images
UN
UN
လယ္ယာေျမမ်ား ပေပ်ာက္မသြားရန္ ထိန္းသိမ္းေရး
ထီယု(ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ) Wednesday, 11 January 2017
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာက႑ကို အေျခခံသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သူမ်ား နည္းပါးလာၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္က မ်ားျပား လာေပသည္။ ထုိ႔ျပင္လယ္ယာေျမမ်ား ကို ေရာင္းခ်ကာ ဝယ္ယူသူမ်ားက အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ လာၾကသျဖင့္ လယ္ယာေျမအျဖစ္ မရွိ ေတာ့ဘဲ လူေနရပ္ကြက္အသြင္ျဖစ္ေနၾက ေၾကာင္း ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာအခ်ဳိ႕တြင္ ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ မ်ား ပေပ်ာက္မသြားေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္
အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ထြန္းကားစဥ္ က လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ၾကရေသာ္လည္း လယ္ယာပိုင္ဆုိင္ ခြင့္မရရွိၾကေပ။ အရင္းရွင္၊ ေငြရွင္တို႔ ကသာ ေျမရွင္မ်ားအျဖစ္ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည္။ အေၾ<ြကးမဆပ္ ႏိုင္ဟုအေၾကာင္းျပကာ လယ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။လယ္သမားမ်ား မွာဆင္းရဲတြင္းမွမတက္ႏိုင္ဘဲ လယ္ယာ ေျမလုပ္သားဘဝျဖင့္သာေနခဲ့ၾကရသည္။
ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကာလတြင္ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ရမည္ဟူေသာ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ေတာင္သူ လယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ မ်ားအရ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာ ေျမကို လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံခြင့္ မရွိေၾကာင္း ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာေျမမဆုံး႐ႈံးေစ ရန္ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္
လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝရက္ေန႔က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ ျဖင့္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အာဏာတည္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးအမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၂/၂ဝ၁၂ ျဖင့္ ေၾကာ္ ျငာခဲ့ပါသည္။
လယ္ယာေျမဆိုသည္မွာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကိုင္း၊ ကြၽန္းေျမ၊ ေတာင္ယာ ေျမ၊ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေသာေျမ၊ ဓနိေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပန္းမန္ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ျခံေျမ၊ ေျမႏုကြၽန္းေျမမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္
မိဘ၊ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လယ္ယာ ေျမကို အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ေနသူသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ေလွ်ာက္ထား ရယူထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ စိစစ္၍ခ႐ုိင္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္ မွတ္ကိုထုတ္ေပးပါသည္။
လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ရရွိသူသည္ လယ္ယာေျမကိုလက္ရွိထား ပိုင္ခြင့္၊ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ လယ္ယာေျမကိုအားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္၊ ေပးကမ္းခြင့္ ရွိေၾကာင္း လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ (၉) တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ဤတြင္လယ္ယာေျမကို လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်သည္ဆိုရာ၌ 'လယ္ယာေျမပိုင္ ဆိုင္မႈ'ကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းမဟုတ္ ပါ။ လယ္ယာေျမ၏ 'လုပ္ပိုင္ခြင့္'ကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေရာင္း ခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊ ငွားရမ္း၊ လဲလွယ္ေပးကမ္း ရာတြင္ သက္ဆိုင္သူႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ေရွ႕ တြင္ ခ်ဳပ္ဆို၍သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမ စာရင္းဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႕အတူ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ကို စိစစ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလႊဲေျပာင္း ရရွိသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမ၌ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ျခင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မရွိဘဲ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိျခင္း
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ.၇) မရမီကာလအတြင္း သို႔မဟုတ္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း လယ္ယာေျမကို ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊ ငွား ရမ္း၊ လဲလွယ္လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရဟု လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(ည)တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မရွိသည့္လယ္ယာ ကြက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္မရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ထုိ႔အတူ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္း ပြားမႈျဖစ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ံုး၌ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မရရွိေသးဘဲ အေမြ ဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိေပ။
လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္
အသံုးျပဳျခင္း
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ လယ္ယာေျမကို မူလစိုက္ပ်ဳိးလ်က္ ရွိေသာ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားမွ အျခားသီးႏွံ အမ်ဳိးအစားသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေျပာင္း လဲစိုက္ပ်ဳိးခြင့္မရွိေပ။
ထုိ႔အတူ လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္မျပဳရဟု လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တြင္ အတိ အလင္းျပ႒ာန္းထားပါသည္။
လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းသံုးစြဲ ျခင္းဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမဟုတ္ ဘဲ သီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ လယ္ ယာေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။
အေရးယူျခင္း
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳပါက လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူခြင့္ရွိပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သည္ စည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာ ရန္ပ်က္ကြက္သူအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ သတ္မွတ္ ထားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္းသာ လယ္ ယာေျမကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊ လယ္ယာေျမေပၚမွ ႏွင္ထုတ္လိုက္သူမ်ား အား ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ မလိုက္နာပါက တရား႐ံုးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား တရားစြဲဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရရွိဘဲ လယ္ယာေျမကို အျခား နည္းသို႔ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲခြင့္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္
အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း
အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးငွာ လယ္ယာ ေျမကိုအျခားနည္းျဖင့္အသုံးျပဳရန္ေလွ်ာက္ ထားလာပါက စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ လယ္ေျမမွအပ က်န္လယ္ယာေျမမ်ားကို အျခားနည္းျဖင့္အသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏စိစစ္ေထာက္ ခံခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကခြင့္ျပဳ ႏုိင္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ (၃ဝ)တြင္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ေျမျဖစ္လွ်င္-ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလယ္ယာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္အရ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳ ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရ ပါသည္။
ဤတြင္ဥပေဒအရ-'အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးငွာ'ဟုေဖာ္ျပထားသျဖင့္ လယ္ ယာေျမကိုအမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ မွတစ္ပါး အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။
နိဂုံး
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သက္ဆုိင္ရာမွခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္းစိုက္ ပ်ဳိးျခင္းမရွိဘဲ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကျခင္းသည္ လယ္ ယာေျမဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
သက္ဆုိင္ရာလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားကစိစစ္၍ ခြင့္ျပဳသင့္သည္မ်ားကိုခြင့္ျပဳျခင္း၊ အေရး ယူသင့္သည္မ်ားကိုအေရးယူျခင္းျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ား တိမ္ေကာပေပ်ာက္မႈ မရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္းအၾကံ ျပဳေရးသားလုိက္ပါသည္။