images
UN
UN
ျမန္မာႏုိင္ငံကိုဦးတည္ေနသည့္ ကမၻာ့မ်က္ႏွာသစ္မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾ<ြကမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 17 December 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံတကာ ဂ်ီဟက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခုိင္မာ သည့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ အေျခ အေနမ်ားျမင္ေတြ႕ေသာ္လည္း Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႕ႏွင့္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲအသြင္တုိက္ ခုိက္ျခင္းမ်ားထက္ ေျပာက္က်ားစစ္ အသြင္တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိသာ ဦးစားေပး လုိသည့္သေဘာရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အရပ္သားမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ ျခင္းမရွိေသးပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အစၥ လာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ တုိက္ခုိက္သည့္အသြင္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမွာမူအဆင္ေျပလွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးမဟုတ္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ သည္။
Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕၏ နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားမွာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းသုံးခုကုိ အ႐ုဏ္မတက္မီတုိက္ ခုိက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ လုံျခံဳေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကအက်ဆုံးေနရာဟု ဆုိရမည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ကုိ လည္း ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ တုိက္ခုိက္သူ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ပါဝင္ခဲ့သည့္ အျပင္ လက္တန္းျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကုိပါ အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္ကူမ်ားအလ်င္ အျမန္ေရာက္မလာေစရန္ ဆက္သြယ္ေရး ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္မွ ျပင္းထန္သည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္မွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ကုိလည္း ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ႏုိဝင္ ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျပန္ အလွန္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္တပ္မေတာ္ မွ အရာရွိအဆင့္တစ္ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ စနစ္ တက်ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ စစ္ေသြး ၾ<ြကမ်ားျဖင့္ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ပုိင္းျခားတုိက္ ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည့္အျပင္ အနာဂတ္တြင္လည္း ပုံစံတူ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္သူမ်ား ယူေဆာင္သြားသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားျပန္လည္ရယူရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ခဲ့သူမ်ားကုိဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္ဆင္ေရးအသြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိ ခုိက္က်ဆုံးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည့္အျပင္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္သူမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ ရမည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သည္ အက်ပ္အတည္းမ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ရ သည္။ လုံေလာက္သည့္တပ္အင္အားမ်ဳိး အသုံးျပဳႏုိင္ရန္လည္း ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။ HRW အဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ ၁၅ဝဝ ခန္႔ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အစုိးရက အေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ကြာဟ ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း သုိ႔ ထြက္ေျပးသူ ၂၇ဝဝဝ ခန္႔ရွိခဲ့ကာ ေနရပ္စြန္႕ခြာခဲ့ရသည့္ဒုကၡသည္ဦးေရမွာ လည္း ၃ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားလည္းေပၚထြက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမတည္ျငိမ္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ရကုိင္ရ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရခုိင္ျပည္နယ္၌ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိ ဆုိေသာ အခ်က္ႏွင့္ နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ ဆုိေသာအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားတြင္ လည္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မ်ားမရွိဟု သတ္မွတ္ရမည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အား အကာအကြယ္ေပးလုိ၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲမႈ မ်ားလည္းေပၚထြက္ခဲ့သည္။ မေလးရွား ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အပါအဝင္ မြတ္စလင္ ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားမွ ဆက္ဆံ ေရးေအးခဲမႈအေျခအေနမ်ားမွာလည္း ပုိမုိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကုိ မွားယြင္းစြာကုိင္တြယ္မိပါက အဆုိပါေဒသတြင္ Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕အား အားေပးေထာက္ခံသည့္ မြတ္စလင္ဦးေရ တုိးပြားလာႏုိင္ျခင္းမွာ ျငင္းပယ္ရန္မလြယ္ေသာ စြန္႕စားရႏုိင္ေျခ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားလည္း တုိးပြားလာႏုိင္သည္။ အစြန္းေရာက္မ်ား မ်ားျပားလာမည့္အေျခ အေနတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစကာ ဂ်ီဟက္ဝါဒီမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဖိတ္ေခၚ သကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကုိလည္း ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္း ဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ကုိလည္းသတိ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားသည္ ေက်ာ္လႊားခြင့္မရွိ ဘဲ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုံျခံဳ ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္တုံ႕ျပန္မႈမ်ားကုိ အဆင့္ ျမင့္စြာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္္မ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံ ေရးမူဝါဒမ်ားကုိလည္း စနစ္တက်ေရးဆြဲ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိစပ္ေနသည့္ ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း မ်ားကုိ မွ်ေဝအသုံးျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ဆုိင္ သည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္သာကုိင္သာရွိသည့္အေျခအေနမွာ က်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ အေျခအေန မ်ားပုိမုိဆုိးရြားလာျခင္းမရွိေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။