images
UN
UN
ျမန္မာႏုိင္ငံကိုဦးတည္ေနသည့္ ကၾ<ြာ့မ်က္ႏွာသစ္မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 16 December 2016
ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ျပင္းထန္သည့္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ သိသိသာ သာကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ International Crisis Group(ICG) သည္ ေအာက္တို ဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလမ်ားအတြင္းက ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ ခိုက္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ အျခားသတင္းရင္း ျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာသတင္းမ်ားကို ေပါင္း စည္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္အေနအထား မ်ားကို ဖြင့္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္အုပ္စုသည္ ¤င္းတို႔အဖြဲ႕၏အမည္ကို Harakah al-Yaqin ဟု အမည္ေပးထားကာ အာေရဗစ္ ဘာသာအရ ယံုၾကည္မႈအတြက္လႈပ္ရွား ျခင္းဟု အမည္ရသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ မ်ား၌ လူ ၂ဝဝ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ကာ လူ ၁၂ဝဝဝဝ ခန္႔မွာ ေနရပ္ေဒသမ်ားကိုစြန္႔ ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။
Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕ကို ေဆာ္ဒီ ႏုိင္ငံ မကၠာၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ေနထုိင္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္ေပးထားေသာ ျပည္ ေျပးမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေကာ္မတီ က ႀကီးၾကပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ¤င္းတို႔အဖြဲ႕၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို Ata Ullah (အျခားအမည္မ်ားလည္းရွိေန)ဟု အမည္ ေပးထားသူက ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားျဖင့္ သတင္း ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ အဓိကေျပာၾကား သူအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ¤င္းကို ႐ို ဟင္ဂ်ာဟုေခၚဆိုသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ကရာခ်ိၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မကၠာၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ သူျဖစ္သည္။ မကၠာၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ ထားသည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ေနသူလည္းျဖစ္ သည္။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝ ပါရွိကာ ေခတ္သစ္ေျပာက္က်ားစစ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳ မ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ¤င္းတို႔ကဦး ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ¤င္းတို႔ေကာ္မတီ ထဲတြင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ဆံုး ျဖတ္ခြင့္ရွိေသာ အဆင့္ျမင့္အစၥလာမၼစ္ ပညာသင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ziabur Ra-hman လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။
Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕သည္ အနာ ဂတ္တြင္ ဘာသာေရးအရ တရားဝင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္အတြက္ ေဆာ္ဒီအာ ေရဗီးယား၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ ေထာင္စု၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္အျခားႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ေနထိုင္သည့္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။
အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟုအမည္ခံယူထားသူမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ ၌ အဆိုပါအုပ္စုအား ထင္သာျမင္သာရွိ သည့္ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားရရွိေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အုပ္စုသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ သည့္ အစြန္းေရာက္မ်ားကိုသာမက အျခားပါဝင္လိုသူမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာ ျမင့္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေျပာက္က်ားစစ္ ဆင္ ႏႊဲျခင္းႏွင့္ေဖာက္ခြဲေရးသင္တန္းမ်ားေပး ျခင္းတို႔ပါဝင္ခဲ့ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံ ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ လ်က္ရွိေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္ကာ အဆိုပါအုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္သည့္အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ မုန္းတီးရန္လိုမႈမ်ားျမင့္မားေနျခင္းမ်ား ေၾကာင့္Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕ကို လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အျမစ္ ျပတ္ႏွိမ္နင္းႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ကာ အနာဂတ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားထပ္မံ ေပၚထြက္လာဖြယ္ရွိသည္။
စုစည္းမႈႏွင့္ႀကီးမားသည့္အေထာက္ အပံ့မ်ားရရွိထားသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ ေသာခိုင္မာမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း ေၾကာင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစိုးရ က ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားအား အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အင္အားနည္း ပါးသည့္ စစ္ေသြးၾ<ြကအုပ္စုမ်ားလႈပ္ရွားခဲ့ ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ အစြန္း ေရာက္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးမရွိၾကဘဲ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွား လိုသည့္သေဘာမ်ဳိးရွိသည္။ ¤င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရရွိရန္ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါး သည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ ရွင္သန္ ေနထုိင္ရျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္သည္ဟုသတ္မွတ္ ေသာခံစားရမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမ်ား မွာ ¤င္းတို႔အားအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး အတြက္ ႐ုန္းကန္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ရ မည့္အေျခအေနမ်ားေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိ ေစျခင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု မွတ္ယူ ရမည့္အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မ်ား ခံစားေစခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း၌ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားပိုမိုတိုး ပြားလာခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည့္ျဖစ္ စဥ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)