images
UN
UN
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မ်က္ႏွာသစ္မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾ<ြကမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 28 December 2016
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ေအတာယူလက္ခ်္အပါအဝင္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံရွိေကာ္မတီမွ ခြဲထြက္လာေသာ ႐ိုဟင္ ဂ်ာဟုအမည္ခံယူထားသူ ၂ဝ ခန္႔သည္ ေျမျပင္အေျခအေန၌ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾက သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ပါကစၥတန္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ ၾကသည္ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမတုိင္ မီ ၄င္းတုိ႔ထဲမွအခ်ဳိ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ပံုမွန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာမက ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ပါ သြား ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ေအတာယူလက္ခ်္ပထမဆံုးထုတ္လႊင့္ ခဲ့သည့္ဗီဒီယိုဖုိင္အတြင္း၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Nayapara အနီး၌ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ဒုကၡသည္စခန္းသည္ တရားဝင္မွတ္ပံု တင္ထားေသာဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ သည္။ ေမ ၁၃ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းသည္အဆုိပါစခန္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ မြတ္စလင္လူငယ္မ်ားသည္ တုိက္ခိုက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ပါဝင္ရန္အတြက္ လာ ေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိကက်ေသာ တုိက္ခိုက္ေရးအင္အားစု မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံ မ်ားျဖစ္ကာ အေျခခံသင္တန္းမ်ားေပးအပ္ ၿပီးေနာက္ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ် ရန္အတြက္ ေက်းရြာအဆင့္အဖြဲ႕ငယ္မ်ား အသြင္ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့သည္။အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို ေက်းရြာမ်ားရွိငယ္ရြယ္ေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုရမ္က်မ္းစာကို အလြတ္နီးပါးရရွိထား သည့္ မြတ္စလင္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္ ရန္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ဘာသာေရးအရ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္ခဲ့ဘဲ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ တရားဝင္ ျဖစ္တည္မႈရယူလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ အဆင့္ျမင့္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရခုိင္ ျပည္နယ္၌ မြတ္စလင္မ်ားမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ ျဖတ္မႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ေထာက္ခံ ခ်က္ရယူလိုျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါျဖစ္တည္ မႈေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ျခင္းမွာ အစၥလာမ္ ဘာသာတရားအရ တရားဝင္သည့္အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။အစၥလာမ္ ဘာသာတြင္ ဘာသာတရားကိုဆန္႔က်င္ သူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး၌ ေဆာ္ဒီ၊ ဒူဘုိင္း၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယႏွင့္ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္ခံယူ ထားေသာ ျပည္ေျပးမ်ားက အစၥလာမ္ ဘာသာအရ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေနထိုင္သည့္ လူငယ္မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခင္က ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ မွန္း ခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္ကိုက္ဖြယ္မရွိဟု ယူဆ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ Hara-kah al-Yaqin အဖြဲဲ႕အား သိသိသာသာ ေထာက္ခံသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လူငယ္မြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒသခံမြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္းေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးမႈႀကီးမား သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ မက္ဖ္တီဇီရာဘာရာမန္ဆုိသူ သည္ ေမာင္ေတာေဒသမွ ေဆာ္ဒီသုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာတရားႏွင့္ဆုိင္ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ခဲ့ သူျဖစ္ကာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္ခံယူထား သူလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းသည္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အဆံုး အျဖတ္ေပးခြင့္မ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားသူ ျဖစ္ကာ လုိအပ္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးအပ္ ခြင့္ရွိသူလည္းျဖစ္သည္။
Hara-kah al-Yaqin အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ ရရွိေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အသံုးျပဳ ေနသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို အေျခခံသံုး သပ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ကိုဦးတည္သည့္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမည့္ အလားအလာမ်ဳိးမရွိဟု သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ေန သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္မႈမ်ဳိးမရွိဟု ယူဆ ရဖြယ္ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ယူဆရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႕မွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ ေသာ ဗီဒီယိုဖုိင္အခ်ဳိ႕အတြင္း၌ ဂ်ီဟတ္ ဆုိေသာစကားလံုးကုိ အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိသို႔သံုးစြဲျခင္းမွာ အၾကမ္း ဖက္မႈကိုဦးတည္သည့္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးမရွိေသး ဟု ၫႊန္ျပသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ အထက္ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားထဲ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိသည့္ စကားလံုးမွာ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႕မ်ား၏ အမည္ မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းသံုးစြဲျခင္းမရွိေသး ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွာရီရာဥပေဒက်င့္သံုးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခားျမန္မာျပည္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္လႈပ္ရွားသည့္အသြင္မ်ဳိး ရယူ ထားျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးထားရွိသည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံတကာဂ်ီဟတ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ သြားႏုိင္ေသာ ဘာသာေရးအရဆက္ႏႊယ္ မႈမ်ားရွိေနသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုံျခံဳေရးကိုဦးစားေပး ျခင္းႏွင့္အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရွိေဒသခံမ်ား၏ နာက်င္မႈႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)