images
UN
UN
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မ်က္ႏွာသစ္မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾ<ြကမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 21 December 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအျဖင့္ လက္ နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ ရျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဒသအနည္းငယ္ကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏုိင္သည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ သည္။ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ရန္ၿငႇိဳးဖြဲ႕မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္မြတ္ စလင္မ်ားၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန မွာ အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအားႏွိမ္နင္းေပးရန္ ေတာင္း ဆိုျခင္းမွာ လက္ေတြ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း သိ ရွိေနသည့္ၾကားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ စလင္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ မူဂ်ာ ဟီဒင္သူပုန္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပး ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္အထိ တည္ရွိေနခဲ့ကာ ၁၉၅၄ခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မူဂ်ာဟီဒင္သူပုန္မ်ားကို စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္ဆင္ႏႊဲကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မူဂ်ာဟီဒင္သူပုန္မ်ားကို အေရွ႕ပါကစၥတန္ ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ေပၚအထိလိုက္လံႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ မူဂ်ာဟီဒင္သူပုန္မ်ား သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ ညီမႈရယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ က်န္ ရွိေနေသာ မူဂ်ာဟီဒင္လက္နက္ကိုင္မ်ား မွာ လက္နက္ခ် အ႐ံႈးေပးရာေရာက္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရြယ္အစားႀကီးမား ျခင္းမရွိေသာ ခုခံတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ သာက်န္ရွိခဲ့ၿပီး ဓားျပဂိုဏ္းအသြင္မ်ဳိးသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိေတာ့သည္ဟု သတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မူဂ်ာဟီဒင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေမယုေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕အတြင္း၌ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ထက္ တပ္မေတာ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားကို သာထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ ၿပီးေနာက္တြင္ ေမယုေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္အျပင္ လူနည္း စုအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ခ်င္ ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ား သည္ ေဒသခံမ်ား၏ေထာက္ခံမႈရရွိျခင္း မရွိေသာ္လည္း မူဂ်ာဟီဒင္လႈပ္ရွားမႈကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့ သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။
၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာအရပ္ရပ္၌ အစၥလာမၼစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျမင့္တက္လာမႈ ႏွင့္အတူရခိုင္ျပည္နယ္၌ယခင္ကလက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သူပုန္အၾ<ြကင္းအက်န္မ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦးဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ငယ္အမ်ားအျပားကြဲ ျပားသြားကာ အစြန္းေရာက္သည့္အေျခ အေနမ်ားကို အမ်ားဆံုးကိုင္စြဲခဲ့သည့္အဖြဲ႕ မွာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ ဂ်ာညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕(RSO) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ (RSO) အဖြဲ႕ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ကာရခိုင္႐ိုဟင္ဂ်ာအစၥလာမၼစ္ တပ္ဦး (ARIF) ဆိုသည့္အဖြဲ႕သစ္ေပၚ ထြက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ႐ိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕ (ARNO) အျဖစ္ ျပန္ လည္ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
၁၉၈ဝျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ (RSO) အဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိ ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အစြန္ အဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ စုစည္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာႏုိင္ခဲ့ကာ ၂ဝဝဝျပည့္ ႏွစ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားကို အေသးစား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္က အေမရိကန္သံတမန္ေရးဆုိင္ရာ သတင္းကြန္ရက္အတြင္း၌ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္၏ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားထဲ တြင္ RSO ႏွင့္ ARIF အဖြဲ႕ဝင္ ၉ဝခန္႔ သည္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ကာ ေပ်ာက္က်ားစစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ¤င္းတို႔ထဲမွ ၃ဝခန္႔မွာ ေဖာက္ခြဲေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ဆုိင္ေသာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂ဝဝဝျပည့္ ႏွစ္အေစာပိုင္းမွစတင္ကာ ြၽွဥ အဖြဲ႕ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္အေျခစိုက္ ထားေသာ စစ္ေသြးၾ<ြကအုပ္စုတစ္စုျဖစ္ သည့္ Jammat- ul Mujahideen အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ပူး တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ရယူမႈ မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ RSO အဖြဲ႕၏လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ ေမလမ်ား တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိေသာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ RSO အဖြဲ႕၏လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု အတည္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေလးဦး က်ဆံုး ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္အေစာ ပိုင္းတြင္ အထက္ပါအျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္သည္ဟုယူဆရမည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိ ေနသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ သည္။ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)