images
UN
UN
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မ်က္ႏွာသစ္မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾကြမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏိုင္ Friday, 23 December 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အုပ္စုဖြဲ႕ခုခံမႈအသစ္မ်ားႀကီးမားလာျခင္း
(က) ၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္
၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ တြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာေဒသခံမြတ္စလင္မ်ား သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီးတြင္တည္ရွိ ေသာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္ ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ား ကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နယ္ ျခားေစာင့္ရဲစခန္းသံုးခုကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ အမ်ားစုမွာ ဓားႏွင့္အျခားရရာ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေျခာက္ လံုးျပဴးေသနတ္ အလက္ ၃ဝခန္႔ကိုလည္း ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ခဲ့ပံုရကာ တစ္ခ်ိန္တည္းျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာအစိုးရ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးေသ ဆံုးကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သူရွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးကိုအရွင္ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားရွိ ေသနတ္ ၆၂လက္ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ကို အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားက ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္ဟုလည္း ျမန္မာအစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ေနရာမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းရွိ က်ီးကန္းျပင္အရပ္၌တည္ ရွိသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူ မ်ား ယူေဆာင္သြားခဲ့သည့္ ေသနတ္ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ လက္လုပ္ မိုင္းမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ရာလမ္းမ်ား၌ ေထာင္ထားခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းေၾကာင့္ စစ္ကူမ်ား အျမန္လာေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ စစ္ကူေပးရန္ လာေရာက္မည့္ယာဥ္တန္း မ်ားကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္ ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အျခားေနရာႏွစ္ခုမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကိုးတန္ေကာက္စခန္း မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္သူဦးေရမွာ ၄ဝဝခန္႔ရွိမည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေအာက္ တိုဘာ ၁ဝ ရက္မွ ၁၂ရက္ၾကားတြင္ အျပန္အလွန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ေလးဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ႏို ဝင္ဘာ ၃ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ရာ၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ ႏႊယ္ေနေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုရွာေဖြရာတြင္ မေသခ်ာသည့္အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ ျပခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုၾကည့္ပါကရခိုင္ျပည္နယ္၌ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႀကီးထြားေနသည္ကို ျမင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မြတ္စလင္မ်ား ၏ စုေပါင္းခုခံမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အလား အလာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္မွန္းဆ ရန္ မလြယ္ကူေသာအေနအထားမ်ား လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းမွာ မတူညီ သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုလံုးအတြင္း၌ အေၾကာက္တရားမ်ားႀကီးထြားလာေစခဲ့ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ မ်ား၌ လူနည္းစုအသြင္ျဖစ္ေနသည့္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ စိုး ရိမ္စိတ္ပိုမိုျမင့္မားရမည့္အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ၃ဝဝဝ ခန္႔မွာ ေနရပ္ ေဒသမ်ားကိုစြန္႔ခြာကာ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။
(ခ) ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ယူေဆာင္သြား ခဲ့သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ ခဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရး၊ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားကို အားေပးကူညီ ေနသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး မ်ားအတြက္ စစ္ဆင္ေရးအသြင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။
လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ ရာ၌ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ရသည့္အေျခအေန မ်ား ပါရွိခဲ့သည့္အျပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပင္းထန္သည့္တုိက္ခိုက္မႈအခ်ဳိ႕မွာ လံုျခံဳ ေရးႏွင့္နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ ကို ထိပါးျခင္းႏွင့္ေစာ္ကားျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ ေမာင္ခိုင္ကိုတာဝန္မွ႐ုပ္သိမ္းကာ အျခား ရဲမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးအား ေျပာင္းလဲတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားရရွိမႈနည္း ပါးခဲ့ျခင္း၊ ရဲဌာနခ်ဳပ္အား တုိက္ခိုက္ခံ ခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားဆံုး႐ံႈးခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရဲမွဴး ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ခိုင္ကို တာဝန္မွအနားေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုအကူအညီေပးသည့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)