images
UN
UN
နားလည္ရခက္သည့္အေနအထားတြင္ ဆက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္သမၼတသစ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚသေဘာထား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏိုင္ Tuesday, 10 January 2017
အေမရိကန္သမၼတရာထူးကုိ ေဒၚ နယ္ထရန္႔က တရားဝင္လႊဲေျပာင္းယူရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သူမ်ားသည္ အေမရိကန္၏ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ သည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ လ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိကာ အေမရိကန္သမၼတ ရာထူးကုိ လႊဲေျပာင္းရယူမည့္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမဟုတ္သည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ရွိသည့္အျပင္ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းရန္လည္း လြယ္ကူမည္မဟုတ္ ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းခ်မွတ္ မည့္မူဝါဒသစ္မ်ားသည္ ၄င္းေျပာၾကား ခဲ့ေသာ ေျပာစကားမ်ားအရဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ ေရးအရ မွန္ကန္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆုိပါကလည္း လက္ခံဖြယ္အေနအထားတြင္ မရွိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ သစ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိစကား မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ထက္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးက႑ကိုသာ ဦးစားေပး ရမည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတ အိုဘား မားလက္ထက္တြင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ျခားေရးမူဝါဒ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ ေသာ အာရွဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားမွာလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အိုဘားမားလက္ထက္တြင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ား ဆံုးျဖစ္တည္ေနေသာ အေမရိကန္၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အေရွ႕အာရွေဒသသို႔ ဦးတည္လာေစရန္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျပန္လည္ထိန္းညႇိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွ ကို ဦးစားေပးသည့္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို လက္ကိုင္ထားခဲ့သည့္ အိုဘားမား၏ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ၄င္း၏ေရွ႕တြင္တာဝန္ ယူခဲ့ေသာ ေဂ်ာ့ဘုရွ္အစိုးရလက္ထက္၌ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အေရး ယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အိုဘားမားအစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဝါဒသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ တရားဝင္သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ကိုးလသက္တမ္း ရွိခဲ့သည့္ အဆုိပါမူဝါဒသည္ ထုိစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိသည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို မူ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ဘက္မွႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အႀကိမ္ ၂ဝ ခန္႔ရွိခဲ့ သည့္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လာေရာက္မႈခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း၌ ၄င္းတို႔ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္မွာ အေမရိကန္၏ ျပန္လည္ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြင္း၌ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ကို အားေပးေထာက္ခံသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမ ရိကန္၏မူဝါဒ ထပ္မံေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း၏ သေကၤတျဖစ္ခဲ့သည္။ ဟီလာရီကလင္ တန္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုးလာေရာက္ခဲ့သည့္ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပး ျခင္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မ်ားတိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဟီလာရီကလင္တန္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဟီလာရီကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္အၿပီး တြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရွိ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွား မႈမ်ားကိုႏွိမ္နင္းကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အႏိုင္ ရခဲ့သည့္ရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သံတမန္ ဆက္ဆံေရးက႑တြင္ သံအမတ္ႀကီး အဆင့္မထားရွိဘဲ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ထားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္ ဆံေရးတုိးတက္လာသည့္ လကၡဏာရပ္ မ်ားကို ပံုမွန္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ခ်စ္ၾကည္ ေရးခရီးလာေရာက္ခဲ့သည္။ အိုဘားမား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုးလာ ေရာက္သည့္ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အိုဘား မားသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူထား သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ အာရွညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အိုဘားမား ထပ္မံလာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကက်င္းပ ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္ၾကားရွိ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာ တုိးတက္မႈ မ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)