images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏိုင္ Sunday, 08 January 2017
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌ ဂ်ကာ တာ၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ ဘန္ေကာက္၊ ဒါကာ ႏွင့္ကရာခ်ိၿမိဳ႕အေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္ လာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကမၻာ့ အဆင့္သို႔ေအာင္ျမင္စြာတက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းေနေသာ သူမ၏ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားအား ပိတ္ဆို႔တားဆီးသကဲ့သို႔ျဖစ္လာ ခဲ့သည့္အျပင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားဘက္က လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအားအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရးအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။
လက္ရွိျမန္မာအစိုးရသည္ အေစာ ပိုင္းကာလမ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မ်ားႏွင့္ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္မ်ား အတြက္ အကူအညီမ်ားႏွင့္အေထာက္အပံ့ မ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ပဋိ ပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ားၾကံဳေတြ႕လာ ခဲ့သည့္အျပင္ သံတမန္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ားႏွင့္လည္း မုိင္းကြင္းတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းရသကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အကူအညီ မ်ားစြာေပးအပ္ေနသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သံတမန္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရးကိုဦးစားေပးသည့္ လားရာသို႔ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚအေျခခံကာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိ ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အကူ အညီမ်ားရရွိေရးမွာ မေရရာသည့္အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။
ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားအပါအဝင္ အကူ အညီအမ်ားအျပားေပးမည္ဟု အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းမွာ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရႏွင့္ဂ်ပန္ အစိုးရၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဆာမန္သာပါဝဲက ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးတြင္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေကာင္း မြန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္ ေသာအစီအမံမ်ားကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွေစာင့္ၾကည့္ရန္ တိုက္ တြန္းခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ကလည္း ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သစ္ အန္တိုနီယိုဂူတာ ရက္စ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍တင္းက်ပ္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္ သည္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္အတြင္းက ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တစ္နာရီၾကာခန္႔ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္ သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရာ၌ အခ်ိန္၊ လုပ္ သာကိုင္သာရွိမႈႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားလိုအပ္ သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ကုလ သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္ မရွင္သည္ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပႆရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ သည့္ေကာ္မရွင္သည္လည္း ေအာက္တို ဘာ ၉ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္း ဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေကာ္မရွင္ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္း မြန္သည့္ေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဦး ေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္အေပၚ မြတ္စလင္မ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္း အဝိုင္းၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ မတူညီသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အားမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္လ်က္ရွိ သည့္လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေအာင္ ျပည့္မီျခင္းမရွိဘဲ လံုျခံဳေရးတာဝန္မ်ား ကို လံုေလာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ရာခုိင္ႏႈန္း ၅ဝခန္႔ လိုအပ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပး အပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)