images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 09 January 2017
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
သုိ႔ေသာ္ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သည္ရခုိင္ျပည္နယ္၌ နယ္ေျမရွင္းလင္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴး လြန္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အင္တာဗ်ဴးအခ်ဳိ႕ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က စစ္ေသြးၾ<ြကမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ မ်ား၌ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ မ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္မည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေနာက္ခံကိုယ္ ေရးရာဇဝင္မ်ားအား ေသခ်ာစြာစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွသာ ေစလႊတ္ရန္သတိေပး ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္လိုက္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက ျပင္းထန္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္တိုင္းရင္းသား မ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစမည့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္းအား တစ္ဖက္သတ္ေထာက္ ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ သံုးသပ္မႈ မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ မေလးရွား က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္အက်ပ္အတည္း ၾကံဳေတြ႕ေနသူမ်ားကို အကူအညီမ်ားေပး အပ္ရာတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၏အခန္းက႑ ကုိအသားေပးရန္ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ''သူ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ရပ္တည္မႈကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနပါတယ္။ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္ ကေတာ့ မေလးရွားကို ၾကားေနႏိုင္ငံျဖစ္ ဖို႔နဲ႔ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕က ေပးအပ္ ေနတဲ့ဖိအားေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ အာဆီယံအဖြဲ႕ကို မိသားစုတစ္ခု လိုျဖစ္တယ္လို႔ ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဆီယံအဖြဲ႕အေန နဲ႔ ညီညြတ္မႈနဲ႔စုစည္းမႈေကာင္းဖုိ႔ လိုတယ္ လို႔ တုိက္တြန္းခဲ့တာကို အျခားအာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေတြက လက္ခံခဲ့ပံု ရပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
သံတမန္ေရးရာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အထက္ပါအေျခ အေနမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပဳလုပ္ေနေသာ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾ<ြကမ်ားအား အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ ႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လို အပ္မည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးလွ်င္ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကိုျပန္ လည္ေနရာခ်ထားမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ လာမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြင္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်င့္သံုး ေလ့ရွိသည့္ ''ျဖတ္ေလးျဖတ္''ဆုိသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါရွိလာဖြယ္ရွိေနသည္။ '' လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရာ၌ အဓိကက်သည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြအရင္း အျမစ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕သစ္မစုေဆာင္းႏိုင္ရန္ ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေနာက္ကြယ္၌ေကာင္းမြန္ သည့္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ျပည္ပ အေထာက္အပံ့မ်ားပါဝင္ေနသည့္ အစြန္း ေရာက္လႈပ္ရွားမႈသေဘာ ျဖစ္သည္ဟု အကဲျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕ တြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ ဘက္မလိုက္ ေသာသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ သည့္ International Crisis Groupက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ရခုိင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔သက္တမ္း ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္ခံယူ ထားသူမ်ားပါဝင္ေသာ Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕ကို ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္ခံယူထားသူ ၂ဝ ဦးက ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနသူအခ်ဳိ႕မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ၏အေထာက္အပ့ံရရွိလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ အျပင္ အဆုိပါအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေခတ္ သစ္ေျပာက္က်ားစစ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေတြ႕ အၾကံဳေကာင္းမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾက သည္။၄င္းတုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းတြင္ေနထုိင္သည့္ ေဒသခံမ်ားကို စည္း႐ုံးကာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ခဲ့သူဦးေရမွာ ရာဂဏန္းခန္႔ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ခဲ့သူမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ International Crisis Group ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားသည္ Harakah al-Yaqin အဖြဲ႕အေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈတုိးပြားလာျခင္း ေၾကာင့္ အဆုိပါအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္လာဖြယ္ရွိေန သည္ဟု သတိေပးခဲ့ျခင္းကို အေလးထား ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။