images
UN
UN
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မ်က္ႏွာသစ္မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾကြမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 19 December 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ထို႔အျပင္ အဆိုပါေဒသတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆံုး႐ံႈး ေနသည္ဟု ခံစားေနရဖြယ္ရွိကာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ အထက္ပါ ခံစားခ်က္မ်ားပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ပံုရသည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး က႑ႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။မေလးရွားသို႔ေရေၾကာင္း မွတစ္ဆင့္သြားေရာက္အေျခခ်ရန္ႀကိဳးပမ္း မႈမ်ားကို ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုး ျပဳမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ား အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာေပါက္ ကြဲသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ မွ်တ မႈမရွိဟုခံစားရသည့္ အျမင္မ်ားတိုးပြား လာျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ရန္ ေမာင္းႏွင္ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေန မည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါလားရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းမရွိေသးဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေန ထုိင္သူမ်ားတြင္ မ်ဳိးဆက္မ်ားရွိေနမည္ ျဖစ္ကာ ¤င္းတို႔၏မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ လည္း အလားတူလုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘဝရွင္သန္ေန ထုိင္မႈအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရ မည္နည္းဆိုသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ အင္ အားအလြန္အကြၽံသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အျပင္ မမွ်တမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုပါကမေက် နပ္မႈမ်ားတိုးပြားေနမည္ျဖစ္၍ Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕ကို အားေပးေထာက္ခံမႈ မ်ား ျမင့္မားလာဖြယ္ရွိသည္။ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအရ က်ယ္ျပန္႔သည့္မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မပါဝင္ခဲ့ပါက လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကိုကိုင္တြယ္ရာ၌ ထိ ေရာက္မႈရွိရန္ ခက္ခဲသည္ဆိုေသာ အခ်က္မွာ ထင္ရွားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စုစည္းမႈႏွင့္အားေပး ေထာက္ခံမႈခုိင္မာသည္ဟု ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ားအသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ မွားယြင္းသည့္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဆိုပါက အစြန္းေရာက္ သူမ်ားတိုးပြားလာေစရန္ဖန္တီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ သည္။
အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္ လႊားရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ကိုင္ တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံ ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေအာင္ႀကိဳးပမ္းကာ မြတ္ စလင္အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ား မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
နိဒါန္းအက်ဥ္း
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္၌ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ား၏အခု အခံမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာပံုစံသစ္ကို ေဖာ္ ထုတ္ျပသရန္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ International Crisis Group က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္၏ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အစီ ရင္ခံစာအေပၚ အေျခခံထားကာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔သည့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ဒိုင္းနမစ္ျဖစ္မႈမ်ားကို ထည့္ သြင္းေရးသားထားသည္။ အေရးႀကီး သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ¤င္းတို႔အတြက္နစ္နာေစသည္ဟု ခံစားခ်က္မ်ားကိုနားလည္ေရးျဖစ္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စု ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနသည့္ အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေျခခံ က်ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း မႈမ်ားအတြက္ပါ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ရပ္ အသြင္ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္သည္။
အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ အသစ္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာအေၾကာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ ျပမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံ တကာအဆက္အသြယ္မ်ားရယူကာျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အား တုံ႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။အစီရင္ခံစာေရးသား ရာ၌ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအေျမာက္အျမား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္သူ မ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္ခံယူထားသူမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ အေျခစိုက္ ေနထုိင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ဆုိင္ သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကို ပါ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာမွေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)