images
UN
UN
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူးကုိယ္စားလွယ္အားေတြ႔ဆံု
Tuesday, 10 January 2017
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ဧည့္ ရိပ္သာခန္းမေဆာင္၌ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူး ကိုယ္စားလွယ္H.E.Mr. Sun Guoxiang ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးH.E.Mr. Hong Liang ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လက္ခံ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ထိုသုိ႔လက္ခံေတြ႕ဆံုရာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ဒီမိုကေရစီကုိ ေရွာင္လႊဲ၍မရ ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီတြင္ ႏုိင္ငံ ေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးထား ၿပီးျဖစ္၍ လက္နက္ကုိင္ၿပီး အခြင့္ အေရးေတာင္းဆုိ၍မရေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚမူတည္၍ မည္သို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ မည္ကိုသာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ားမပါဘဲ မိမိသေဘာဆႏၵ အရေခ်ာေမြ႕စြာလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ေတြ႕ဆုံ ပြဲသို႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူညႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ုံး(ၾကည္း)မွဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနအာရွေရးရာအထူး ကိုယ္စားလွယ္H.E.Mr. Sun Guoxiang ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးH.E.Mr.Hong Liang ႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိမိႏုိင္ငံ တြင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး စစ္မွန္ သည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ပထမသက္တမ္းကာလ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကိုလက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံက်င္းပခဲ့မႈအေျခအေန မ်ား၊ ဒုတိယသက္တမ္းကာလ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွNCA ကိုအေျခခံ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံကုိ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေအာင္ ျမင္မႈမ်ားရရွိသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕မွာ လည္းသံသယေၾကာင့္ေဆြးေႏြးရာ တြင္ ပါဝင္မႈမရွိသည့္အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ယခုထက္ပိုမိုတိုးတက္ ေအာင္ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တြင္ဦးတည္သြားျခင္းျဖင့္ ပိုမိုၿပီး ျမန္ဆန္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဧည့္သည္ေတာ္H.E.Mr. Sun Guoxiang ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီး တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္မ်ားအတြက္ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အတတ္ႏုိင္ ဆုံးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ၾကား၍ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ သြား ေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေျခ အေနမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွစစ္ ေရးအသာစီးရရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ဳိ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္း လွမ္းလိုမႈအေျခအေနမ်ား၊တ႐ုတ္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပထမ အႀကိမ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၂+၂အစည္းအေဝးပြဲ မ်ားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္မႈ၊ ႏွစ္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လုိမႈအေျခအေန မ်ားအားေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ ထက္ တိုးတက္မႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ NCAစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လာေရးဆက္လက္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာင္ျခမ္းတြင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ မက်န္ သေလာက္ျဖစ္သြားၿပီးႏုိင္ငံေျမာက္ ျခမ္းတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္၌UWSA"၀"၊ NDAA, MNDAA, TNLAႏွင့္ KIAအဖြဲ႕ မ်ားက်န္ရွိေၾကာင္း၊ 'ဝ' အဖြဲ႕သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရယူခဲ့သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးသက္တမ္းကာလအၾကာ ရွည္ဆံုးအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္လမ္း စဥ္မရွိမွ၊ လက္နက္စြန္႔လႊတ္မွသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစ မည့္အျပဳအမူမ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကMND- AA ႏွင့္TNLAအၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏွင့္ ပေလာင္ကိုင္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသမ်ား ေပးထားၿပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း အရသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး အခြင့္ အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား၊KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ခံသမိုင္း ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုထက္တိုင္ ဝမ္ ေပါင္ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးရည္မွန္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ကတိ ကဝတ္တည္ရန္ လိုအပ္မႈအေျခ အေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂+၂ အစည္းအေဝး က်င္းပေရးကိစၥရပ္မ်ားအားရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာအျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအာရွေရး ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ကအမွတ္ တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးအပ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူစုေပါင္းဓာတ္ပံု ႐ိုက္ခဲ့ၾကသည္။