲေလးပုလိပ္ တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း။
- အေကာက္ခြန္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဌာနေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေလ့လာ၍ မိမိႏိုင္ငံ တြင္အလားတူလုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံ ေစျခင္း။
-JICA အကူအညီျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍ ဆိပ္ကမ္း ရွင္းလင္းေရး၊ အာဆီယံျပတင္း တစ္ေပါက္စနစ္ (ASEAN Single Window) စနစ္သံုး ႏိုင္ မည့္ဆာဗာပ႐ိုဂရမ္ေရး ဆြဲတပ္ ဆင္ျခင္း။
အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကြန္တိန္နာမ်ားသြားလာဝင္ထြက္ေရးအခက္ အခဲႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရး လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေရး အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ဆိပ္ကမ္း (Sea Port) မေရာက္မီကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း (Dry Port) တည္ေဆာက္ရန္လိုေပသည္။ ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္း (Dry Port) တြင္-
- အေကာက္ခြန္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ရွင္း လင္းမႈ(Custom Control and Clearance )
- ယာယီသိုေလွာင္မႈႏွင့္ အေကာက္ ခြန္စစ္ေဆးမႈ (Temporary Storage during Custom Inspection)
- ေပ ၂ဝ၊ ေပ ၄ဝ ကြန္တိန္နာမ်ား ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ကိရိယာမ်ား (Container handling equipment for 20/ 40 feet containers)
- ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ ေအာ္ပေရတာ႐ံုး ( Offices for Operator/ Contractor)
- ရွင္းလင္းေရးကိုယ္စားလွယ္႐ံုး (Offices for clearing and forwarding agents)
- လံုျခံဳမႈစနစ္(Security System)
- ဆက္သြယ္မႈစနစ္ (Communication system)
- အျခားလိုအပ္သည့္႐ံုးမ်ား (အပင္ ေရာဂါပိုးမႊားစစ္ေဆးေရး၊ သစ္ ေတာထြက္ပစၥည္းစစ္ေဆးေရး စသည္မ်ား)
ျဖင့္ဖြဲ႕စည္း၍စစ္ေဆးေပးလိုက္ျခင္းအား ျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ စုပံုစစ္ေဆးရမႈ ေလ်ာ့နည္းျမန္ဆန္ျခင္း၊ အေကာက္ခြန္ဝန္ ထမ္းမ်ားညတိုင္း အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရျခင္းအစား၊ Dry Port ၌ ေန႔ပိုင္း စစ္ေဆးထားၿပီးညပိုင္းရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ေမာင္းခ်ထားေစျခင္းျဖင့္ စစ္ ေဆးခ်ိန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ ေပၚေနေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေပ လိမ့္မည္။ လက္ငင္းလက္ပူတိုက္ ေျဖရွင္း ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ စစ္ေဆးသူအင္အားအသင့္မျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္ရန္၊ စနစ္တက်ကြင္းဆင္းေလ့လာ သံုး သပ္ၿပီးမွ အစီအမံေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အခက္အခဲရွိႏိုင္သည္မွာ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ ေလ့က်င့္ ဖြဲ႕စည္းေနရာခ်ထားရန္ အခ်ိန္လိုအပ္မႈျဖစ္ မည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံေျဖရွင္းလွ်င္ရႏိုင္ေပ သည္။
ယခင္အစိုးရက စီစဥ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ တညင္းကုန္းအနီးတည္ေဆာက္သည့္Dry Port သည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္သာမကျမစ္တြင္းမွ ကြန္တိန္နာတင္ ေရယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ ကပ္ထားမည့္ပင္လယ္ကူးကုန္တင္သေဘၤာ သို႔ကပ္၍တင္ျခင္း(Midstream) ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အေဝးကိုေဟာင္ေကာင္တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္ ကစာေရးသူသည္ ေဟာင္ေကာင္ဆိပ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္ကြန္တိန္နာတင္ေရယာဥ္ မ်ား စြာအသံုးျပဳလ်က္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ ေပၚသို႔ေရလယ္တင္ (Midstream) ျပဳလုပ္ သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။
ရြာသာႀကီးDry Port သည္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္သာမက မီးရထားျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသာမကသီလဝါဆိပ္ကမ္း သို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္ Dry Port မ်ားကို ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္အေဝး (Distant Dry Ports) မနီးမေဝး အလယ္အလတ္(Midrange Dry Ports)၊ အနီး(Close Dry Ports ) ဟူ၍ ထားေလ့ရွိသည္။မႏၲေလးျမစ္ငယ္တြင္ လ်ာထားသည့္Dry Port သည္ အေဝးကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္း(Distant Dry Port) အမ်ဳိးအစားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေၾကာမ်ားအနက္ ကြန္တိန္နာကုန္တင္ယာဥ္မ်ဳိးစံုတို႔အတြက္ သီးျခားယာဥ္ေၾကာေပးရန္၊ လမ္းခ်ဲ႕ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသျဖင့္ မီးရထားလမ္းမွ သီးျခား Cargo Express ေျပးလွ်င္ရမရ သူရဦးေသာင္းလြင္ထံေမးျမန္းခဲ့ဖူးပါသည္။ သို